ENS124 Globální environmentální problémy + seminář

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Mikuláš Černík (přednášející)
Mgr. Tomáš Chabada, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Jan Malý Blažek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Ľuboš Slovák (přednášející)
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé liché pondělí 14:00–15:40 U33; a Čt 20. 2. 12:00–13:40 U33, Čt 27. 2. 12:00–13:40 U33, Čt 5. 3. 12:00–13:40 U33, Čt 12. 3. 12:00–13:40 U33, Čt 19. 3. 12:00–13:40 U33, Čt 26. 3. 12:00–13:40 U33, Čt 2. 4. 12:00–13:40 U33, Čt 9. 4. 12:00–13:40 U33, Čt 23. 4. 12:00–13:40 U33, Čt 30. 4. 12:00–13:40 U33, Čt 7. 5. 12:00–13:40 U33, Čt 14. 5. 12:00–13:40 U33
Předpoklady
! ENSb1124 Globální environ. problémy &&! NOW ( ENSb1124 Globální environ. problémy )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je na jedné straně vysvětlit souvislosti globálních environmentálních problémů (přednášky) a zároveň vést studenty k hledání alternativ a řešení těchto problémů na základě případových studií (semináře). Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni porozumět souvislostem, dopadům a vzájemné provázanosti globálních environmentálních problémů. Na základě celosemestrálního procesu budou studenti průběžně vyhledávat, hodnotit a kriticky nahlížet na případové studie alternativ k řešení environmentální udržitelnosti a zároveň kriticky debatovat nad budoucími vizemi a nástroji, které prosazují nejrůznější aktéři (akademici, instituce či občanská společnost). Struktura přednášek je vytvořena tak, aby studenty vedla k pohledu na environmentální problémy jako na provázanou síť, v níž lze sice určit nosný problém (hlavní téma přednášky), ve stejné chvíli je potřeba jej aplikovat na ostatní body sítě (souvislosti s ostatními problémy). Student se tak na konci kurzu bude schopen vyznat nejen v souvislostech problémů, ale také v souvislostech rizik, nástrojů a aktérů. Struktura seminářů koresponduje s tématy přednášek, studenti tak budou schopni aplikovat vybrané případové studie na informace nabyté v přednáškové části kurzu. Výsledkem kolektivní i individuální práce bude schopnost studentů vyhledat, interpretovat a kriticky diskutovat nad jednotlivými tématy z pohledu alternativ a vizí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - popsat jednotlivé globální environmentální problémy • - identifikovat příčiny a dopady konkrétních globálních environmentálních problémů • - diskutovat a vysvětlit souvislosti a provázanost globálních environmentálních problémů • - formulovat a charakterizovat řešení globálních environmentálních problémů • - kriticky posoudit a porovnat navrhovaná řešení
Osnova
 • PŘEDNÁŠKA: Uvedení do problematiky, souvislosti globálních problémů; informace ke kurzu
 • PŘEDNÁŠKA: Potravinové zdroje
 • PŘEDNÁŠKA: Vodní zdroje
 • SEMINÁŘ: Vize a alternativy: potravinové a vodní zdroje
 • PŘEDNÁŠKA: Energetika
 • PŘEDNÁŠKA: Anorganické zdroje
 • SEMINÁŘ: Vize a alternativy: energetika a anorganické zdroje
 • PŘEDNÁŠKA: Klimatická změna (expert)
 • PŘEDNÁŠKA: Znečištění ovzduší
 • SEMINÁŘ: Vize a alternativy: znečištění ovzduší a klimatická změna
 • PŘEDNÁŠKA: Ztráta biodiverzity (expert)
 • PŘEDNÁŠKA: Degradace půd, deforestace
 • SEMINÁŘ: Vize a alternativy: degradace půd, deforestace, ztráta biodiverzity
 • PŘEDNÁŠKA: Spotřeba
 • PŘEDNÁŠKA: Populace
 • SEMINÁŘ: Vize a alternativy: populace a spotřeba
 • PŘEDNÁŠKA: (Bude doplněno; přednáška experta)
 • PŘEDNÁŠKA: Shrnutí
 • SEMINÁŘ: Shrnutí
Literatura
  povinná literatura
 • HITE, Kristen A. a John L. SEITZ. Global issues : an introduction. Fifth edition. Chichester: Wiley Blackwell, 2016. xviii, 335. ISBN 9781118968857.
 • MYERS, Norman a Scott SPOOLMAN. Environmental issues & solutions : a modular approach. International edition. Australita: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2014. 509 stran. ISBN 9781435462328.
 • MIDDLETON, Nick. The global casino : an introduction to environmental issues. Fifth edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013. xxiii, 614. ISBN 9781444146622.
 • MOLDAN, Bedřich. Podmaněná planeta. Druhé, rozšířené a upra. 511 stran. ISBN 9788024629995.
Výukové metody
přednášky, semináře s aktivní účastí, skupinová prezentace, samostatná práce, reflexe prezentací, účast experta/expertů
Metody hodnocení
Hodnocení kurzu bude vedeno průběžně. Účast na seminářích je povinná s možností jedné absence. Očekává se aktivní participace v podobě kritiky a diskuze nad nabízenými alternativami a vizemi.

Celkové hodnocení kurzu se skládá z těchto částí:

1) Prezentace na seminářích
Povinnou podmínkou absolvování kurzu je prezentace case study k vybranému tématu v 2-3 členných skupinách (bude upřesněno podle počtu přihlášených studentů do kurzu)na jednom ze seminářů. Za prezentaci je možné získat 30 bodů. 2) Position papers Na ostatní semináře (kdy student neprezentuje) je povinen připravit argumentační text k tématu a připravené literatuře ve formě tzv. position paperu na min. 1 normostranu. Za position paper je možné získat max 5 bodů, celkem za 4 semináře 20 bodů.
3) Závěrečný test
Závěrečný test proběhne ve zkouškovém období. Ze závěrečného testu bude možné získat celkem 50 bodů. Zkouška bude probíhat písemnou formou a bude mít podobu uzavřených i otevřených otázek. Otevřené otázky bude možno v druhé části zkoušky diskutovat i ústní formou.

Celkové bodové hodnocení
A - 91 - 100
B - 81 - 90
C - 71 - 80
D - 61 - 70
E - 51 - 60
F - 0 - 50
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/ENS124