EN

FSS:POL259 Současné teorie spravedlnosti - Informace o předmětu

POL259 Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy

Fakulta sociálních studií
jaro 2009
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Dufek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Pospíšilová
Rozvrh
Út 18:00–19:30 U23
Předpoklady
POL180 Politická filozofie || SOUHLAS
Schopnost číst texty v anglickém jazyce (tzn. pasivní znalost), ochota aktivně participovat v diskusích. Tento kurz bude sestávat z krátkých přednášek, po kterých následuje seminární diskuse k tématu vycházející z krátkých písemných příprav. Předpokládá se, že studenti budou mít prostudovanou povinnou literaturu a budou se zapojovat do seminárních diskusí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Jiné omezení: Omezení vyplývá ze seminární/diskusní formy kurzu
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Nabízený kurz sleduje dva cíle: Za prvé, seznámit studenty s vybranými politicko-filosofickými přístupy k chápání konceptu spravedlnosti, jejž lze považovat za ústřední oblast zájmu politické filosofie od 70. let 20. století. Za druhé, na základě těchto poznatků identifikovat některé problémové okruhy, se kterými se každá teorie spravedlnosti musí vypořádat, a to zejména se zřetelem k pokračujícímu procesu globalizace a z něho pramenícím univerzalistickým (kosmopolitním) ambicím řady autorů/teorií.
Osnova
 • Základní struktura kurzu:
 • 1. Úvod: poslání a organizace kurzu
 • I. Vybrané spektrum teorií spravedlnosti
 • 2. Historické preludium, významy pojmu spravedlnost
 • 3. Liberální egalitarismus I.
 • 4. Liberální egalitarismus II.
 • 5. Libertarianismus
 • 6. Komunitarismus
 • 7. Radikálně-demokratický proud
 • 8. Týden určený k samostudiu
 • II. Extenze principů spravedlnosti mimo hranice národního státu a související problémy
 • 9. Kritika nacionalismu a státní suverenity
 • 10. Obrana národní identity a národních států
 • 11. Lidská práva I.: zakotvení, rozsah, otázka (plnění) závazků
 • 12. Lidská práva II.: LP jako etnocentrický projekt?
 • 13. Kosmopolitismus a demokracie
 • 14. Zápočtový týden – hodnocení, diskuse
Literatura
 • DONNELLY, Jack. Universal human rights in theory and practice. 2nd ed. Ithaca: Cornell University Press, 2003. viii, 290. ISBN 0801487765. info
 • RAWLS, John. A theory of justice [Rawls, 1999]. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 1999. xxii, 538. ISBN 0-19-825055-X. info
 • Současná politická filosofie :sborník textů anglosaských autorů 20. století. Edited by János Kis, Translated by Pavel Barša. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 1997. 501 s. ISBN 80-86005-60-7. info
 • Spor o spravedlnost. Translated by Alena Bakešová - Josef Velek. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1997. 160 s. ISBN 807007115X. info
 • RAWLS, John. Political liberalism. New York: Columbia University Press, 1996. lxii, 464. ISBN 0-231-05249-9. info
 • BARRY, Brian. Justice as impartiality. 1st pub. Oxford: Clarendon Press, 1995. xvi, 315. ISBN 0198290926. info
 • YOUNG, Iris Marion. Justice and the politics of difference. Princeton: Princeton University Press, 1990. viii, 286. ISBN 0691023158. info
 • RAPHAEL, David Daiches. Problems of political philosophy. London: Macmillan, 1970. vi, 207 s. info
Metody hodnocení
Výuka bude probíhat formou přednášek a návazných seminářů; tyto dvě části sebe nebudou přísně odděleny. Studenti musí během semestru odevzdat minimálně šest krátkých písemných příprav vycházejících ze zadané literatury, které budou následně sloužit jako východisko k seminárním diskusím. Přípravy o délce 1-2 strany (maximálně) musejí obsahovat (1) shrnutí základních argumentů textu (1 odstavec) a (2) vlastní reakci studenta, jež by se měla zaměřit na místa či argumenty, které považuje jednak za nejzajímavější a jednak za nejproblémovější části textu. Přípravy nesplňující tuto strukturu budou považovány za neodevzdané. Přípravy musí být odevzdány vždy do pondělí 12:00 (vzhledem k úterní výuce) do aplikace Odevzdávána v Informačním systému. Referát. Kromě písemných příprav student jednou za semestr přednese referát (20 minut), který bude vycházet z veškeré literatury zadané ke konkrétnímu tématu a který podá komplexnější pohled, než krátké přípravy. Také referát musí být před jeho prezentací odevzdán v písemné verzi, buď jako souvislý text, nebo jako osnova s poznámkami. Podobně jako v přípravách se i v referátech předpokládá (vyžaduje) vlastní vklad autora.
Informace učitele
Podrobnější informace viz sylabus kurzu ve Studijních materiálech
For additional information please see the course syllabus, which is available in the Study Materials section within the Information System
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.