ZURb1107 Publicistika

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
1/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. (přednášející)
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (cvičící)
Bc. Klára Kubíčková (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Malá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radovan Plášek (cvičící)
Bc. Jana Ustohalová (cvičící)
Garance
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
ZURb1101 Žurnalistika && ZURb1113 Metody novinářské práce
Nedoporučujeme současný zápis tohoto předmětu s předmětem ZURb1111 Cvičné médium, a to pro jejich vyšší časovou náročnost.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 88/60
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení se základními publicistickými žánry a formáty napříč nejběžnějšími mediatypy a s postupy jejich tvorby, a to z hlediska teoretického i praktického. Předmět je zaměřen i na současnou praxi publicistických žánrů (variabilitu a distribuci) a jejich reflexi. Studenti se seznámí také se sumou znalostí a dovedností nutných k tomu, aby byli schopni tvořit nejčastěji používané publicistické žánry na odpovídající profesionální úrovni. Komplexnost předmětu vychází z požadavků aplikační sféry, jak byly zpracovány v analýze trhu práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu: znát konstitutivní charakteristiky publicistických žánrů a podstatné etapy jejich vývoje v kontextu české žurnalistiky; umět rozlišovat distinkce mezi jednotlivými publicistickými formáty a žánry; schopen zvolit pro zpracování daného tématu vhodný postup a žánr; schopen napsat základní typy publicistických žánrů; zvládat kritickou reflexi publicistických textů (žánrů a formátů); mít přehled o aktuálním stavu české publicistiky a vývojových trendech.
Osnova
 • Hlavní témata: 1. Úvod (vymezení základních pojmů: publicistika, žánr atd.); 2. Žánry a jejich variabilita; 3. Současná česká publicistika (historické kořeny a tradice, aktuální stav a vývojové trendy); 4. Fejeton a příbuzné žánry; 5. Názorové žánry; 6. Interview; 7. Reportáž; 8. Feature a příbuzné žánry; 9. Ostatní specifické žánry (profil, portrét, medailon, nekrolog, soudnička, recenze); 10. Specifické formáty a žánry online publicistiky; 11. Specifické formáty a žánry rozhlasové publicistiky; 12. Specifické formáty a žánry televizní publicistiky.
Literatura
  povinná literatura
 • LEE-POTTER, Emma. Interviewing for journalists. Third edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017, x, 209. ISBN 9781138650237. info
 • BURGR, Rudolf. Vybrané aspekty vývoje české publicistiky po roce 1989. In Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 57-87. ISBN 978-80-210-5825-5. URL info
 • WHEELER, Sharon. Feature writing for journalists. New York, NY: Routledge, 2009, 198 s. ISBN 9780415336352. info
 • PAPE, Susan a Sue FEATHERSTONE. Feature writing : a practical introduction. 1st pub. London: SAGE Publications, 2006, 163 s. ISBN 1412908000. info
 • BECH-KARLSEN, Jo. Být přitom : reportáž jako žánr a metoda. 1. vyd. Oslo: Universitetsforlaget, 1991, 208 s. ISBN 8271470949. info
  doporučená literatura
 • O komentáři, o komentátorech : (kolektivní monografie k žánru). Edited by Barbora Osvaldová. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2013, 109 s. ISBN 9788024622378. URL info
 • O reportáži, o reportérech. Edited by Barbora Osvaldová - Radim Kopáč - Alice Němcová Tejkalová. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2010, 130 s. ISBN 9788024617817. info
 • BLAŽEJOVSKÁ, Alena. Rozhovory o interview. Edited by Barbora Osvaldová - Radim Kopáč. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009, 166 s. ISBN 9788024616186. info
 • O fejetonu, s fejetonem : (sborník textů k žánru). Edited by Barbora Osvaldová - Radim Kopáč. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2007, 103 s. ISBN 9788024612867. info
Výukové metody
Teoretická příprava (četba), praktická cvičení, skupinové diskuse, analýza a kritická reflexe textů, domácí seminární práce. Simulovaná výuka pod spolu-vedením mentorů z praxe. Vytváření mediálního produktu.
Metody hodnocení
Studenti v průběhu semestru zpracovávají dle zadání předem stanovený počet publicistických a odborných seminárních prací a absolvují závěrečný test. Každá publicistická / odborná seminární práce je hodnocena body, v celkovém hodnocení předmětu má bodový součet za všechny tyto práce váhu min. 80 %. U publicistické práce se hodnotí dodržení žánru, originalita a zpracování tématu, stylistika a pravopis a formální náležitosti. U seminární práce se hodnotí především dodržení a kvalita zpracování zadaného tématu, dále pak dodržení odborného stylu (vč. stylistiky a pravopisu) a formální náležitosti (zdrojování, dodržení citační normy apod.). Závěrečný test je písemný, má formu otevřených otázek, testují se teoretické znalosti. Test se boduje, pro jeho úspěšné absolvování je nutné získat alespoň 60 % maximálně dosažitelné bodové hodnoty. V celkovém hodnocení předmětu má test váhu max. 20 %. Součet hodnocení všech částí dohromady určuje výslednou známku. K úspěšnému ukončení předmětu je zapotřebí získat alespoň 60 % bodů z maximálně možného celkového počtu bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/ZURb1107