ENS203 Environmentální výchova

Fakulta sociálních studií
jaro 2018
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Medek (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Išová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každou lichou středu 9:45–13:00 U34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz seznamuje studenty s teorií i praxí environmentální výchovy. Studenti se seznámí s vývojem oboru v zahraničí i v České republice a s jednotlivými proudy, které s ním souvisí. Získají přehled o zakotvení EV ve formální, neformální i informální výchově a vzdělávání a o různých typech organizací, které se EV u nás i ve světě zabývají. Budou diskutovat vybrané teoretické otázky EV. Porovnají různé strategie pro dosahování jednotlivých cílových oblastí EV pro různé věkové skupiny. Naučí se vytvářet jednoduché programy EV. Seznámí se s možnostmi získání finančních zdrojů pro své projekty EV.
Studenti
1. Diskutují silné a slabé stránky jednotlivých přístupů a strategií EV
2. Vyhodnocují silné a slabé stránky navštívených programů EV
3.Charakterizují vybrané organizace zabývající se EV a jejich programovou nabídku.
Osnova
 • 1. Vzájemné seznámení skupiny, organizace kurzu, věková specifika cílových skupin environmentální výchovy 28.2.2018 Medek
 • Cíle: studenti aplikují poznatky vývojové psychologie na programy environmentální výchovy. Seznámí se se směry EV zaměřené na děti předškolního věku.
 • Obsah:
  základní poznatky vývojové psychologie (VP), aplikace poznatků VP na programy EV – práce s textem, EV pro předškolní věk
 • Případové studie:
  • Lesní školky
  • Ozónový program

 • Doporučená literatura:
  Cornell, J. (1998) Sharing Nature with Children. Nevada City, CA: DAWN Publications.
  Filer, J. (2008) Healthy, Active and Outside!: Running an Outdoors Programme in the Early Years. London: Routledge. Knight, S. (2009) Forest Schools & Outdoor Learning in the Early Years. London: Sage.
  Krajhanzl, J. (2011) Děti a příroda: období dětského vývoje z hlediska environmentální výchovy. Dostupné online z http://www.vztahkprirode.cz/soubory/evyvoj.pdf
  Langmeier, J.; Krejčířová, D. (1998) Vývojová psychologie. Praha : Grada.
  Strejčková, E. (1998) Děti pro pětihory. Praha: Toulcův dvůr.
  Strejčková, E. et al. (2005) Výzkum odcizování člověka přírodě: Závěrečná zpráva. Projekt VaV. Praha: MŽP, Národní program výzkumu : Krajina a sídla budoucnosti.Vágnerová, M. (2000) Vývojová psychologie : dětství, dospělost, stáří. Praha : Portál.

 • 2. Vývoj a směry environmentální výchovy

  14.3.2018 Činčera
  Cíl: studenti v reflexi a v následné online debatě komentují vybrané směry environmentální výchovy a hodnotí je z hlediska vlastního přístupu k oboru.
  EV ve světě:
  Předchůdci environmentální výchovy a vznik environmentální výchovy v 70. letech 20. století. Problémy nebo konflikty, společnost nebo příroda? „Hungerfordova reforma“ a alternativní proudy: Steve van Matre a Joseph Cornell. Akční kompetence jako nový přístup v 90. letech (severský přístup). Vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Sociální učení a emancipační přístup v environmentální výchově na počátku 21. století. Návrat k přírodě jako novodobá alternativa: výchova k ekogramotnosti, místně zakotvené učení.

 • Doporučená literatura:
  Hungerford, H.R., & Volk, T.L. (1990). Changing human behavior through environmental education. The Journal of Environmental Education, 21, 3, 8-21.
  Chawla, L. (1999). Life Paths Into Effective Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 31 (1), 15-26. Jensen, B.B. & Schnack, K. (2006). The action competence approach in environmental education. Environmental Education Research, 12 (3), 163-178.
  Máchal, A. (2011) Vývoj vzdělávání o životním prostředí od 50. let 20. století po současnost in Máchal, A, Nováčková, H., Sobotová, L et al Úvod do environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání. Brno: Lipka.
  Matre, S. (1999). Earth Education .. a new beginning. Greenville: The Institute for Earth Education.
  Rickinson, M. (2001). Learners and Learning in Environmental Education. A critical review of evidence. Environmental Education Research, 7, 3, 207-320.
  Wals, A., Geerling-eijff, F., Hubeek, F., van der Kroon, S. & Vader, J. (2008). All mixed up? Instrumental and emancipator learning toward a more sustainable world: considerations for EE policymakers. Applied Environmental Education and Communication, 7, 55-65.

 • Seznámení s environmentální výchovou, pobytový seminář

  28.-29.3.2018 Činčera, Medek
 • Cíl: studenti se seznámi s historií EV, reflektují své zkušenosti s environmentální výchovou, hodnotí, co je zaujalo, co odpovídá jejich konceptu a co nikoliv. Seznámí se s historií environmentální výchovy
 • Obsah: Dvoudenní pobyt ve středisku ekologické výchovy Kaprálův mlýn. Příklady a ukázky aktivit a krátkých programů spojených s vybranými přístupy EV, spojených s krátkým vysvětlujícím kontextem a reflexí.

 • 3. Cíle environmentální výchovy a strategie k jejich naplňování

  11.4.2018 Činčera
  Cíl: Studenti reflektují základní postupy pro tvorbu programů environmentální výchovy a aplikují je v hodnocení navštívených programů středisek ekologické výchovy.
 • Výuka probíhá v modelu „převrácená učebna“. Studenti si předem prohlédnou přednášky nahrané na Youtube a promyslí si, kterým tématům by se při společné práci chtěli věnovat:
  • Cíle environmentální výchovy. https://youtu.be/jxoLXXimSTQ
  • Senzitivita https://youtu.be/1zCdanl2dNs
  • Ekologické zákonitosti a výzkumné dovednosti. https://youtu.be/Lf6TQzZdJ8s
  V rámci přednášky budeme diskutovat o dílčích tématech a otázkách, vyplývajících z prezentací a zájmu studentů, případně tématům navržených pro samostatné práce (esej) studentů.

 • Doporučená literatura:
  Činčera, J. (2013). Environmentální výchova: efektivní strategie. Praha: BEZK, Agentura KONIKLEC, Masarykova univerzita Brno.

 • 4. Environmentální výchova v České republice

  25.4.2018 Medek
 • Cíl: Studenti se orientují v zakotvení EV ve formálním vzdělávání a v široké nabídce EV v oblasti neformálního vzdělávání. Mají přehled o klíčových metodických dokumentech, které mohou využít při vlastních násleších.

 • Doporučená literatura:
  Činčera, J. (2013). Střediska ekologické výchovy mezi teorií a praxí. Praha: BEZK, Agentura Koniklec a Masarykova univerzita.
  Máchal, A. (2000). Praktická ekologická výchova. Brno: Rezekvítek.

 • 5. Cíle environmentální výchovy a strategie k jejich naplňování 2

  9.5.2018 Činčera
  Cíl: Studenti porovnají doporučení pro programy určené k rozvíjení zvolených cílových oblastí environmentální výchovy s navštívenými programy středisek ekologické výchovy.
  Výuka probíhá v modelu „převrácená učebna“. Studenti si předem prohlédnou přednášky nahrané na Youtube a promyslí si, kterým tématům by se při společné práci chtěli věnovat:
  • Problémy a konflikty. https://youtu.be/c3EwD85uYVE
  • Akční strategie. https://youtu.be/aYnFia86iMU
  V rámci přednášky budeme diskutovat o dílčích tématech a otázkách, vyplývajících z prezentací a zájmu studentů, případně tématům navržených pro samostatné práce (esej) studentů.
  Společná doporučená literatura: Činčera, J. (2013). Environmentální výchova: efektivní strategie. Praha: BEZK, Agentura KONIKLEC, Masarykova univerzita Brno.

 • 6. Prezentace hodnocených programů

  23.5.2018 Medek, Činčera
 • Cíl: studenti prezentují programy středisek ekologické výchovy, které navštívili v průběhu semestru. Hodnotí jejich silné a slabé stránky.
 • Na realizaci spolupracují Jan Činčera a Michal Medek
Literatura
  povinná literatura
 • ČINČERA, Jan. Environmentální výchova: efektivní strategie. 1. vyd. Praha: BEZK, Agentura Koniklec a Masarykova univerzita, 2013. 132 s. ISBN 978-80-904141-0-5. info
  doporučená literatura
 • ČINČERA, Jan. Environmentální výchova : od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007. 116 s. ISBN 9788073151478. info
 • BRAUS, Judy A. a David WOOD. Environmental education in the schools : creating a program that works! Washington: Peace corps, 1993. viii, 499. info
 • ČINČERA, Jan. Střediska ekologické výchovy mezi teorií a praxí. Praha: BEZK, Agentura Koniklec a Masarykova univerzita, 2013. 273 s. ISBN 978-80-210-6525-3. info
 • PALMER, Joy. Environmental education in the 21st century : theory, practice, progress and promise. 1st pub. London: Routledge Falmer, 1998. xiv, 284. ISBN 0415131979. info
 • The failure of environmental education (and how we can fix it). Edited by Charles Saylan - Daniel T. Blumstein. Berkeley: University of California Press, 2011. xii, 241 p. ISBN 9780520948723. info
 • Environmental education teacher resource handbook : a practical guide for K-12 environmental education. Edited by Richard J. Wilke. 1st print. Thousand Oaks: Corwin press, Inc., 1993. xi, 448 s. ISBN 0-8039-6370-X. info
 • LEBLOVÁ, Eliška. Environmentální výchova v mateřské škole. Vydání první. Praha: Portál, 2012. 175 stran. ISBN 9788026200949. info
  neurčeno
 • HORKÁ, Hana. EKOLOGICKÁ/ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Praha: Verlag Dashofer, 2008. 20 s. ISSN 1802-4130. info
 • MATĚJČEK, Tomáš. Ekologická a environmentální výchova : učební text k průřezovému tématu Environmentální výchova podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2007. 50 s. ISBN 9788086034720. info
Výukové metody
Interaktivní přednášky spojené s ukázkami aktivit, vlastní návštěva a hodnocení ekovýchovného programu, pobytové soustředění, četba odborných článků, on-line diskuse, rozbor programu, týmová práce.
Metody hodnocení
Hodnocení probíhá na základě bodového systému. K úspěšnému absolvování předmětu je nutné získat alespoň jeden bod u každé položky povinné části kurzu. Týmově získané body se započítávají každému členu týmu.
Pravidla pro získávání bodů
Povinná část kurzu:
• Účast na outdoorovém semináři: 10 bodů
• Účast na každé přednášce: 2 body
• Hodnocení navštíveného programu: 0-15 bodů
• Esej: 0-10 bodů
• Prezentace navštíveného programu 0-3 body
Volitelná část kurzu:
• Recenze cizojazyčné monografie: 0-10 bodů Tato možnost je určena zejména pro studenty, kteří se z uznaných důvodů nemohli účastnit části přednášek či outdoorového semináře. Volbu publikace schvaluje vyučující (Činčera).
• Prezentace vybraného článku 3 body
Hodnocení
A 40 bodů a více
B 35-39 bodů
C 30-34 bodů
D 25-29 bodů
E 20-24 bodů
F méně než 20 bodů
Informace učitele
Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je vysoká míra aktivní účasti na jednotlivých seminářích a samostatná práce: četba, hodnocení, tvůrčí činnost.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.