EVSb1003 Instituce EU

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavla Hosnedlová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! EVS105 Instituce EU && ! NOW ( EVS105 Instituce EU ) && ( EVSb1001 Evropská integrace || EVS104 Evropská integrace )
Kurs je koncipován jako navazující. Předpokládá se proto absolvování kursu Evropská integrace, nebo srovnatelná znalost evropského integračního procesu. Nezbytností je take četba anglických textů v rozsahu cca 200 stran. Rozsah českých textů činí cca 300 stran.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs se zabývá detailně mechanismy a institucionální strukturou Evropské unie. Pozornost je věnována vývoji orgánů a vlivu politických okolností na proces rozhodování EU. V kursu je zohledněn vliv integračních paradigmat supranacionalismu a intergovernmentalismu na vznik a fungování institucí. Na konci kurzu by měli být studenti schopni vysvětlit fungování institucí EU, a to zvláště v kontextu jejich role v rozhodovacím procesu.
Výstupy z učení
Student bude schopen identifikovat hlavní instituce EU
Student dokáže vysvětlit hlavní výzvy institucionální struktury EU
Student dokáže identifikovat hlavní slabiny a možnosti institucionální struktury EU
Student dokáže vysvětlit vliv institucí EU na národní politiku členských států
Osnova
 • 1) Úvodní hodina, seznámení s obsahem kurzu, podmínky zakončení
 • 2) Úvod do problematiky institucionálního vývoje ES/EU, polarita nadnárodního a mezivládního modelu, specifika EU, úvod do evropského práva
 • 3) Evropská rada - složení, význam a úkoly instituce
 • 4) Rada EU - složení, význam a úkoly instituce
 • 5) Koordinace evropské agendy
 • 6) Evropský parlament - historický vývoj a struktura
 • 7) Evropský parlament - funkce
 • 8) Evropská komise - historický vývoj, význam a úkoly instituce
 • 9) Evropská komise - mechanismus prosazování zájmů, úkoly Komise v legislativním procesu
 • 10) Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů - postavení poradních orgánů, Účetní dvůr a jeho význam, Evropské agentury
 • 11) Rozhodování v EU (rozpočtové řízení, rozhodovací procedury, souhlasné řízení)
 • 12) Evropský soudní dvůr, Soud první instance
 • 13) Role národních parlamentů v politickém systému EU
Literatura
 • Portály institucí Evropské unie
 • DOČKAL, Vít, Petr KANIOK a Jan ZÁVĚŠICKÝ. Evropský parlament. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2007. 174 s. mimo edice. ISBN 978-80-210-4329-9. info
 • PITROVÁ, Markéta a Petr KANIOK. Předsednictví: vrcholem rad v EU. In Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006. s. 185 - 202, 17 s. Sborníky č. 29. ISBN 80-210-4076-9. info
 • PITROVÁ, Markéta a Petr FIALA. Evropská unie. Brno: CDK, 2003. 737 s. mimo edice, svazek 1. ISBN 80-7325-015-2. info
Výukové metody
Předmět je realizován formou přednášek.
Metody hodnocení
Kurz je ukončený zkouškou a oceněný 8 kredity. Podmínkou ukončení je odevzdání eseje a napsání zápočtového testu. Esej v rozsahu 5 normo stran je povinná (9000 znaků, včetně mezer). Závazné datum odevzdání eseje do odevzdávárny kurzu je 1. 5. Studenti mají na výběr ze dvou témat: a) Předsednictví Rady EU: šance pro malé země? b) Výhody a nevýhody jednotného volebního systému do EP Zadání eseje předpokládá znalost relevantních dokumentů (viz elektronická studovna), analytický rozměr a původnost textu. Deskriptivní práce nebudou přijaty, plagiátorství v jakékoliv formě a rozsahu může vést k přísnému disciplinárnímu postihu, nejméně však k vyloučení z kurzu! Zkouška je realizována písemně. Bodové ohodnocení: zápočtový test (15 bodů – uzavřené otázky, tj. výběr z několika možností, z nichž jen jedna je správná, test bude psán prostřednictvím is.muni.cz), esej (15 bodů), zkouška (70 bodů – kombinace otevřených a uzavřených otázek, test bude psán prostřednictvím is.muni.cz. Úspěšné absolvování uzavřených otázek je podmínkou pro hodnocení otevřených otázek) Minimální hranice pro úspěšné splnění kurzu je 67 bodů. Hodnocení: 100 – 95: A, 94 – 89: B, 88 – 82: C, 81 – 73: D, 72 – 67: E, 66 - : F
Informace učitele
Nezbytností je take četba anglických textů v rozsahu cca 200 stran. Rozsah českých textů činí cca 300 stran. Kurz je ukončen zkouškou.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.