ZURb1115 Základy profesionálního projevu

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Markéta Bočková (cvičící)
Mgr. Iveta Jansová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radovan Plášek (cvičící)
Mgr. Iva Vodáková (cvičící)
Ing. Barbora Žítková (cvičící)
Garance
Mgr. Iveta Jansová, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZURb1115/01: Po 14:00–15:40 Studio 527, M. Bočková, R. Plášek, I. Vodáková
ZURb1115/02: Po 18:00–19:40 AVC, M. Bočková, R. Plášek, I. Vodáková
ZURb1115/03: St 18:00–19:40 Studio 527, I. Jansová, B. Žítková
ZURb1115/04: Pá 8:00–9:40 Studio 527, I. Jansová, B. Žítková
Předpoklady
Aktivní přístup k výuce, zapojování se v hodinách.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 58/80, pouze zareg.: 0/80
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Interaktivní, motivační kurz kultivuje profesionální projev účastníků, jejich rétorické dovednosti a komunikační schopnosti. Nabízí také základní informace k tématům verbální a neverbální komunikace, profesionálního vystupování a vystupování na veřejnosti, vytupování v médiích – cílem je poučená orientace v komunikační „gramatice“. Komplexnost předmětu vychází z požadavků aplikační sféry, jak byly zpracovány v analýze trhu práce.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni jako novináři profesionálně vystupovat na veřejnosti, především komunikovat se zdroji a vystupovat v médiích.
Osnova
 • Témata předmětu: 1. Úvod do předmětu, požadavky na ukončení, proces komunikace a jeho specifika v profesionálním projevu mluvčích/žurnalistů 2. Správné dýchání při mluvě a tělesné rezonáty 3. Cvičení artikulace (mluvidla, artikulace, samohlásky a souhlásky, asimilace znělosti, komunikační gramatika a časté chyby) 4. Intonace, dynamika a čtení zprávy (zvuková osnova věty, slovní a větný přízvuk, frázování, intonace, tempo) - zadání 1. povinné aktivity (natočení čtené zprávy) 5. Argumentace, logika vyjadřování (vztaženo k žurnalistické profesi) 6. Kontakt s respondentem, telefonát - realizace a nahrání reálného telefonátu 7. Zpovídání respondenta, natáčení synchronu 8. Vedení rozhovoru (2. povinná aktivita/úkol) - vytvoření celistvého rozhovoru (př. vstup s hostem) 9. Mluvení na kameru, stand-up - pracovní dvojice, zadané téma a vstup do kamery 10. Živý vstup I (3. povinná aktivita/úkol) - svůj (téměř) živý vstup musí natočit všichni 11. Živý vstup II 12. Prezentace tématu "editorovi/editorce" (4. povinná aktivita/úkol) - příprava zpravodajského tématu a jeho nabídnutí k natočení 13. Náhradní hodina (účast hosta/možnost opakování)
Literatura
 • Kraus, J.: Rétorika v evropské kultuře. Academia, Praha 1998.
 • Mikuláštík, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Grada, Praha 2003.
 • Svobodová, M.: Mluv, mluv…zajímáš mě. Praktický průvodce mluveným projevem. Pragoeduca. Praha 2002.
 • Buchtová, B.: Cvičné texty z rétoriky. MU Ekonomicko-správní fakulta. Brno 2005
 • Buchtová, B.: Rétorika. Grada, Praha 2006.
 • Maříková, M.: Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Professional Publishing, Praha 2001.
 • Just, V.: Slovník floskulí. Academia Praha 2003.
 • Kohout J.: Rétorika. Umění mluvit a jednat s lidmi. Management Press, Praha 2002.
 • Hierhodl, E.: Rétorika a prezentace. Grada. Praha 2005.
 • Langer, A.: Úspěch veřejné promluvy. Fortuna, Praha 1993.
 • Špačková, A.: Moderní rétorika. Grada, Praha 2003.
 • Pease, A.: Řeč těla. Jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla. Portál, Praha 2001.
 • Cmíralová, J.: Učte se mluvit. O technice mluveného slova, Brno 1992.
 • Bishop, Sue: Jste asertivní? Příklady a cvičení. CMPRESS, Praha 2000.
 • Praško, J., Prašková H.: Trápí vás nadměrný stud? Grada, Praha 1999.
 • Honey, P.: Tváři v tvář. Průvodce úspěšnou komunikací. Grada. Praha 1997.
 • Strahl, V.: Novinář před mikrofonem. Praha 1993.
 • Honová, J., Technika a kultura řeči. Olomouc 1999.
 • Lewis, D.: Tajná řeč těla. Victoria Publishing a.s., Praha
 • Foret, M.: Komunikace s veřejností. Masarykova universita, Brno 1994.
 • Strahl, V. Klíč k výslovnosti cizích vlastních jmen v češtině. UK Karolinum. Praha, 1999.
 • Ph., Kahn-Panni: Mluvte k věci. Jak se rychle vyjádřit a být správně pochopen. Era, 2002.
 • Holasová, Y.: Umíte dobře mluvit? Jinočany: H&H, 1992. Horálek. J.: Mluvní tempo v rozhlase a v televizi. In: K diferenciaci současného mluveného jazyka. Ostrava: FF Ostravské university, 1994.
Výukové metody
Semináře, skupinové projekty, prezentace. Simulovaná výuka pod spolu-vedením mentorů z praxe. Projektově orientovaná výuka. Rozvíjení individuální práce i týmové spolupráce.
Metody hodnocení
V kurzu je vyžadována aktivní, minimálně 80procentní, účast. Pro úspěšné ukončení kurzu musí studenti také bezpodmínečně absolvovat (buď v hodině, nebo formou úkolu) 4 aktivity: 1. nahrávka čtené zprávy 2. natočení rozhovoru (celek, max. 3 minuty, př. vstup s hostem) 3. živý vstup 4. prezentování připraveného tématu "editorovi/editorce".
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.