PSY140 Poznání a sebepoznání osobnosti

Fakulta sociálních studií
jaro 2014
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Ivana Poledňová, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Ivana Poledňová, CSc.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každou lichou středu 8:00–11:15 M117
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
předmět má 31 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na základě teoretických poznatků získaných v předmětech, jež uvádějí do studia psychologie, se pokusíme zamyslet nad některými klíčovými pojmy, konstrukty, dimenzemi a metodami, které nabízí psychologie osobnosti k poznání sebe a k poznání druhých.
Seznámení se s nimi přitom nebude (primárně) teoretické, nebudeme pátrat po jejich genezi a vymezení k sousedním pojmům či typologiím, ani provádět hlubší analýzu jejich významu, což bez důkladné znalosti psychologie osobnosti, tedy kurzů, z nichž některé na naše posluchače teprve čekají, není možné. To, o co se budeme snažit, bude pohled na uvedené dimenze, metody a způsoby popisu osobnosti člověka, jenž bude vycházet z konkrétní zkušenosti s osobností, která je nám nejblíže – s vlastní osobou. Tuto podrobíme experimentům, tuto budeme zkoumat.

Cílem kurzu je hledání odpovědí na následující otázky:

Jakými způsoby můžeme poznávat určité rysy, motivy, dimenze, charakteristiky či vlastnosti osobnosti? Jaké jsou meze jejich poznání a postulování?

Jaký konkrétní přínos mohou mít jednotlivé metody poznávání v praktickém životě člověka nebo profesním životě psychologa nejrůznějších oblastí?

S pomocí metod, jimiž se budeme zabývat a které si budou moci studenti vyzkoušet sami na sobě, se bude moci navíc každý sám zamyslet nad tím, jakou funkci v jeho vlastní osobnosti hraje určitý poznaný rys, motiv, dimenze, charakteristika, vlastnost. Diky těmto postupům bude student schopen lépe rozumět sobě, svým silným i slabým stránkám.
Osnova
 • 1. Co znamená poznat osobnost a poznat sebe
 • 2. Identita
 • 3. Sebeprezentace, sebemonitorování a vliv
 • 4. Sebevědomí – persona a jáství
 • 5. Projekce a předsudky
 • 6. Stavba těla a temperament
 • 7. Motivace
 • 8. Adaptace a zvládání situací a úkolů
 • 9. Schopnosti, nadání, tvořivost
 • 10. Jáství a charakter
 • 11. Akcentace osobnosti
 • 12. Utváření, vývoj a změna osobnosti
 • Metody
 • Studenti získají osobní zkušenost se sebepoznáním pomocí některé z následujících metod:
 • MBTI
 • Dotazník stavů Já
 • REP-test G. Kellyho
 • TEZADO, příp. IHAVEZ
 • Klinický test (MMPI/100 apod.)
 • Sacksův projektivní test
 • Lüscherův barvový test
 • Kresebný test
 • Armstrongův dotazník Multiple Intelligence
 • Holland: Osobnostní zájmové charakteristiky
 • Dotazník sebehodnocení (Q-sort)
 • Procesy na hranici kontaktu
 • Dotazník pocitů prožívaných v kontaktu s lidmi
 • Trénink vědomí – identifikace já, emoce, myšlenky, těla, přítomnosti, …
 • a další
Literatura
 • CRABB, Larry. Uvnitř. Translated by Ivana Kadlecová. 1. vyd. Praha: Návrat, 1993, 216 s. ISBN 80-85495-27-9. info
 • ČAKRT, Michal. Typologie osobnosti pro manažery :kdo jsem já, kdo jste vy? Vyd. 1. Praha: Management Press, 1999, 257 s. ISBN 80-85943-12-3. info
 • GORDON, Claire. Znáš svou osobnost? Praha: Fortuna Print, 2006. info
 • MILLER, Arthur F. a Ralph T. MATTSON. Kdo jsem? 1. vyd. Praha: Návrat domů, 1998, 142 s. ISBN 80-85495-81-3. info
 • PREKOP, Jirina. Empatie : vcítění v každodenním životě. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004, 131 s. ISBN 8024706725. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. 2., opravené vydání. Brno: Barrister & Principal, 2004, 523 s. Studium. ISBN 80-86598-65-9. info
 • GODWIN, Malcolm. Znáš se? 101 cest k sebepoznání. Praha: Fortuna Print, 2000. info
 • KEIRSEY, David a Marilyn M. BATES. Jaký jste typ osobnosti? Vyd. 1. Praha: Grada, 2006, 172 s. ISBN 8024714256. info
 • ROGERS, Carl R. Způsob bytí :klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. Translated by Jiří Krejčí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998, 292 s. ISBN 80-7178-233-5. info
 • ROHR, Richard a Andreas EBERT. Eneagram: devět tváří duše. Praha: Synergie, 1997. info
 • SCHMIDBAUER, Wolfgang. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Translated by Petr Patočka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000, 171 s. ISBN 80-7178-312-9. info
 • WIRTH, Bernhard P. Poznej sám sebe i druhé. Povahopis a řeč těla. Umění správně jednat s lidmi. Z německého originálu přeložil Jiří Pondělíček. 1. vydání. Praha: Ikar, 2002, 295 s. ISBN 80-249-0112-9. info
Výukové metody
Přednášky; diskuse; sebezkušenostní cvičení; reflexe; sdílení a výměna zkušeností; studium doporučené literatury; psaní eseje.

Výuka je realizována převážně jako problémový výklad s cvičeními. Podle možností pak i jako sdílení a výměna zkušeností studentů.
Metody hodnocení
Požadavky na zápočet:
a) aktivní účast na výuce a při vlastním sebezkoumání – sebezkušenostní cvičení, reflexe vlastní a sdílené zkušenosti, diskuse
b) prostudování doporučené literatury
c) vypracování seminární práce – dvě možnosti: (1) esej na téma „Sebepoznání a vůle ke změně“, nebo (2) kritická analýza vybrané metody sebepoznání v psychologii osobnosti
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1423/podzim2008/PSY140/?fakulta=1423;obdobi=4543;kod=PSY222;lang=en
Bližší informace viz sylabus předmětu v příslušné složce studijních materiálů v IS MU.

For further information see the course syllabus available in the folder “Study materials” in the Information System of MU.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.