ENSb1124 Globální environmentální problémy + seminář

Fakulta sociálních studií
jaro 2025
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Dostalík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Chabada, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Jan Malý Blažek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karolína Žižková (přednášející)
Garance
Mgr. Jan Dostalík, Ph.D.
Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Müllerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ENS124 Globální environ. problémy &&! NOW ( ENS124 Globální environ. problémy )&& TYP_STUDIA ( B )&& TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je na jedné straně vysvětlit souvislosti globálních environmentálních problémů (přednášky) a zároveň vést studenty k hledání alternativ a řešení těchto problémů na základě případových studií (semináře). Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni porozumět souvislostem, dopadům a vzájemné provázanosti globálních environmentálních problémů. Na základě celosemestrálního procesu budou studenti průběžně vyhledávat, hodnotit a kriticky nahlížet na případové studie alternativ k řešení environmentální udržitelnosti a zároveň kriticky debatovat nad budoucími vizemi a nástroji, které prosazují nejrůznější aktéři (akademici, instituce či občanská společnost). Struktura přednášek je vytvořena tak, aby studenty vedla k pohledu na environmentální problémy jako na provázanou síť, v níž lze sice určit nosný problém (hlavní téma přednášky), ve stejné chvíli je potřeba jej aplikovat na ostatní body sítě (souvislosti s ostatními problémy). Student se tak na konci kurzu bude schopen vyznat nejen v souvislostech problémů, ale také v souvislostech rizik, nástrojů a aktérů. Struktura seminářů koresponduje s tématy přednášek, studenti tak budou schopni aplikovat vybrané případové studie na informace nabyté v přednáškové části kurzu. Výsledkem kolektivní i individuální práce bude schopnost studentů vyhledat, interpretovat a kriticky diskutovat nad jednotlivými tématy z pohledu alternativ a vizí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat jednotlivé globální environmentální problémy
- identifikovat příčiny a dopady konkrétních globálních environmentálních problémů
- diskutovat a vysvětlit souvislosti a provázanost globálních environmentáních problémů
- formulovat a charakterizovat řešení globálních environmentálních problémů
- kriticky posoudit a porovnat navrhovaná řešení
Osnova
 • 1. Úvodní přednáška a seminář
 • 2. Spotřeba
 • 3. Populace
 • 4. Anorganické zdroje
 • 5. Energetika
 • 6. Klimatická změna (host)
 • 7. Znečištění ovzduší
 • 8. Shrnující workshop a průběžný test 1
 • 9. Biodiverzita (host)
 • 10. Degradace půd a deforestace
 • 11. Potravinové zdroje
 • 12. Vodní zdroje
 • 13. Shrnující workshop a průběžný test 2
Literatura
  povinná literatura
 • MYERS, Norman a Scott SPOOLMAN. Environmental issues & solutions : a modular approach. International edition. Australita: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2014, 509 stran. ISBN 9781435462328. info
 • MOLDAN, Bedřich. Podmaněná planeta. Druhé, rozšířené a upra. Praha: Karolinum, 2015, 511 stran. ISBN 9788024629995. info
  doporučená literatura
 • MIDDLETON, Nick. The global casino : an introduction to environmental issues. Fifth edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013, xxiii, 614. ISBN 9781444146622. info
 • HITE, Kristen A. a John L. SEITZ. Global issues : an introduction. Fifth edition. Chichester: Wiley Blackwell, 2016, xviii, 335. ISBN 9781118968857. info
Výukové metody
Předmět je tvořen úvodní lekcí, 10 bloky skládající se z přednášky a semináře ke konkrétním globálním environmentálním problémům a 2 souhrnnými workshopy s průběžným testem k vybraným problémům.
• Přednášky, semináře s aktivní účastí, skupinová prezentace, samostatná práce, skupinové diskuse, testy, účast experta/expertů
Metody hodnocení
Hodnocení kurzu bude vedeno průběžně. Účast na seminářích je povinná s možností tří absencí. Očekává se aktivní participace v podobě kritiky a diskuze nad nabízenými alternativami a vizemi. V rámci přípravy na semináře je zásadní obeznámit se s povinnými texty v interaktivní osnově.

Celkové hodnocení kurzu se skládá z těchto částí:
1) Prezentace na seminářích
Povinnou podmínkou absolvování kurzu je prezentace ve skupinách (bude upřesněno podle počtu přihlášených studentů do kurzu). Za prezentaci je možné získat celkově 20 bodů.
2) Průběžné testy
Součástí hodnocení bude odevzdání dvou průběžných testů, které proběhnou na začátku shrnujících workshopů. Za každý test bude možné získat 15 b., celkem 30 b.
3) Ústní zkouška
Ze zkoušky bude možné získat celkem 50 bodů. Minimálně je nutné získat 25 bodů

Celkové bodové hodnocení:
A - 91 - 100
B - 81 - 90
C - 71 - 80
D - 61 - 70
E - 51 - 60
F - 0 - 50
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.