VPL151 Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů

Fakulta sociálních studií
jaro 2013
Rozsah
1/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. (přednášející)
Bc. Lucie Mořkovská, MPP (pomocník)
PhDr. Helena Tomešová Bartáková, Ph.D., M.Sc. (pomocník)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 12:00–13:30 P21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 0/70
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je představit studentům základní principy, cíle, funkce a nástroje vzdělávací politiky v ČR i v zahraničí se zvláštním důrazem na roli vzdělávání, vzdělání a kvalifikace v současné znalostní společnosti. Studenti jsou vedeni k pochopení klíčových vazeb mezi vzdělávací politikou a dalšími sociálními politikami (zdůrazněna je zejména vazba na politiku pracovního trhu – lidský kapitál, zaměstnatelnost, celoživotní učení, znalostní společnost), k porozumění procesu tvorby vzdělávacích a výcvikových programů a ke schopnosti vyhodnotit jejich účinky pro různé aktéry a navrhovat vhodná a efektivní řešení problémů ve vzdělávání. Na rozdíl od jiných kursů podobného zaměření tento jasně upozorňuje na hlavní rizika a neefektivity, ke kterým přispívá nedostatečná reflexe potřeb pracovního trhu politikou vzdělávání (nevyhovující zaměření vzdělávacího systému, nevyužité lidské zdroje, důsledky pro veřejné rozpočty).
Osnova
 • 1) Vzdělávací politika jako součást sociální (veřejné) politiky – funkce, principy, cíle, aktéři, úrovně, vazba na ostatní dílčí sociální politiky 2) Primární vzdělávání a profesní příprava jako „vstupenka“ na trh práce – vzdělávací systémy, jejich cíle, subjekty, programy, účinky 3) Další (celoživotní) vzdělávání jako prostředek adaptability pracovníků, flexibility trhu práce a aplikace, reprodukce a rozšiřování obecné úrovně vědění – celoživotní učení, vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu, rozvoj lidských zdrojů, pracovní výcvik
Literatura
  povinná literatura
 • Alpin, C.; Shackleton, J.R. 1997. Labour Market Trends and Information Needs: Their Impact on Personel Policies. European Journal of Vocational Training No 12, pp. 7-13
 • BRDEK, Miroslav a Helena VYCHOVÁ. Evropská vzdělávací politika :programy, principy a cíle. Praha: ASPI, 2004. 167 s. ISBN 80-86395-96-0. info
 • Brožová, D. 2002. Nová ekonomika a trhy práce. In: Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 5. ročníku mezinárodní konference
 • Descy, P. 2002. Having a Low Level of Education in Europe: An At-Risk Situation. European Journal of Vocational Training No 26, pp. 58-69
 • Eliasson, G. 1999. Diplomas, Labour Market Signalling and the Allocation of Competence on Jobs. European Journal of Vocational Training No 16, pp. 67-72
 • Hage, J.; Fuller, B.; Garnier, M.A. 1988. The Active State, Investment in Human Capital and Economic Growth: France 1825-1975. American Sociological Review, Vol. 53, No. 6, pp. 824-837
 • HERRNSTEIN, Richard J. a Charles MURRAY. The bell curve :intelligence and class structure in american life. New York: Free Press Paperbacks Book, 1994. xxvi, 872. ISBN 0-684-82429-9. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta. Problematika osob s nízkou kvalifikací na trhu práce. In Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 122-140. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5. info
 • Horáková, M.; Rákoczyová, M. 2003. Přínosy rekvalifikací pro znevýhodněné skupiny nezaměstnaných. In: Sirovátka, T.; Mareš, P. (eds.). Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita
 • International handbook of lifelong learning. Edited by David Aspin. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001. x, s. 405-. ISBN 0-7923-6815-0. info
 • Jasaňová, K. 2002. Teória ludského kapitálu a rozvoj územia. In: Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 5. ročníku mezinárodní konference
 • Jirásek, J.A. 2002. Lidský kapitál. In: Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 5. ročníku mezinárodní konference
 • Kalous, J. 2002. Česká republika na cestě ke společnosti vědění? In: Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 5. ročníku mezinárodní konference
 • KALOUS, Jaroslav. Teorie vzdělávací politiky. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. 96 s. ISBN 8021102470. info
 • Krebs, V.; Durdisová, J.; Poláková, O.; Žižková, J. 2002. Sociální politika. Praha: Aspi Publishing s.r.o. (vybraná kapitola)
 • Mallet, L. et al. 1997. Certificates, Skills and Job Markets in Europe. European Journal of Vocational Training No 12, pp. 20-34
 • PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě :základní mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 319 s. ISBN 80-7178-290-4. info
 • PAVLÍK, Oldřich, Luboš CHALOUPKA a Karel KOHOUT. Vzdělávání dospělých : výtah z dokumentů a publikací. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. 111 s. info
 • POTŮČEK, Martin. Sociální politika. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. ISBN 808585001X. info
 • Education, training and employment dynamics :transitional labour markets in the European union. Edited by Klaus Schömann - Philip J. O'Connell. Cheltenham: Edward Elgar, 2002. xx, 388 s. ISBN 1-84064-278-5. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Marginalizace na pracovním trhu : příčiny diskvalifikace a selhávání pracovní síly. 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1997. 138 s. ISBN 8021017163. info
 • Sparkes, J. 1999. Schools, Education and Social Exclusion. CASEpaper 29. London: ESRC
 • Veselý, A. 2004. Společnost vědění jako teoretický koncept. In: Sociologický časopis, ročník 40, číslo 4, s. 433-446
Výukové metody
Čtení textů, domácí a skupinová práce ve výuce.
Metody hodnocení
Písemný test, seminární práce, Závěrečná zkouška.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.