POL507 Obsah lidských práv v komparativním pohledu

Fakulta sociálních studií
jaro 2017
Rozsah
2/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 17:00–18:30 U41
Předpoklady
Kurz je otevřen studentům s pasivní znalostí angličtiny. Je určen těm se skutečným zájmem, předpokládá se proto poctivá příprava na každou hodinu včetně sledování aktualit z domova i ze světa relevantních pro kurz.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Smyslem kurzu je poskytnout studentům srovnávací pohled na obsah lidských práv ve vnitrostátních a mezinárodních nástrojích jejich ochrany a jeho chápání ve vzájemných souvislostech. Struktura kurzu sleduje systematiku Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Listiny základních práv a svobod, které budou tvořit jádro kurzu. Náplní každé hodiny je rozbor jednotlivého práva či svobody a jeho obsahu daného texty příslušných lidskoprávních katalogů a judikatury relevantních soudních mechanismů. V praktické části kurzu bude následně rozebrán vybraný problém na základě osvojených poznatků a budou ilustrovány možné přístupy k jeho řešení. Výsledkem by měla být orientace studentů v jednotlivých tematických oblastech a schopnost kriticky zhodnotit různé argumentační linie a možnosti obhajoby. Zároveň by měli studenti být schopni zasadit jednotlivé lidskoprávní problémy do širší debaty o suverenitě státu, postavení jednotlivce v mezinárodních vztazích a tvorby politiky na vnitrostátní úrovni.
Osnova
 • 1) Plán a metodika kurzu, očekávání, způsob hodnocení
 • 2) Vývoj mezinárodního práva lidských práv od roku 1945, přehled univerzálních a regionálních instrumentů a mechanismů na ochranu lidských práv
 • 3) Vnitrostátní ochrana lidských práv – ústavní soudnictví, legislativa, exekutiva, nevládní sektor
 • 4) Právo na život
 • 5) Právo nebýt podroben mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení
 • 7) Zákaz diskriminace
 • 8) Svoboda projevu
 • 9) Právo na spravedlivý proces
 • 10) Hospodářská, sociální a kulturní práva
 • 11) Záruky osobní svobody
 • 12) Protiteroristická opatření
 • 13) Vyhodnocení kurzu, první zkušební termín Pořadí probíraných témat se může měnit v závislosti na dostupnosti expertních hostů.
Literatura
  povinná literatura
 • Literatura vložená do studijních materiálů
  doporučená literatura
 • Dufek, P. - Smekal, H., a kol.: Lidská práva v mezinárodní politice, Wolters Kluwer, 2014
Výukové metody
Přednášky/diskuse
Metody hodnocení
Výuka probíhá ve formě seminářů. Kurs je ukončen zkouškou. Účast není povinná, je ale součástí hodnocení. Neúčast na semináři nebo účast se zjevnou nepřipraveností je možno kompenzovat zadaným úkolem. Hodnocení se rovnoměrně skládá ze závěrečného testu, eseje na 12 normostran a aktivní účasti. Za každou z těchto aktivit je možné získat maximálně 11 bodů, celkem lze tedy obdržet 33 bodů. U každé z těchto aktivit je nutné dosáhnout alespoň pěti bodů. Hodnocení je rozloženo: A 33 – 31 bodů, B 30 – 27 bodů, C 26 – 23, D 22 – 19, E 18 – 15, F 13 a méně. Účast v kurzu vyžaduje četbu cca 300 stran v českém jazyce a 200 stran v anglickém jazyce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019.