ENS124 Globální environmentální problémy + seminář

Fakulta sociálních studií
jaro 2017
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Jan Blažek (přednášející)
Mgr. Tomáš Chabada (přednášející)
Mgr. Lukáš Kala, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Ľuboš Slovák (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Išová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 13:30–15:00 U42 a každé sudé pondělí 15:15–16:45 U32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je na jedné straně vysvětlit souvislosti globálních environmentálních problémů (přednášky) a zároveň vést studenty k hledání alternativ a řešení těchto problémů na základě případových studií (semináře). Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni porozumět souvislostem, dopadům a vzájemné provázanosti globálních environmentálních problémů. Na základě celosemestrálního procesu budou studenti průběžně vyhledávat, hodnotit a kriticky nahlížet na případové studie alternativ k řešení environmentální udržitelnosti a zároveň kriticky debatovat nad budoucími vizemi a nástroji, které prosazují nejrůznější aktéři (akademici, instituce či občanská společnost). Struktura přednášek je vytvořena tak, aby studenty vedla k pohledu na environmentální problémy jako na provázanou síť, v níž lze sice určit nosný problém (hlavní téma přednášky), ve stejné chvíli je potřeba jej aplikovat na ostatní body sítě (souvislosti s ostatními problémy). Student se tak na konci kurzu bude schopen vyznat nejen v souvislostech problémů, ale také v souvislostech rizik, nástrojů a aktérů. Struktura seminářů koresponduje s tématy přednášek, studenti tak budou schopni aplikovat vybrané případové studie na informace nabyté v přednáškové části kurzu. Výsledkem kolektivní i individuální práce bude schopnost studentů vyhledat, interpretovat a kriticky diskutovat nad jednotlivými tématy z pohledu alternativ a vizí.
Osnova
 • PŘEDNÁŠKA: Uvedení do problematiky, souvislosti globálních problémů; informace ke kurzu
 • PŘEDNÁŠKA: Vybrané koncepty pro studium a řešení globálních environmentálních problémů (expert)
 • PŘEDNÁŠKA: Spotřeba
 • PŘEDNÁŠKA: Populace
 • SEMINÁŘ: Vize a alternativy: populace a spotřeba
 • PŘEDNÁŠKA: Potravinové zdroje
 • PŘEDNÁŠKA: Vodní zdroje
 • SEMINÁŘ: Vize a alternativy: potravinové a vodní zdroje
 • PŘEDNÁŠKA: Degradace půd, deforestace
 • PŘEDNÁŠKA: Ztráta biodiverzity (expert)
 • SEMINÁŘ: Vize a alternativy: degradace půd, deforestace, ztráta biodiverzity
 • PŘEDNÁŠKA: Energetika
 • PŘEDNÁŠKA: Anorganické zdroje
 • SEMINÁŘ: Vize a alternativy: energetika a anorganické zdroje
 • PŘEDNÁŠKA: Znečištění ovzduší
 • PŘEDNÁŠKA: Klimatická změna (expert)
 • SEMINÁŘ: Vize a alternativy: znečištění ovzduší a klimatická změna
 • PŘEDNÁŠKA: (Bude doplněno; přednáška experta)
 • PŘEDNÁŠKA: Shrnutí
 • SEMINÁŘ: Shrnutí
Literatura
  povinná literatura
 • MYERS, Norman a Scott SPOOLMAN. Environmental issues & solutions : a modular approach. International edition. Australita: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2014. 509 stran. ISBN 9781435462328. info
 • MOLDAN, Bedřich. Podmaněná planeta. Druhé, rozšířené a upra. Praha: Karolinum, 2015. 511 stran. ISBN 9788024629995. info
  neurčeno
 • Globalizace a globální problémy : sborník textů k celouniverzitnímu kurzu "Globalizace a globální problémy" 2005-2007. Edited by Jana Dlouhá - Jiří Dlouhý - Václav Mezřický. Praha: Univerzita Karlova, 2006. 312 s. ISBN 808707601X. info
 • REID, Walter V. Ekosystémy a lidský blahobyt : syntéza : zpráva Hodnocení ekosystémů k miléniu. Praha: Univerzita Karlova. Centrum pro otázky životního prostředí, 2005. x, 138. ISBN 8023963007. info
 • MOLDAN, Bedřich. Životní prostředí-globální perspektiva. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 111 s. ISBN 80-7066-938-1. info
 • Global environmental issues. Edited by Kiki Warr - Paul M. Smith. London: Hodder & Stoughton in association with the Open University, 1991. 294 p. ISBN 0340533625. info
Výukové metody
přednášky, semináře s aktivní účastí, skupinová prezentace, samostatná práce, reflexe prezentací, účast experta/expertů
Metody hodnocení
Hodnocení kurzu bude vedeno průběžně. Účast na seminářích je povinná s možností jedné absence. Očekává se aktivní participace v podobě kritiky a diskuze nad nabízenými alternativami a vizemi.

Celkové hodnocení kurzu se skládá z těchto částí:

1) Prezentace na seminářích
Povinnou podmínkou absolvování kurzu jsou 2 prezentace v 2-3 členných skupinách (bude upřesněno podle počtu přihlášených studentů do kurzu). Za jednu prezentaci je možné získat 15 bodů, v průběhu semestru celkově 30 bodů.

2) Průběžné odpovědníky
Odpovědníky budou vyplňovány před každým seminářem prostřednictvím aplikace v IS. Za správné vyplnění celého odpovědníku je možné získat 4 body, v průběhu semestru celkově 20 bodů.

3) Závěrečný test
Závěrečný test proběhne ve zkouškovém období. Ze závěrečného testu bude možné získat celkem 50 bodů.

Celkové bodové hodnocení
A - 93 - 100
B - 85 - 92
C - 77 - 84
D - 69 - 76
E - 61 - 68
F - 0 - 60
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.