ZUR746 Management a marketing médií

Fakulta sociálních studií
jaro 2016
Rozsah
0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristýna Maršovská (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 5. 3. 12:30–14:00 U42, 14:15–15:45 U42, Pá 8. 4. 10:00–11:30 P21, 11:45–13:15 P21, So 9. 4. 12:30–14:00 U42, 14:15–15:45 U42, Pá 6. 5. 10:00–11:30 P21, 11:45–13:15 P21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu ZUR 746 Management a marketing médií je seznámit studenty s principy managementu a marketingu v různých typech médií, především však se zaměřením na online a tištěná média v souvislosti s jejich sbližováním, prolínáním a celkovou multimedializací. Posluchači kurzu si osvojí teoretické znalosti, získají rozhled, porozumění a také dovednosti užitečné při působení v mediálních a příbuzných organizacích na místech řadových pracovníků i, a to zvláště, na místech nižšího a středního managementu. Vědomosti mohou pak sloužit i jako základ znalostí pro vyšší management. Kurz seznamuje s vnitřní organizací mediálních společností, zvláště redakcí v tištěných, online i elektronických médiích, ale také oddělení distribuce a inzerce, vše s důrazem na praktickou aplikaci managementu a marketingu na práci novináře a také na další profese a funkce zajišťující řízení a provoz mediálních společností. Výuka se dotýká rovněž reklamních agentur a agentur public relations, především v souvislosti s jejich vztahem k mediálním společnostem. Pozornost je věnována i ekonomickým aspektům provozu veřejnoprávních a komerčních tištěných, online a elektronických médií. Tvorbou konkrétních mediálních projektů a diskuzí o nich pak získají studenti dovednosti, které mohou využít ve své budoucí praxi.
Osnova
 • 1. blok
 • Principy managementu, řízení lidí a marketingu, specifika v médiích
 • 2. blok
 • Mediální (multimediální) společnosti v České republice a ve světě, vlastnictví, struktura a organizace, rozdíly mezi tištěnými, online a elektronickými médii, reklamní a PR agentury
 • 3. blok
 • Veřejnoprávní a komerční média (management, marketing, obsah, ekonomika – tištěná, online a elektronická média). Profese v tištěných a elektronických médiích, personalistika (motivace, odbory)
 • 4. blok
 • Vztah redakce – distribuce – inzerce (komunikace oddělení, samostatnost redakce). Inzerce, struktura, fungování. Distribuce (odbyt), struktura, fungování
 • 5. blok
 • Struktura, organizace a fungování redakce, operativní řízení a rozhodování redakce, redakční plánování, koncepce, vize
 • 6. blok
 • Kontakt se čtenáři, diváky, posluchači (návrhy akcí); Vytváření rubrik, seriálů (návrhy)
Literatura
  povinná literatura
 • ČUŘÍK, Jaroslav. Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 240 s. ISBN 978-80-210-5825-5. URL info
 • MOTAL, Jan. Nové trendy v médiích II. Rozhlas a televize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 223 s. ISBN 978-80-210-5826-2. info
 • RUSS-MOHL, Stephan. Žurnalistika : komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Translated by Hana Bakičová. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 292 s. ISBN 8024701588. info
 • JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 207 s. ISBN 80-7178-697-7. info
 • KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 255 s. ISBN 9788024742083. info
 • KOTLER, Philip. Marketing od A do Z :osmdesát pojmů, které by měl znát každý manažer. Translated by Hana Škapová. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2003. 203 s. ISBN 80-7261-082-1. info
 • • BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 200 s. ISBN 978-80-251-3320-0
 • VYSEKALOVÁ, Jitka. Emoce v marketingu : jak oslovit srdce zákazníka. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 289 s. ISBN 9788024748436. URL info
 • JURÁŠKOVÁ, Olga a Pavel HORŇÁK. Velký slovník marketingových komunikací. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2012. 271 stran. ISBN 9788024743547. URL info
 • Media and convergence management. Edited by Sandra Diehl - Matthias Karmasin. Berlin: Springer, 2013. xxv, 376. ISBN 9783642361623. info
  doporučená literatura
 • BERKLEY, Holly. Marketing in the new media. Bellingham: Self-Counsel Press, 2007. xii, 162. ISBN 9781551807317. info
 • Handbook of media management and economics. Edited by Alan B. Albarran - Sylvia M. Chan-Olmsted - Michael O. Wirth. Mahwah, N.J.: L. Erlbaum Associates, 2006. xviii, 750. ISBN 080585004X. URL info
 • Making online news : newsroom ethnographies in the second decade of internet journalism. Edited by David Domingo - Chris Paterson. New York: Peter Lang, 2011. xx, 185. ISBN 9781433110641. info
 • GEISSLER, Kyle. Small/medium market models of media convergence in the Midwest : bringing together print and broadcast newsrooms. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2009. ii, 75. ISBN 9783639105674. info
 • TREADAWAY, CH a M SMITH. Marketing na Facebooku: výukový kurz. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 296 s. ISBN 978-80-251-3337-8. info
 • • MILLER, Michael. Internetový marketing s YouTube. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2012. 296 s. ISBN 978-80-251-3672-0
 • CHALUPA, R. Efektivní krizová komunikace: pro všechny manažery a PR specialisty. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 169 s. ISBN 978-80-247-4234-2. info
 • TELLIS, Gerard J. Reklama a podpora prodeje. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 602 s. ISBN 8071699977. info
 • Tyranie médií. Edited by Ignacio Ramonet, Translated by Michal Pacvoň. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2003. 226 s. ISBN 8020410376. info
 • FORET, Miroslav a Jana STÁVKOVÁ. Marketingový výzkum : jak poznávat své zákazníky. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 159 s. ISBN 8024703858. info
  neurčeno
 • MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Translated by Hana Antonínová. Čtvrté, rozšířené a p. Praha: Portál, 2009. 639 stran. ISBN 9788073675745. info
 • MCDONALD, Malcolm a Peter MORRIS. Škola marketingu : ilustrovaný průvodce pro manažery. Translated by Hana Whitton. 1. vyd. Praha: JK, Jan Kanzelsberger, 1992. 103 s. ISBN 8085387050. info
 • KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Translated by Martin Machek - Tomáš Juppa. 14. vyd. Praha: Grada, 2013. 814 s. ISBN 9788024741505. URL info
 • BEDNÁŘ, Vojtěch. Mediální komunikace pro management. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2011. 153 s. ISBN 9788024736297. URL info
 • BEDNÁŘ, Vojtěch. Krizová komunikace s médii. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2012. 183 s. ISBN 9788024737805. URL info
 • TOMANDL, Jan. Jak účinně oslovit média : media relations v podnikání, správě, kultuře i neziskovém sektoru. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 296 s. ISBN 9788025134573. info
Výukové metody
Přednášky, na nichž jsou studenti seznamováni s jednotlivými tématy podle osnovy kurzu, doplněné teoretickou přípravou, samostudiem odborné literatury a dalších zdrojů (především tištěných a online médií) podle doporučení vyučujícího. Studenti mohou podle potřeby a po předchozí domluvě s vyučujícím využívat také individuální osobní konzultace nebo konzultace prostřednictvím e-learningu. Posluchači budou rovněž vytvářet a prezentovat samostatné práce a praktické týmové projekty.
Metody hodnocení
Kurz úspěšně zakončí posluchači, kteří samostatně splní v určeném termínu a v minimálně dostatečné kvalitě všechny úkoly a prezentace zadané při přednáškách vyučujícím a uspějí v závěrečném písemném testu znalostí z přednášek, konzultací, studijních materiálů a z literatury. • • Dalším předpokladem k úspěšnému zakončení kurzu je aktivní účast na minimálně 4 ze 6 blokových přednášek po celou dobu jejich konání. • • Studentům jsou obvykle v době semestru zadány dva písemné úkoly (seminární práce) v rozsahu několika normalizovaných stran textu, téma související s obsahem kurzu určí vyučující každému studentovi nebo určenému týmu samostatně. Vyučující stanoví také další podrobnosti vztahující se k úkolu (například to, zda bude mít podobu odborného či jiného typu textu, přesný rozsah, termín odevzdání, zda je součástí úkolu jeho prezentace apod.). Úkol se považuje za splněný, je-li vyučujícím hodnocen minimálně 60 body ze 100 možných. • • Závěrečný písemný test se obvykle píše přímo v informačním systému (IS), uzavřené otázky jsou vyhodnocovány okamžitě automaticky. Počet otázek je obvykle kolem dvaceti, doba, po kterou mohou studenti odpovídat, je omezena na 20 minut. • • Při zpracovávání testu nemohou studenti využívat žádné pomůcky ani technologie (mimo samotného přístupu do testu v informačním systému prostřednictvím počítače). Každý student zpracovává test samostatně. Porušení těchto pravidel znamená okamžité ukončení testu s hodnocením F. • • Známky (za předpokladu splnění všech dalších úkolů a dostatečné docházky na přednášky) uděluje vyučující podle tohoto klíče: A: 100 – 92 bodů, B: 91 – 84 bodů, C: 83 – 76 bodů, D: 75 – 68 bodů, E: 67 – 60 bodů, F: 59 a méně bodů.
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání univerzity i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.