ZURb1102 Mediální a komunikační studia

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Iveta Jansová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Johana Kotišová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz studenty uvádí do problematiky studia médií a komunikace. Je koncipován jako přehledový a je rozdělen do dvou modulů. První pokrývá základní teorie a modely vysvětlující povahu komunikačních procesů. Druhý modul se zaměřuje na mediální komunikaci a je rozdělen do tří tematických bloků, představujících jednotlivé oblasti výzkumu médií – mediální produkce, mediální obsahy a mediální publika.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti: a/ ovládat základní terminologii z oblasti interpersonální, masové a mediální komunikace; b/ schopni využívat vybraná teoretická východiska mediálních a komunikačních studií na analýzu mediálních obsahů; c/ schopni aplikovat vybrané kriticko-reflexivní postupy, respektive základy sémiotické analýzy na konkrétní mediální obsahy (zpravodajské a publicistické žánry, produkty populární kultury).
Osnova
 • Struktura přednášek:
  1 Komunikační a mediální studia: základní vymezení

  Komunikační studia
  2 Komunikace: základní vymezení, typy komunikace
  3 Komunikační modely

  Mediální studia, oblast výzkumu mediální produkce
  4 Mediální organizace a ekonomické podmínky fungování médií
  5 Tvůrci a tvůrkyně mediálních obsahů

  Mediální studia, oblast výzkumu mediálních textů
  6 Komunikace, význam, označování, modely znaků
  7 Čtecí týden
  8 Vizuální kultura
  9 Komunikace, znaky a kódy
  10 Teorie reprezentace
  11 Ideologie, hegemonie

  Mediální studia, oblast výzkumu mediálních publik
  12 Účinky médií na publikum
  13 Výzkum publik a recepce
Literatura
 • JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. 390 stran. ISBN 9788026207436. info
 • FISKE, John. Introduction to communication studies. Edited by Ron Becker - Elana Levine - Darrell Newton - Pamela Wilson - Henry Jen. Third edition. London: Routledge, 2011. li, 195. ISBN 9780415596497. info
 • JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost : [stručný úvod do studia médií a mediální komunikace]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 9788073672874. info
 • CHANDLER, Daniel. Semiotics : the basics. 2nd ed. London: Routledge, 2007. xviii, 307. ISBN 9780203014936. info
 • THWAITES, Tony, Lloyd DAVID a Warwick MULES. Introducing cultural and media studies : a semiotic approach. Basingstoke: Palgrave, 2002. xii, 240. ISBN 0333972473. info
 • BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2001. 391 s. ISBN 80-85947-67-6. info
 • MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Translated by Jan Jirák - Marcel Kabát. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 447 s. ISBN 80-7178-200-9. info
 • FISKE, John a John HARTLEY. Reading television. London: Routledge, 1978. 223 s. ISBN 0415042917. info
Výukové metody
Přednášky, četba zadaných textů.
Metody hodnocení
písemná zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/ZURb1102