ENS203 Environmentální výchova

Fakulta sociálních studií
jaro 2018
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Medek (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Išová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz seznamuje studenty s teorií i praxí environmentální výchovy. Studenti se seznámí s vývojem oboru v zahraničí i v České republice a s jednotlivými proudy, které s ním souvisí. Získají přehled o zakotvení EV ve formální, neformální i informální výchově a vzdělávání a o různých typech organizací, které se EV u nás i ve světě zabývají. Budou diskutovat vybrané teoretické otázky EV. Porovnají různé strategie pro dosahování jednotlivých cílových oblastí EV pro různé věkové skupiny. Naučí se vytvářet jednoduché programy EV. Seznámí se s možnostmi získání finančních zdrojů pro své projekty EV.
Studenti
1. Diskutují silné a slabé stránky jednotlivých přístupů a strategií EV
2. Vyhodnocují silné a slabé stránky navštívených programů EV
3.Charakterizují vybrané organizace zabývající se EV a jejich programovou nabídku.
Osnova
 • 1. Vzájemné seznámení skupiny, organizace kurzu, věková specifika cílových skupin environmentální výchovy 1.3.2017 Medek
 • Cíle: studenti aplikují poznatky vývojové psychologie na programy environmentální výchovy. Seznámí se se směry EV zaměřené na děti předškolního věku.
 • Obsah:
  základní poznatky vývojové psychologie (VP), aplikace poznatků VP na programy EV – práce s textem, EV pro předškolní věk
 • Případové studie:
  • Lesní školky
  • Ozónový program
  Doporučená literatura:
  Cornell, J. (1998) Sharing Nature with Children. Nevada City, CA: DAWN Publications.
  Filer, J. (2008) Healthy, Active and Outside!: Running an Outdoors Programme in the Early Years. London: Routledge. Knight, S. (2009) Forest Schools & Outdoor Learning in the Early Years. London: Sage.
  Krajhanzl, J. (2011) Děti a příroda: období dětského vývoje z hlediska environmentální výchovy. Dostupné online z http://www.vztahkprirode.cz/soubory/evyvoj.pdf
  Langmeier, J.; Krejčířová, D. (1998) Vývojová psychologie. Praha : Grada.
  Strejčková, E. (1998) Děti pro pětihory. Praha: Toulcův dvůr.
  Strejčková, E. et al. (2005) Výzkum odcizování člověka přírodě: Závěrečná zpráva. Projekt VaV. Praha: MŽP, Národní program výzkumu : Krajina a sídla budoucnosti.Vágnerová, M. (2000) Vývojová psychologie : dětství, dospělost, stáří. Praha : Portál.

 • 2. Cíle environmentální výchovy a strategie k jejich naplňování

  15.3.2017 Činčera
  Cíl: studenti v reflexi a v následné online debatě komentují vybrané články klíčové pro vývoj environmentální výchovy a hodnotí je z hlediska vlastního přístupu k oboru. Studenti porovnají doporučení pro programy určené k rozvíjení zvolených cílových oblastí environmentální výchovy s navštívenými programy středisek ekologické výchovy. Teorie proenvironmentálního chování, cíle environmentální výchovy, doporučené očekávané výstupy Rámcového vzdělávacího programu ZV. Vztah k přírodě, environmentální senzitivita.
 • Doporučená literatura:
  Činčera, J. (2013). Environmentální výchova: efektivní strategie. Praha: BEZK, Agentura KONIKLEC, Masarykova univerzita Brno.
  Ham, S. H. (1992). Environmental interpretation : a practical guide for people with big ideas and small budgets. Colorado: Fulcrum Publishing.
  Pastorová, M. a kol. (2011). Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat na základních školách. Praha: Výzkumný ústav pedagogický. Dostupné na http://www.vuppraha.cz/nova-publikace-divize-vup-%E2%80%93-doporucene-ocekavane-vystupy-pro-zakladni-skoly + texty k online diskusi

 • 3. Seznámení s environmentální výchovou, pobytový seminář 28.-29.3.2017 Činčera, Medek
 • Cíl: studenti se seznámi s historií EV, reflektují své zkušenosti s environmentální výchovou, hodnotí, co je zaujalo, co odpovídá jejich konceptu a co nikoliv. Seznámí se s historií environmentální výchovy
 • Obsah: Dvoudenní pobyt ve středisku ekologické výchovy Kaprálův mlýn. Příklady a ukázky aktivit a krátkých programů spojených s vybranými přístupy EV, spojených s krátkým vysvětlujícím kontextem a reflexí.

 • 4. Cíle environmentální výchovy a strategie k jejich naplňování

  12.4.2017 Činčera
  Cíl: Studenti reflektují základní postupy pro tvorbu programů environmentální výchovy a aplikují je v hodnocení navštívených programů středisek ekologické výchovy.
 • Vztah k místu, ekologické zákonitosti, badatelské dovednosti, environmentální problémy a konflikty, akční kompetence: jaké jsou předpokládané vstupní kompetence žáků, jaké strategie pravděpodobně fungují a ilustrační příklady ověřených programů. Přehled základních principů pro stavbu programu environmentální výchovy.
 • Doporučená literatura:
  Činčera, J. (2013). Environmentální výchova: efektivní strategie. Praha: BEZK, Agentura KONIKLEC, Masarykova univerzita Brno.
  Činčera, J. (2007). Práce s hrou. Pro profesionály. Praha: GRADA.
  Matre, S. (1979). Sunship Earth. An Earth Education Program Getting to Know Your Place in Space. Martinsville: American Camping Association.

 • 5. Environmentální výchova v České republice

  26.4.2017 Medek
 • Cíl: Studenti se orientují v zakotvení EV ve formálním vzdělávání a v široké nabídce EV v oblasti neformálního vzdělávání. Mají přehled o klíčových metodických dokumentech, které mohou využít při vlastních násleších.
 • Doporučená literatura:
  Činčera, J. (2013). Střediska ekologické výchovy mezi teorií a praxí. Praha: BEZK, Agentura Koniklec a Masarykova univerzita.
  Máchal, A. (2000). Praktická ekologická výchova. Brno: Rezekvítek.

 • 6. Prezentace hodnocených programů

  17.5.2017 Medek, Činčera
 • Cíl: studenti prezentují programy středisek ekologické výchovy, které navštívili v průběhu semestru. Hodnotí jejich silné a slabé stránky.
 • Na realizaci spolupracují Jan Činčera, Ph.D. a Mgr. et Mgr. Michal Medek
Literatura
  povinná literatura
 • ČINČERA, Jan. Environmentální výchova: efektivní strategie. 1. vyd. Praha: BEZK, Agentura Koniklec a Masarykova univerzita, 2013. 132 s. ISBN 978-80-904141-0-5. info
  doporučená literatura
 • ČINČERA, Jan. Environmentální výchova : od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007. 116 s. ISBN 9788073151478. info
 • BRAUS, Judy A. a David WOOD. Environmental education in the schools : creating a program that works! Washington: Peace corps, 1993. viii, 499. info
 • ČINČERA, Jan. Střediska ekologické výchovy mezi teorií a praxí. Praha: BEZK, Agentura Koniklec a Masarykova univerzita, 2013. 273 s. ISBN 978-80-210-6525-3. info
 • PALMER, Joy. Environmental education in the 21st century : theory, practice, progress and promise. 1st pub. London: Routledge Falmer, 1998. xiv, 284. ISBN 0415131979. info
 • The failure of environmental education (and how we can fix it). Edited by Charles Saylan - Daniel T. Blumstein. Berkeley: University of California Press, 2011. xii, 241 p. ISBN 9780520948723. info
 • Environmental education teacher resource handbook : a practical guide for K-12 environmental education. Edited by Richard J. Wilke. 1st print. Thousand Oaks: Corwin press, Inc., 1993. xi, 448 s. ISBN 0-8039-6370-X. info
 • LEBLOVÁ, Eliška. Environmentální výchova v mateřské škole. Vydání první. Praha: Portál, 2012. 175 stran. ISBN 9788026200949. info
  neurčeno
 • HORKÁ, Hana. EKOLOGICKÁ/ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Praha: Verlag Dashofer, 2008. 20 s. ISSN 1802-4130. info
 • MATĚJČEK, Tomáš. Ekologická a environmentální výchova : učební text k průřezovému tématu Environmentální výchova podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2007. 50 s. ISBN 9788086034720. info
Výukové metody
Interaktivní přednášky spojené s ukázkami aktivit, vlastní návštěva a hodnocení ekovýchovného programu, pobytové soustředění, četba odborných článků, on-line diskuse, rozbor programu, týmová práce.
Metody hodnocení
Hodnocení probíhá na základě bodového systému. K úspěšnému absolvování předmětu je nutné získat alespoň jeden bod u každé položky povinné části kurzu. Týmově získané body se započítávají každému členu týmu.
Pravidla pro získávání bodů
Povinná část kurzu:
Samostatně získávané body:
• Účast na outdoorovém semináři: 7 bodů
• Účast na každé přednášce: 1 bod
• Aktivní účast v online diskusi: 0-10 bodů
• Hodnocení navštíveného programu: 0-15 bodů
Týmově získávané body
• Prezentace navštíveného programu 0-3 body
Volitelná část kurzu:
• Recenze cizojazyčné monografie: 5-10 bodů (podle typu publikace a kvality)
• Prezentace vybraného článku 3 body
• Průběžná kritická reflexe kurzu 0-5 bodů
Hodnocení
A 40 bodů a více
B 35-39 bodů
C 30-34 bodů
D 25-29 bodů
E 20-24 bodů
F méně než 20 bodů
Informace učitele
Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je vysoká míra aktivní účasti na jednotlivých seminářích a samostatná práce: četba, hodnocení, tvůrčí činnost.

Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 11. 2017 04:49, 47. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému