EN

FSS:SOC706 Metodologie sociálních věd - Informace o předmětu

SOC706 Metodologie sociálních věd (I. ročník)

Fakulta sociálních studií
jaro 2004
Rozsah
2/0/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Igor Nosál, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Hájková Klíčová (cvičící)
Marek Laichman (cvičící)
Mgr. Alice Navrátilová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Veronika Šenkýřová, DiS.
Rozvrh
So 13. 3. 12:00–13:40 U5, So 17. 4. 12:00–13:40 U5, So 15. 5. 12:00–13:40 U5
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurs je úvodem do sociálně vědního výzkumu. Má za úkol seznámit studenty se základy vědecké práce. Dát jim informaci o povaze vědeckého zkoumání, o jeho postupech a zákonitostech a o postupech zkoumání sociálního světa. Upozorní je na konsekvence plynoucí z metodologické i věcné multiparadigmatičnosti sociálních věd obecně a sociologie zvlášť. Seznámí je s některými vybranými metodologickými problémy sociálních věd a s jejich základními výzkumnými strategiemi. Uvede je do základů výzkumu: do problematiky jazyka proměnných a do problémů měření v sociálních vědách. Naučí je sestavit projekt takovéhoto výzkumu, což zahrnuje zejména získání schopnosti správně formulovat výzkumné problémy a výzkumné otázky, operacionalizovat je pomocí empiricky pozorovatelných ukazatelů, zvolit a vytvořit adekvátní nástroje sběru relevantních informací (dat), které umožní formulované výzkumné otázky zodpovědět (dotazník, schéma rozhovoru a pozorování atd.) a vybrat odpovídající výzkumnou populaci a provést z ní výběr.
Osnova
 • 1. Co je věda (vědecký přístup) a jakou má strukturu. Čím se liší sociální vědy od věd pří-rodních. Co poznávají sociální vědy - povaha sociálních systémů. Spor o povahu sociálních jevů.
 • 2. Věda jako kumulace nebo sled vědeckých revolucí? Co jsou to paradigma a normální vě-da? Jak se promítá multiparadigmatická povaha sociálních věd do jejich přístupu k reali-tě.
 • 3. Model empirické vědy. Typy výzkumu a struktura postupu v empirických sociálních vě-dách. Jak se promítá multiparadigmatická povaha sociálních věd do jejich metodologie.
 • 4. Jak vzniká návrh a projekt empirického výzkumu. Od problému k tématu a k výzkumné otázce.
 • 5. Pravidla a metody vědeckého myšlení. Úloha a povaha výzkumných hypotéz a pravidla jejich ověřování.
 • 6. Základní výzkumné strategie.
 • 7. Jazyk (sociální) vědy. Jazyk kvantitativního empirického výzkumu v sociálních vě-dách.
 • 8. Od teorie k realitě. Klíčové místo operacionalizace v deduktivním schématu kvantitativní-ho výzkumu. Problém indikátorů.
 • 9. Měření v sociálních vědách. Úrovně měření. Validita a reliablita měření.
 • 10. Výzkumná jednotka a soubor. Výběrová šetření.
 • 11. Vztahy mezi proměnnými v kvantitativním výzkumu.
 • 12. Vypracujme předběžný projekt.
 • 13. Výzkumník jako cizinec. Etnocentrismus - nebezpečí pro výzkumníka.
Metody hodnocení
Cílem kursu je dát posluchačům základní orientaci v postupech genero-vání a ověřování vědeckých poznatků (a v problémech, které je doprovázejí) a seznámit je s některými pravidly, jimiž se v normální vědě tyto postupy řídí. Naučit je napsat výzkumný projekt a naučit zacházet s prameny. Kurs je založen jako výklad vybraných metodologických textů a orientace v problémech a předpokládá zvládnutí poznatků v rozsahu povinné literatury. Posluchači mají vedle běžně dostupných knih k dispozici čítanku z vybraných textů, na kterou se odvolávám v obsahu kursu. Úspěšné absolvování kursu Základy metodologie sociálně vědního výzkumu je podmínkou pro zápis do všech specializovaných přednášek a seminářů rozvíjející znalost metodologie a technik sběru dat v rámci jednotlivých sociálních věd.
Organizace kursu: Kurs je semestrový, týdně 2 hodiny přednášky. V kreditním systému je povinně zapisován (kredity A). Kurs je zakončen písemnou zkouškou. Podmínky: Pro účast u zkoušky se požaduje:
a) Návrh výzkumného tématu zúžený na výzkumný problém s formulací 3-5 základních výzkumných otázek (požadavek odevzdání v předepsaném termínu).
b) Návrh výzkumné strategie a techniky sběru dat pro ověření základních výzkumných otázek a pokus o operacionalizaci základního konceptu za jehož pomoci je výzkumná otázka vymezena (požadavek ode-vzdání v předepsaném termínu).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Kurs je povinnou součástí kombinovaného studia, má proto specifickou formu vyuky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.