psy140 Poznání a sebepoznání osobnosti - zkušenostní seminář

Fakulta sociálních studií
jaro 2006
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Cagaš (přednášející)
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
Rozvrh
Po 12:00–13:30 U23
Předpoklady
Psychologie osobnosti
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obecné poznámky: Na základě teoretických poznatků získaných v předmětech, které uvádějí do studia psychologie, se pokusíme vymezit, poznat a zamyslet se nad některými klíčovými pojmy, konstrukty, dimenzemi a metodami, které nabízí psychologie osobnosti. Seznámení se s nimi přitom nebude (primárně) teoretické, nebudeme pátrat po jejich genezi a vymezení k sousedním pojmům či typologiím, ani provádět hlubší analýzu jejich významu, což bez důkladné znalostí psychologie osobnosti, tedy kurzů, z nichž některé na naše posluchače teprve čekají, není možné. To, o co se budeme snažit, bude pohled na uvedené dimenze, metody a způsoby popisu k osobnosti člověka na základě konkrétní zkušenosti s osobností, která je nám nejblíže - vlastní osobou. Tuto podrobíme experimentům, tuto budeme zkoumat. Na základě metod, se kterými kurz bude seznamovat a z nichž některé si studenti vyzkouší, se bude moci každý sám zamyslet nad tím, jakou funkci ve vlastní osobnosti hraje poznaný konkrétní rys, dimenze, charakteristika, vlastnost. Jaké jsou způsoby poznání a jaké meze poznání a postulování těchto pojmů? Jaký konkrétní přínos mohou mít prezentované metody v praktickém životě, nebo profesním životě psychologa nejrůznějších oblastí. To budou další témata, v rámci nichž budou účastníci kurzu klást otázky a hledat odpovědi. Didakticky lze cíle kurzu charakterizovat takto: Osvojit si vědomosti o poznání a sebepoznání osobnosti a z toho plynoucího umění jednat s lidmi. V této souvislosti bude často odkazováno na významnější psychoterapeutické školy. Vytvořit dovednosti rozumět sobě a rozumět lidem, umět s nimi kooperativně jednat a být s to podpořit jejich potřebu změny a cesty změny. Poskytnout prožitek a přímou zkušenost vzniku, rozvoje a působnosti osobnostních charakteristik, a to pomocí sympatie, empatie, recipatie, reflexe a sebereflexe.
Osnova
  • Přehled učební látky Podle zaměření studentů a jejich předchozí průpravy bude předmětem kurzu jedna ze dvou následujících variant: I. Struktura a dynamika osobnosti Vnitřní obraz osobnosti Vnější obraz osobnosti Tělesná konstituce a temperament Životní zaměřenost Adaptace a zvládání situací a úkolů Schopnosti, nadání, tvořivost Jáství a charakter Typy lidí Utváření, vývoj a změna osobnosti Metody: Studenti podle možností v rámci praxí získají osobní zkušenost se sebepoznáním pomocí některé z následujících metod: MBTI Dotazník stavů Já REP-test G. Kellyho TEZADO, příp. IHAVEZ Klinický test (MMPI/100 apod.) Sacksův projektivní test Lüscherův barvový test Kresebný test Armstrongův dotazník Multiple Intelligence Holland: Osobnostní zájmové charakteristiky Dotazník sebehodnocení (Q-sort) Procesy na hranici kontaktu Dotazník pocitů prožívaných v kontaktu s lidmi Trénink vědomí - identifikace já, emoce, myšlenky, těla, přítomnosti... a další
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení kurzu Aktivní účast ve výuce, která je realizována převážně jako problémový výklad s cvičeními. Podle možností pak i jako sdílení a výměna zkušeností studentů. Prostudování doporučené literatury, prověření bud konspektem nebo referováním o přečteném. Prokázání způsobilosti reflektovat vlastní a sdílené zkušenosti. Administrace několika sebezkušenostních testů. Mimo aktivní účast při vlastním sebezkoumání, vypracování jedné seminární práce (student si vybere ze dvou následujících možností:
Informace učitele
Studentům se doporučuje, aby prostudovali z následujícícho seznamu ty publikace, které jim doporučí vyučující, a ty které je svým názvem osobně zaujmou Literatura ke studiu Adler, A.: Porozumění životu. Praha, Aurora 1999. Berne, E.: Jak si lidé hrají. Chrudim, Mach 1991. Berne, E.: Co řeknete až pozdravíte. Praha, LN 1997. Csikszentmihalyi, M.: O štěstí a smyslu života. Praha, LN 1996. Ellis, A.: Člověče, neboj se. Praha, NLN 2001. Frankl, V. E.: Lékařská péče o duši. Brno, Cesta 2000. Harris, T.: Já jsem OK, Ty jsi OK. Praha, Pragma 1997. Henriksen, J-O., Vetlesen, A. J.: Blízké a vzdálené. Brno, Sdružení Podané ruce 2000 Horney, K.: Neuróza a lidský růst. Praha, Triton-Pragma 2000 Matoušek, O.: Potřebujete psychoterapii? Praha, Portál 1998 Miller, A. F., Mattson, R. T.: Kdo jsem? Praha, Návrat domů 1998. OConnor, J., Seymour, J.: Úvod do neurolingvistického programování. Praha, Institut pro NLP 1998. Peseschkian, N.: Psychoterapie v každodenním životě. Brno, Cesta 2001. Prekop, J.: Empatie. Praha, Grada 2004. Rainwater, J.: Vezměte život do vlastních rukou. Praha, Grada 1993. Rogers, C.: Způsob bytí. Praha, Portál 1998 Rohr, R., Ebert, A.: Eneagram Devět tváří duše. Praha, Synergie 1997. Schmidbauer, W.: Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha, Portál 2000. Smékal, V.: Pozvání do psychologie osobnosti. Brno, Barrister & Principal 2002 Další rozšířená studijní literatura Albisetti, V.: Cesta života. Praha, Paulínky 2001. Auger, L.: Strach, obavy a jejich překonání. Praha, Portál 1998. Birkenbihlová, V. F.: Umění komunikace. Praha, Actuell 1999. Blin, C.: abc sebepoznání. Praha, Olympia2001. Cloud, H.: Změna přináší uzdravení. Praha, Návrat domů 2000. Crabb, L.: Umění přiblížit se. Praha, Návrat domů 2000. Daniels, D., Price, V.: Základní enneagram. Praha, Synergie 2002. Frielingsdorf, K.: Agrese vytváří vztahy. Kostelní Vydří, Karmelit. nakladat. 2000. Haineault, P.: Jak využít životních změn. Praha, Portál 2000 Honzák, R., Novotná, V.: Jak se dobře cítit mezi lidmi. Praha, Grada 1999. Keating, T.: Pozvání k lásce. Praha, Zvon 1996. Lachmanová, K.: Vězení s klíčem uvnitř. Kostelní Vydří, Karmelit. nakladat. 2001. McDowell, J.: Hodnota člověka. Praha, Návrat domů1999. Mentzos, S.: Rozumíme sami sobě? Praha, NLN 2000 Montgomery, D.: Cesta k osobní zralosti. Kostelní Vydří, Karmelit. nakladat. 1999. Pelcová, N.: Vzorce lidství. Praha, ISV 2001. Pita, D. D.: Nezdravá závislost. Kostelní Vydří, Karmelit. nakladat. 2000. Poznej svou osobnost. Praha, Gemini 1994. Powell, J., SJ:Štěstí začíná uvnitř. Praha, Portál 1995. Powell, J., SJ: Naplno člověkem. Brno, Cesta 2000. Salmon, E.: ABC Enneagramu. Praha, Synergie 2001. Taylor, R.: Změň sám sebe. Praha, Grada 2000.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, jaro 2004, jaro 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.