ZUR746 Management a marketing médií

Fakulta sociálních studií
jaro 2013
Rozsah
0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Havlík (pomocník)
Mgr. Jana Ježková (pomocník)
Mgr. Adéla Zimolová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 2. 3. 14:00–17:15 U41, Pá 5. 4. 10:00–13:15 U41, Pá 3. 5. 10:00–13:15 U41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu ZUR 746 Management a marketing médií je seznámit studenty s principy managementu a marketingu v různých typech médií, především však se zaměřením na online a tištěná média v souvislosti s jejich sbližováním, prolínáním a celkovou multimedializací. Posluchači kurzu si osvojí teoretické znalosti, získají rozhled, porozumění a také dovednosti užitečné při působení v mediálních a příbuzných organizacích na místech řadových pracovníků i, a to zvláště, na místech nižšího a středního managementu. Vědomosti mohou pak sloužit i jako základ znalostí pro vyšší management. Kurz seznamuje s vnitřní organizací mediálních společností, zvláště redakcí v tištěných, online i elektronických médiích, ale také oddělení distribuce a inzerce, vše s důrazem na praktickou aplikaci managementu a marketingu na práci novináře a také na další profese a funkce zajišťující řízení a provoz mediálních společností. Výuka se dotýká rovněž reklamních agentur a agentur public relations, především v souvislosti s jejich vztahem k mediálním společnostem. Pozornost je věnována i ekonomickým aspektům provozu veřejnoprávních a komerčních tištěných, online a elektronických médií. Tvorbou konkrétních mediálních projektů a diskuzí o nich pak získají studenti dovednosti, které mohou využít ve své budoucí praxi.
Osnova
 • 1. blok
 • Principy managementu, řízení lidí a marketingu, specifika v médiích
 • 2. blok
 • Mediální (multimediální) společnosti v České republice a ve světě, vlastnictví, struktura a organizace, rozdíly mezi tištěnými, online a elektronickými médii, reklamní a PR agentury
 • 3. blok
 • Veřejnoprávní a komerční média (management, marketing, obsah, ekonomika – tištěná, online a elektronická média). Profese v tištěných a elektronických médiích, personalistika (motivace, odbory)
 • 4. blok
 • Vztah redakce – distribuce – inzerce (komunikace oddělení, samostatnost redakce). Inzerce, struktura, fungování. Distribuce (odbyt), struktura, fungování
 • 5. blok
 • Struktura, organizace a fungování redakce, operativní řízení a rozhodování redakce, redakční plánování, koncepce, vize
 • 6. blok
 • Kontakt se čtenáři, diváky, posluchači (návrhy akcí); Vytváření rubrik, seriálů (návrhy)
Literatura
 • • BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 200 s. ISBN 978-80-251-3320-0
 • • MILLER, Michael. Internetový marketing s YouTube. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2012. 296 s. ISBN 978-80-251-3672-0
 • BEDNÁŘ, Vojtěch. Krizová komunikace s médii. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2012. 183 s. ISBN 9788024737805. URL info
 • ČUŘÍK, Jaroslav. Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 240 s. ISBN 978-80-210-5825-5. URL info
 • MOTAL, Jan. Nové trendy v médiích II. Rozhlas a televize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 223 s. ISBN 978-80-210-5826-2. info
 • TOMANDL, Jan. Jak účinně oslovit média : media relations v podnikání, správě, kultuře i neziskovém sektoru. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 296 s. ISBN 9788025134573. info
 • TREADAWAY, CH a M SMITH. Marketing na Facebooku: výukový kurz. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 296 s. ISBN 978-80-251-3337-8. info
 • BEDNÁŘ, Vojtěch. Mediální komunikace pro management. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2011. 153 s. ISBN 9788024736297. URL info
 • MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Translated by Hana Antonínová. Čtvrté, rozšířené a p. Praha: Portál, 2009. 639 stran. ISBN 9788073675745. info
 • BERKLEY, Holly. Marketing in the new media. Bellingham: Self-Counsel Press, 2007. xii, 162. ISBN 9781551807317. info
 • KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Edited by Tomáš Juppa, Translated by Štěpánka Collins - Viktor Faktor. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 788 s. ISBN 9788024713595. info
 • Handbook of media management and economics. Edited by Alan B. Albarran - Sylvia M. Chan-Olmsted - Michael O. Wirth. Mahwah, N.J.: L. Erlbaum Associates, 2006. xviii, 750. ISBN 080585004X. URL info
 • RUSS-MOHL, Stephan. Žurnalistika : komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Translated by Hana Bakičová. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 292 s. ISBN 8024701588. info
 • MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Translated by Hana Loupová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 182 s. ISBN 80-7178-840-6. info
 • BARTOŠEK, Jaroslav. Kultura manažerské komunikace. 3. nezměněnné vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 108 s. ISBN 8073181134. info
 • SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing a reklama. Vyd. 1. Ve Zlíně: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 170 s. ISBN 8073181401. info
 • KOTLER, Philip. Marketing od A do Z :osmdesát pojmů, které by měl znát každý manažer. Translated by Hana Škapová. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2003. 203 s. ISBN 80-7261-082-1. info
 • FORET, Miroslav a Jana STÁVKOVÁ. Marketingový výzkum : jak poznávat své zákazníky. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 159 s. ISBN 8024703858. info
 • JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 207 s. ISBN 80-7178-697-7. info
 • HERRICK, Dennis F. Media management in the age of giants : business dynamics of journalism. 1st ed. Ames: Iowa State Press, 2003. xx, 397. ISBN 0813816998. info
 • Tyranie médií. Edited by Ignacio Ramonet, Translated by Michal Pacvoň. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2003. 226 s. ISBN 8020410376. info
 • TELLIS, Gerard J. Reklama a podpora prodeje. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 602 s. ISBN 8071699977. info
 • COMPAINE, Benjamin M. a Douglas GOMERY. Who owns the media? : competition and concentration in the mass media industry. 3rd ed. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 2000. xxii, 604. ISBN 0805829369. info
 • FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 147 s. ISBN 80-210-1461-X. info
 • ROOS, Johan, Georg von KROGH a Peggy SIMCIC BRONN. Managing strategy processes in emergent industries : the case of media firms. Basingstoke: Macmillan Business, 1996. xii, 178. ISBN 0333665732. info
 • KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1995. 307 s. ISBN 807184134X. info
 • BÁRTA, Vladimír a Hilda BÁRTOVÁ. Výzkum trhu a chování spotřebitele. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1993. 72 s. ISBN 8070791489. info
 • MCDONALD, Malcolm a Peter MORRIS. Škola marketingu : ilustrovaný průvodce pro manažery. Translated by Hana Whitton. 1. vyd. Praha: JK, Jan Kanzelsberger, 1992. 103 s. ISBN 8085387050. info
Výukové metody
Přednášky, na nichž jsou studenti seznamováni s jednotlivými tématy podle osnovy kurzu, doplněné teoretickou přípravou, samostudiem odborné literatury a dalších zdrojů (především tištěných a online médií) podle doporučení vyučujícího. Studenti mohou podle potřeby a po předchozí domluvě s vyučujícím využívat také individuální osobní konzultace nebo konzultace prostřednictvím e-learningu. Posluchači budou rovněž vytvářet a prezentovat samostatné práce a praktické týmové projekty.
Metody hodnocení
Kurz úspěšně zakončí posluchači, kteří samostatně splní v určeném termínu a v minimálně dostatečné kvalitě všechny úkoly a prezentace zadané při přednáškách vyučujícím a uspějí v závěrečném písemném testu znalostí z přednášek, konzultací, studijních materiálů a z literatury.

Dalším předpokladem k úspěšnému zakončení kurzu je aktivní účast na minimálně 4 ze 6 blokových přednášek po celou dobu jejich konání.

Studentům jsou obvykle v době semestru zadány dva písemné úkoly (seminární práce) v rozsahu několika normalizovaných stran textu, téma související s obsahem kurzu určí vyučující každému studentovi nebo určenému týmu samostatně. Vyučující stanoví také další podrobnosti vztahující se k úkolu (například to, zda bude mít podobu odborného či jiného typu textu, přesný rozsah, termín odevzdání, zda je součástí úkolu jeho prezentace apod.). Úkol se považuje za splněný, je-li vyučujícím hodnocen minimálně 60 body ze 100 možných.

Závěrečný písemný test se obvykle píše přímo v informačním systému (IS), uzavřené otázky jsou vyhodnocovány okamžitě automaticky. Počet otázek je obvykle kolem dvaceti, doba, po kterou mohou studenti odpovídat, je omezena na 30 minut.

Při zpracovávání testu nemohou studenti využívat žádné pomůcky ani technologie (mimo samotného přístupu do testu v informačním systému prostřednictvím počítače). Každý student zpracovává test samostatně. Porušení těchto pravidel znamená okamžité ukončení testu s hodnocením F.

Známky (za předpokladu splnění všech dalších úkolů a dostatečné docházky na přednášky) uděluje vyučující podle tohoto klíče: A: 100 – 92 bodů, B: 91 – 84 bodů, C: 83 – 76 bodů, D: 75 – 68 bodů, E: 67 – 60 bodů, F: 59 a méně bodů.
Informace učitele
V době výuky kurzu budou ve studijních materiálech v IS zveřejňovány všechny důležité doplňující informace a podklady související s kurzem (jeho začátkem, průběhem a ukončením).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Pro imatrikulační ročníky 2004/2005 a 2005/2006.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.