ZURb1115 Základy profesionálního projevu

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Markéta Bočková (cvičící)
Mgr. Iveta Jansová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radovan Plášek (cvičící)
Mgr. Barbora Telferová (cvičící)
Mgr. Iva Vodáková (cvičící)
Ing. Barbora Žítková (cvičící)
Garance
Mgr. Iveta Jansová, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZURb1115/01: Po 14:00–15:40 Studio 527, M. Bočková, I. Jansová, R. Plášek, I. Vodáková
ZURb1115/02: Po 18:00–19:40 Studio 527, M. Bočková, I. Jansová, R. Plášek, I. Vodáková
ZURb1115/03: Út 16:00–17:40 Studio 527, I. Jansová, R. Plášek, B. Žítková
ZURb1115/04: Út 18:00–19:40 Studio 527, I. Jansová, R. Plášek, B. Žítková
ZURb1115/05: St 12:00–13:40 Studio 527, I. Jansová, R. Plášek, B. Telferová
Předpoklady
Aktivní přístup k výuce, zapojování se v hodinách.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 87/90, pouze zareg.: 7/90
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Interaktivní, motivační kurz kultivuje profesionální projev účastníků, jejich rétorické dovednosti a komunikační schopnosti. Nabízí také základní informace k tématům verbální a neverbální komunikace, profesionálního vystupování a vystupování na veřejnosti, vytupování v médiích – cílem je poučená orientace v komunikační „gramatice“. Komplexnost předmětu vychází z požadavků aplikační sféry, jak byly zpracovány v analýze trhu práce.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni jako novináři profesionálně vystupovat na veřejnosti, především komunikovat se zdroji a vystupovat v médiích.
Osnova
 • Témata předmětu: 1. Úvod do předmětu, požadavky na ukončení, proces komunikace a jeho specifika v profesionálním projevu mluvčích/žurnalistů 2. Správné dýchání při mluvě a tělesné rezonáty 3. Cvičení artikulace (mluvidla, artikulace, samohlásky a souhlásky, asimilace znělosti, komunikační gramatika a časté chyby) 4. Intonace, dynamika a čtení zprávy (zvuková osnova věty, slovní a větný přízvuk, frázování, intonace, tempo) - zadání 1. povinné aktivity (natočení čtené zprávy) 5. Argumentace, logika vyjadřování (vztaženo k žurnalistické profesi) 6. Kontakt s respondentem, telefonát - realizace a nahrání reálného telefonátu 7. Zpovídání respondenta, natáčení synchronu 8. Vedení rozhovoru (2. povinná aktivita/úkol) - vytvoření celistvého rozhovoru (př. vstup s hostem) 9. Mluvení na kameru, stand-up - pracovní dvojice, zadané téma a vstup do kamery 10. Živý vstup I (3. povinná aktivita/úkol) - svůj (téměř) živý vstup musí natočit všichni 11. Živý vstup II 12. Prezentace tématu "editorovi/editorce" (4. povinná aktivita/úkol) - příprava zpravodajského tématu a jeho nabídnutí k natočení 13. Náhradní hodina (účast hosta/možnost opakování)
Literatura
 • Kraus, J.: Rétorika v evropské kultuře. Academia, Praha 1998.
 • Mikuláštík, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Grada, Praha 2003.
 • Svobodová, M.: Mluv, mluv…zajímáš mě. Praktický průvodce mluveným projevem. Pragoeduca. Praha 2002.
 • Buchtová, B.: Cvičné texty z rétoriky. MU Ekonomicko-správní fakulta. Brno 2005
 • Buchtová, B.: Rétorika. Grada, Praha 2006.
 • Maříková, M.: Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Professional Publishing, Praha 2001.
 • Just, V.: Slovník floskulí. Academia Praha 2003.
 • Kohout J.: Rétorika. Umění mluvit a jednat s lidmi. Management Press, Praha 2002.
 • Hierhodl, E.: Rétorika a prezentace. Grada. Praha 2005.
 • Langer, A.: Úspěch veřejné promluvy. Fortuna, Praha 1993.
 • Špačková, A.: Moderní rétorika. Grada, Praha 2003.
 • Pease, A.: Řeč těla. Jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla. Portál, Praha 2001.
 • Cmíralová, J.: Učte se mluvit. O technice mluveného slova, Brno 1992.
 • Bishop, Sue: Jste asertivní? Příklady a cvičení. CMPRESS, Praha 2000.
 • Praško, J., Prašková H.: Trápí vás nadměrný stud? Grada, Praha 1999.
 • Honey, P.: Tváři v tvář. Průvodce úspěšnou komunikací. Grada. Praha 1997.
 • Strahl, V.: Novinář před mikrofonem. Praha 1993.
 • Honová, J., Technika a kultura řeči. Olomouc 1999.
 • Lewis, D.: Tajná řeč těla. Victoria Publishing a.s., Praha
 • Foret, M.: Komunikace s veřejností. Masarykova universita, Brno 1994.
 • Strahl, V. Klíč k výslovnosti cizích vlastních jmen v češtině. UK Karolinum. Praha, 1999.
 • Ph., Kahn-Panni: Mluvte k věci. Jak se rychle vyjádřit a být správně pochopen. Era, 2002.
 • Holasová, Y.: Umíte dobře mluvit? Jinočany: H&H, 1992. Horálek. J.: Mluvní tempo v rozhlase a v televizi. In: K diferenciaci současného mluveného jazyka. Ostrava: FF Ostravské university, 1994.
Výukové metody
Semináře, skupinové projekty, prezentace. Simulovaná výuka pod spolu-vedením mentorů z praxe. Projektově orientovaná výuka. Rozvíjení individuální práce i týmové spolupráce.
Metody hodnocení
V kurzu je vyžadována aktivní, minimálně 80 procentní, účast. Pro úspěšné ukončení kurzu musí studenti také bezpodmínečně absolvovat (buď v hodině, nebo formou úkolu) vybrané aktivity, které budou zadávány formou interaktivní osnovy nebo přímo v hodinách.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.