EN

FSS:SOC706 Metodologie sociálních věd - Informace o předmětu

SOC706 Metodologie sociálních věd

Fakulta sociálních studií
podzim 2008
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Igor Nosál, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Bláha (cvičící)
Mgr. Michaela Kvapilová Bartošová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Žampachová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Rozvrh
Pá 3. 10. 10:40–11:45 Aula, Pá 31. 10. 10:40–11:45 Aula, Pá 5. 12. 10:40–11:45 Aula
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je úvodem do metodologie sociálně vědního výzkumu. Má za úkol seznámit studenty se základními metodologickými koncepty a výzkumnými strategiemi v sociálních vědách, zvláště pak v sociologii. Kurz poskytuje znalosti o povaze vědeckého zkoumání a o postupech zkoumání sociálního světa. Upozorňuje na metodologické konsekvence plynoucí z multiparadigmatičnosti sociálních věd obecně a sociologie zvlášť a seznamuje se základními výzkumnými strategiemi ve výzkumu sociálních věd. Kurz naučí sestavit výzkumný projekt, což zahrnuje zejména získání schopnosti správně formulovat výzkumné problémy a výzkumné otázky, operacionalizovat je pomocí empiricky pozorovatelných ukazatelů a zvolit adekvátní strategie a nástroje sběru relevantních výzkumných dat. Tento kurz je připraven v podobě e-learningu a vyžaduje od studentů schopnost pracovat s počítačem a běžným počítačovým softwarem.
Osnova
 • 1. Co je věda (vědecký přístup) a jakou má strukturu. Čím se liší sociální vědy od věd pří-rodních. Co poznávají sociální vědy - povaha sociálních systémů. Spor o povahu sociálních jevů.
 • 2. Věda jako kumulace nebo sled vědeckých revolucí? Co jsou to paradigma a normální vě-da? Jak se promítá multiparadigmatická povaha sociálních věd do jejich přístupu k reali-tě.
 • 3. Model empirické vědy. Typy výzkumu a struktura postupu v empirických sociálních vě-dách. Jak se promítá multiparadigmatická povaha sociálních věd do jejich metodologie.
 • 4. Jak vzniká návrh a projekt empirického výzkumu. Od problému k tématu a k výzkumné otázce.
 • 5. Pravidla a metody vědeckého myšlení. Úloha a povaha výzkumných hypotéz a pravidla jejich ověřování.
 • 6. Základní výzkumné strategie.
 • 7. Jazyk (sociální) vědy. Jazyk kvantitativního empirického výzkumu v sociálních vě-dách.
 • 8. Od teorie k realitě. Klíčové místo operacionalizace v deduktivním schématu kvantitativní-ho výzkumu. Problém indikátorů.
 • 9. Měření v sociálních vědách. Úrovně měření. Validita a reliablita měření.
 • 10. Výzkumná jednotka a soubor. Výběrová šetření.
 • 11. Vztahy mezi proměnnými v kvantitativním výzkumu.
 • 12. Vypracujme předběžný projekt.
 • 13. Výzkumník jako cizinec. Etnocentrismus - nebezpečí pro výzkumníka.
Literatura
 • SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická príručka. Translated by Martin Štulrajter. Bratislava: Ikar, 2005. 327 s. ISBN 8055109044. info
 • BABBIE, Earl R. The practice of social research. 9th ed. Belmont: Wadsworth, 2001. 1 sv. (rů. ISBN 0-534-57474-2. info
 • RAGIN, Charles C. Constructing social research :the unity and diversity of method. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 1994. xiii, 194. ISBN 0-8039-9021-9. info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993. 374 s. ISBN 80-7066-822-9. info
Metody hodnocení
Cílem kursu je dát posluchačům základní orientaci v postupech genero-vání a ověřování vědeckých poznatků (a v problémech, které je doprovázejí) a seznámit je s některými pravidly, jimiž se v normální vědě tyto postupy řídí. Naučit je napsat výzkumný projekt a naučit zacházet s prameny. Kurs je založen jako výklad vybraných metodologických textů a orientace v problémech a předpokládá zvládnutí poznatků v rozsahu povinné literatury. Posluchači mají vedle běžně dostupných knih k dispozici čítanku z vybraných textů, na kterou se odvolávám v obsahu kursu. Úspěšné absolvování kursu Základy metodologie sociálně vědního výzkumu je podmínkou pro zápis do všech specializovaných přednášek a seminářů rozvíjející znalost metodologie a technik sběru dat v rámci jednotlivých sociálních věd.
Organizace kursu: Kurs je semestrový, týdně 2 hodiny přednášky. V kreditním systému je povinně zapisován (kredity A). Kurs je zakončen písemnou zkouškou. Podmínky: Pro účast u zkoušky se požaduje:
a) Návrh výzkumného tématu zúžený na výzkumný problém s formulací 3-5 základních výzkumných otázek (požadavek odevzdání v předepsaném termínu).
b) Návrh výzkumné strategie a techniky sběru dat pro ověření základních výzkumných otázek a pokus o operacionalizaci základního konceptu za jehož pomoci je výzkumná otázka vymezena (požadavek ode-vzdání v předepsaném termínu).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Kurs je povinnou součástí kombinovaného studia, a má proto specifickou formu vyuky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.