POLb1004 Historie české politiky

Fakulta sociálních studií
jaro 2025
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. František Chalupa (cvičící)
Mgr. Václav Šmatera (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! POL013 Teorie politických režimů && ! NOW ( POL013 Teorie politických režimů )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 30 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout základní informaci o charakteristických rysech politických systémů a režimů českých zemí (Slovenska pouze sekundárně, v logických souvislostech) v období let 1848-1992. Látka je zkoumána v chronologické posloupnosti, kombinuje důraz na dimenze polity a politics.
Výstupy z učení
Absolventi předmětu disponují znalostí a porozuměním klíčových reálií vývoje moderní české politiky a jsou připraveni aplikovat na moderní českou politiku klasické politologické teorie, koncepty a typologie.
Osnova
 • Úvod, způsob organizace předmětu Úvod do sporů o smysl českých dějin a české politiky Vývoj politického systému českých zemí v období 1848-1918 První republika – politický systém První republika – stranický systém Autoritarismus Druhé republiky a protektorátní totalitní režim Třetí republika Český totalitarismus let 1948-1956 Politický systém českých zemí v letech 1956-1968 Politický systém českých zemí v letech 1969-1989 Reading week Reading week Přechod k demokracii a rozpad československé federace
Literatura
  povinná literatura
 • VODIČKA, Karel a Ladislav CABADA. Politický systém České republiky : historie a současnost. 3. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2011, 486 s. ISBN 9788073678937. info
 • BALÍK, Stanislav. Politický systém českých zemí 1848-1989. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2011, 178 s. ISBN 9788021054387. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Éra nevinnosti. Česká politika 1989-1997. Brno: Barrister & Principal, 2010, 380 s. edice Politika, ekonomika a mezinárodní vztahy. ISBN 978-80-87029-98-5. URL info
 • Spor o smysl českých dějin. Edited by Miloš Havelka. Vyd. 1. Praha: Torst, 2006, 723 s. ISBN 8072152920. info
 • MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany : vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. Brno: Doplněk, 2005, 1021 s. ISBN 8072391801. info
 • KOŘALKA, Jiří. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914 : sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Argo, 1996, 354 s. ISBN 8072030221. info
 • Spor o smysl českých dějin. Edited by Miloš Havelka. Vyd. 1. Praha: Torst, 1995, 867 s. ISBN 8085639416. info
 • MALÍŘ, Jiří. Politické strany na Moravě v období habsburské monarchie. (Pokus o srovnání systému českých a německých stran na Moravě). In Politické strany a spolky na Moravě. Sborník XXII. Mikulovské sympozium. Břeclav-Brno: MVS, 1993, s. 11-35, 24 s. ISBN 80-85048-44-2. info
Výukové metody
Přednášky a semináře.
Metody hodnocení
Požadavky k zakončení předmětu 1. Povinná účast na seminářích. Na základě zapojení se do diskuse během kteréhokoli ze seminářů může vedoucí semináře udělit ne více jak 5 studujícím plusový bod, který bude zohledněn při závěrečné ústní zkoušce. 2. Dva průběžné písemné testy, uskutečněné ve středy 20. a 27. března 2024, vždy od 9.50, na 20 minut. Otázky v nich budou vycházet ze zadané historiografické literatury, vztahující se u prvního testu k časovému období 1848-1938 a u druhého testu k časovému období 1939-1992 (zadaná povinná literatura viz témata č. 4 a 5 v programu semestru). Za oba tyto testy, orientované na historické údaje (tzn. jména, názvy, události a data), je možné získat 2x až 20 bodů (struktura obou testů 10 otevřených otázek po 2 bodech). Výsledky budou zveřejněny v IS. Právo postoupit k ústní zkoušce na konci semestru získají pouze ti, kteří z obou průběžných testů budou mít celkem alespoň 24 bodů. Ti, kteří ve dvou průběžných testech alespoň 24 bodů nezískají, nebo se nemohli zúčastnit některého z termínů pro nemoc (nutno dle SZŘ doložit), je určen opravný / náhradní test ve středu 3. dubna 2024, od 9.50, na 20 minut. Tento opravný / náhradní test má opět 10 otevřených otázek po 2 bodech (tedy je možné získat až 20 bodů), opět vychází ze zadané historiografické literatury, ovšem vztahuje se k celému časovému období let 1848-1992. Právo postoupit k ústní zkoušce na konci semestru na základě opravného / náhradního testu získají pouze ti, kteří z něj budou mít alespoň 12 bodů. Výsledky opět viz IS. 3. Ve zkouškovém období proběhne závěrečná ústní zkouška na veškerá odpřednášená témata a kompletní zadanou literaturu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.