ENS203 Environmentální výchova

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Medek (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každou lichou středu 8:00–11:40 U33
Předpoklady
! ENSb1203 Environmentální výchova &&! NOW ( ENSb1203 Environmentální výchova )
Kurz nevyžaduje žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz seznamuje studenty s teorií i praxí environmentální výchovy. Studenti se seznámí s vývojem oboru v zahraničí i v České republice a s jednotlivými proudy, které s ním souvisí. Získají přehled o zakotvení EV ve formální, neformální i informální výchově a vzdělávání a o různých typech organizací, které se EV u nás i ve světě zabývají. Budou diskutovat vybrané teoretické otázky EV. Porovnají různé strategie pro dosahování jednotlivých cílových oblastí EV pro různé věkové skupiny. Naučí se vytvářet jednoduché programy EV.
Studenti
1. Diskutují silné a slabé stránky jednotlivých přístupů a strategií EV
2. Vyhodnocují silné a slabé stránky navštívených programů EV
3.Charakterizují vybrané organizace zabývající se EV a jejich programovou nabídku.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu, studenti budou schopni: • - vyhodnotit kvalitu programu environmentální výchovy a navrhnout jeho případné modifikace; • - vyhodnotit programovou nabídku center environmentální výchovy; • - porovnat jednotlivé přístupy environmentální výchovy a jejich silné a slabé stránky.
Osnova
 • 1.
  Vývoj a směry environmentální výchovy

  26.2.2020 Činčera
  Cíl: studenti komentují vybrané směry environmentální výchovy a hodnotí je z hlediska vlastního přístupu k oboru.
  Předchůdci environmentální výchovy a vznik environmentální výchovy v 70. letech 20. století. Akční kompetence jako nový přístup v 90. letech. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Sociální učení a emancipační přístup v environmentální výchově.

 • Doporučená literatura:
  Hungerford, H.R., & Volk, T.L. (1990). Changing human behavior through environmental education. The Journal of Environmental Education, 21, 3, 8-21.
  Chawla, L. (1999). Life Paths Into Effective Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 31 (1), 15-26. Jensen, B.B. & Schnack, K. (2006). The action competence approach in environmental education. Environmental Education Research, 12 (3), 163-178.
  Máchal, A. (2011) Vývoj vzdělávání o životním prostředí od 50. let 20. století po současnost in Máchal, A, Nováčková, H., Sobotová, L et al Úvod do environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání. Brno: Lipka.
  Matre, S. (1999). Earth Education .. a new beginning. Greenville: The Institute for Earth Education.
  Rickinson, M. (2001). Learners and Learning in Environmental Education. A critical review of evidence. Environmental Education Research, 7, 3, 207-320.
  Wals, A., Geerling-eijff, F., Hubeek, F., van der Kroon, S. & Vader, J. (2008). All mixed up? Instrumental and emancipator learning toward a more sustainable world: considerations for EE policymakers. Applied Environmental Education and Communication, 7, 55-65.

 • 2. Věková specifika cílových skupin environmentální výchovy
  11.3.2020 Medek
 • Cíle: studenti aplikují poznatky vývojové psychologie na programy environmentální výchovy. Seznámí se se směry EV zaměřené na děti předškolního věku.
 • Obsah:
  základní poznatky vývojové psychologie (VP), aplikace poznatků VP na programy EV – práce s textem, EV pro předškolní věk
 • Případové studie:
  • Lesní školky
  • Ozónový program

 • Doporučená literatura:
  Cornell, J. (1998) Sharing Nature with Children. Nevada City, CA: DAWN Publications.
  Filer, J. (2008) Healthy, Active and Outside!: Running an Outdoors Programme in the Early Years. London: Routledge. Knight, S. (2009) Forest Schools & Outdoor Learning in the Early Years. London: Sage.
  Krajhanzl, J. (2011) Děti a příroda: období dětského vývoje z hlediska environmentální výchovy. Dostupné online z http://www.vztahkprirode.cz/soubory/evyvoj.pdf
  Langmeier, J.; Krejčířová, D. (1998) Vývojová psychologie. Praha : Grada.
  Strejčková, E. (1998) Děti pro pětihory. Praha: Toulcův dvůr.
  Strejčková, E. et al. (2005) Výzkum odcizování člověka přírodě: Závěrečná zpráva. Projekt VaV. Praha: MŽP, Národní program výzkumu : Krajina a sídla budoucnosti.Vágnerová, M. (2000) Vývojová psychologie : dětství, dospělost, stáří. Praha : Portál.

 • 3. Seznámení s environmentální výchovou, pobytový seminář v Kaprálově Mlýně

  24.-25.3.2020 Činčera, Medek
 • Cíl: studenti se seznámi s konkrétními metodami EV a programy nabízenými centrem environmentální výchovy Kaprálův Mlýn.
 • Obsah: Dvoudenní pobyt ve středisku ekologické výchovy Kaprálův mlýn. Příklady a ukázky aktivit a krátkých programů spojených s vybranými přístupy EV, spojených s krátkým vysvětlujícím kontextem a reflexí.

 • 4. Environmentální výchova v České republice

  8.4.2020 Medek
 • Cíl: Studenti se orientují v zakotvení EV ve formálním vzdělávání a v široké nabídce EV v oblasti neformálního vzdělávání. Mají přehled o klíčových metodických dokumentech, které mohou využít při vlastních násleších.

 • Doporučená literatura:
  Činčera, J. (2013). Střediska ekologické výchovy mezi teorií a praxí. Praha: BEZK, Agentura Koniklec a Masarykova univerzita.
  Máchal, A. (2000). Praktická ekologická výchova. Brno: Rezekvítek.

 • 5. Cíle environmentální výchovy a strategie k jejich naplňování
  22.4.2020 Činčera
  Cíl: Studenti reflektují základní postupy pro tvorbu programů environmentální výchovy a aplikují je v hodnocení navštívených programů středisek ekologické výchovy.
 • Výuka probíhá v modelu „převrácená učebna“. Studenti si předem prohlédnou přednášky nahrané na Youtube a promyslí si, kterým tématům by se při společné práci chtěli věnovat:
  • Cíle environmentální výchovy. https://youtu.be/jxoLXXimSTQ
  • Senzitivita https://youtu.be/1zCdanl2dNs
  • Ekologické zákonitosti a výzkumné dovednosti. https://youtu.be/Lf6TQzZdJ8s
  Problémy a konflikty. https://youtu.be/c3EwD85uYVE
  • Akční strategie. https://youtu.be/aYnFia86iMU
  V rámci přednášky budeme diskutovat o dílčích tématech a otázkách, vyplývajících z prezentací a zájmu studentů, případně tématům navržených pro samostatné práce (esej) studentů.

 • Doporučená literatura:
  Činčera, J. (2013). Environmentální výchova: efektivní strategie. Praha: BEZK, Agentura KONIKLEC, Masarykova univerzita Brno.


 • 6. Prezentace studentských prací

  6.5. 2020, Činčera, Medek

Literatura
  povinná literatura
 • ČINČERA, Jan. Environmentální výchova: efektivní strategie. 1. vyd. Praha: BEZK, Agentura Koniklec a Masarykova univerzita, 2013. 132 s. ISBN 978-80-904141-0-5. info
  doporučená literatura
 • ČINČERA, Jan. Environmentální výchova : od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007. 116 s. ISBN 9788073151478. info
 • BRAUS, Judy A. a David WOOD. Environmental education in the schools : creating a program that works! Washington: Peace corps, 1993. viii, 499. info
 • ČINČERA, Jan. Střediska ekologické výchovy mezi teorií a praxí. Praha: BEZK, Agentura Koniklec a Masarykova univerzita, 2013. 273 s. ISBN 978-80-210-6525-3. info
 • PALMER, Joy. Environmental education in the 21st century : theory, practice, progress and promise. 1st pub. London: Routledge Falmer, 1998. xiv, 284. ISBN 0415131979. info
 • The failure of environmental education (and how we can fix it). Edited by Charles Saylan - Daniel T. Blumstein. Berkeley: University of California Press, 2011. xii, 241 p. ISBN 9780520948723. info
 • Environmental education teacher resource handbook : a practical guide for K-12 environmental education. Edited by Richard J. Wilke. 1st print. Thousand Oaks: Corwin press, Inc., 1993. xi, 448 s. ISBN 0-8039-6370-X. info
 • LEBLOVÁ, Eliška. Environmentální výchova v mateřské škole. Vydání první. Praha: Portál, 2012. 175 stran. ISBN 9788026200949. info
  neurčeno
 • HORKÁ, Hana. EKOLOGICKÁ/ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Praha: Verlag Dashofer, 2008. 20 s. ISSN 1802-4130. info
 • MATĚJČEK, Tomáš. Ekologická a environmentální výchova : učební text k průřezovému tématu Environmentální výchova podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2007. 50 s. ISBN 9788086034720. info
Výukové metody
Interaktivní přednášky spojené s ukázkami aktivit, vlastní návštěva a hodnocení ekovýchovného programu, pobytové soustředění, četba odborných článků, on-line diskuse, rozbor programu, týmová práce.
Metody hodnocení
Hodnocení kurzu je založeno na bodovém zisku skládajícího se z průběžného (max 18 bodů) a závěrečného (max 38 bodů) hodnocení. V průběžné práci budou studenti bodováni za účast na pravidelných přednáškách a na outdoorovém semináři. Pro závěrečné hodnocení studenti zpracují analýzu navštíveného programu environmentální výchovy, esej a případně recenzi odborného článku či monografie. Maximálně mohou studenti získat 56 bodů.
• Hodnocení
• A více než 40
• B 35-39
• C 30-34
• D 25-29
• E 20-24
• F méně než 20 bodů
Informace učitele
Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je vysoká míra aktivní účasti na jednotlivých seminářích a samostatná práce: četba, hodnocení, tvůrčí činnost.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/ENS203