POL507 Obsah lidských práv v komparativním pohledu

Fakulta sociálních studií
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 17:00–18:30 U41
Předpoklady
Kurz je otevřen studentům s pasivní znalostí angličtiny. Je určen těm se skutečným zájmem, předpokládá se proto poctivá příprava na každou hodinu včetně sledování aktualit z domova i ze světa relevantních pro kurz.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Smyslem kurzu je poskytnout studentům srovnávací pohled na obsah lidských práv ve vnitrostátních a mezinárodních nástrojích jejich ochrany a jeho chápání ve vzájemných souvislostech. Struktura kurzu sleduje systematiku Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Listiny základních práv a svobod, které budou tvořit jádro kurzu. Náplní každé hodiny je rozbor jednotlivého práva či svobody a jeho obsahu daného texty příslušných lidskoprávních katalogů a judikatury relevantních soudních mechanismů. V praktické části kurzu bude následně rozebrán vybraný problém na základě osvojených poznatků a budou ilustrovány možné přístupy k jeho řešení. Výsledkem by měla být orientace studentů v jednotlivých tematických oblastech a schopnost kriticky zhodnotit různé argumentační linie a možnosti obhajoby. Zároveň by měli studenti být schopni zasadit jednotlivé lidskoprávní problémy do širší debaty o suverenitě státu, postavení jednotlivce v mezinárodních vztazích a tvorby politiky na vnitrostátní úrovni.
Osnova
 • 1) Plán a metodika kurzu, očekávání, způsob hodnocení
 • 2) Vývoj mezinárodního práva lidských práv od roku 1945, přehled univerzálních a regionálních instrumentů a mechanismů na ochranu lidských práv
 • 3) Zákaz diskriminace (účast hosta)
 • 4) Vnitrostátní ochrana lidských práv – ústavní soudnictví, legislativa, exekutiva, nevládní sektor
 • 5) Právo na život
 • 7) Svoboda projevu
 • 8) Právo nebýt podroben mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení (účast hosta)
 • 9) Právo na spravedlivý proces
 • 10) Protiteroristická opatření
 • 11) Záruky osobní svobody
 • 12) Hospodářská, sociální a kulturní práva
 • 13) Vyhodnocení kurzu, první zkušební termín Pořadí probíraných témat se může měnit v závislosti na dostupnosti expertních hostů.
Literatura
  povinná literatura
 • Literatura vložená do studijních materiálů
  doporučená literatura
 • Dufek, P. - Smekal, H., a kol.: Lidská práva v mezinárodní politice, Wolters Kluwer, 2014
 • BARTOŇ, Michal, Jan KRATOCHVÍL, Martin KOPA, Maxim TOMOSZEK, Jiří JIRÁSEK a Ondřej SVAČEK. Základní práva. Vydání první. Praha: Leges, 2016. 608 stran. ISBN 9788075021281. info
Výukové metody
Přednášky/diskuse
Metody hodnocení
Výuka probíhá ve formě seminářů. Hodnocení se rovnoměrně skládá ze bodů za aktivní účast v hodině, písemnou esej a závěrečný zkušební test. Účast na semináři není povinná, je ale součástí hodnocení. Neúčast na semináři nebo účast se zjevnou nepřipraveností je možno kompenzovat písemným úkolem na téma zadané ke každé hodině. Délka esej je 12 normostran +- 10 %, může vycházet z tématu zvoleného studentem nebo tématu, která se budou objevovat k jednotlivým hodinám v sylabu. Může být odevzdávána do odevzdávárny kdykoli v průběhu semestru, nejpozději před zahájením poslední hodiny.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019.