POLb1004 Historie české politiky

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Folvarčný (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! POL013 Teorie politických režimů && ! NOW ( POL013 Teorie politických režimů )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 30 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout základní informaci o charakteristických rysech politických systémů a režimů českých zemí (Slovenska pouze sekundárně, v logických souvislostech) v období let 1848-1992. Látka je zkoumána v chronologické posloupnosti, kombinuje důraz na dimenze polity a politics.
Výstupy z učení
Absolventi předmětu disponují znalostí a porozuměním klíčových reálií vývoje moderní české politiky a jsou připraveni aplikovat na moderní českou politiku klasické politologické teorie, koncepty a typologie.
Osnova
 • Úvod, způsob organizace předmětu Úvod do sporů o smysl českých dějin a české politiky Vývoj politického systému českých zemí v období 1848-1918 První republika – politický systém První republika – stranický systém Autoritarismus Druhé republiky a protektorátní totalitní režim Třetí republika Český totalitarismus let 1948-1956 Politický systém českých zemí v letech 1956-1968 Politický systém českých zemí v letech 1969-1989 Reading week Reading week Přechod k demokracii a rozpad československé federace
Literatura
  povinná literatura
 • BALÍK, Stanislav. Politický systém českých zemí 1848-1989. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2011. 178 s. ISBN 9788021054387. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Éra nevinnosti. Česká politika 1989-1997. Brno: Barrister & Principal, 2010. 380 s. edice Politika, ekonomika a mezinárodní vztahy. ISBN 978-80-87029-98-5. URL info
 • Spor o smysl českých dějin. Edited by Miloš Havelka. Vyd. 1. Praha: Torst, 2006. 723 s. ISBN 8072152920. info
 • MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany : vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. Brno: Doplněk, 2005. 1021 s. ISBN 8072391801. info
 • KOŘALKA, Jiří. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914 : sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Argo, 1996. 354 s. ISBN 8072030221. info
 • Spor o smysl českých dějin. Edited by Miloš Havelka. Vyd. 1. Praha: Torst, 1995. 867 s. ISBN 8085639416. info
 • MALÍŘ, Jiří. Politické strany na Moravě v období habsburské monarchie. (Pokus o srovnání systému českých a německých stran na Moravě). In Politické strany a spolky na Moravě. Sborník XXII. Mikulovské sympozium. Břeclav-Brno: MVS, 1993. s. 11-35, 24 s. ISBN 80-85048-44-2. info
  neurčeno
 • VODIČKA, Karel a Ladislav CABADA. Politický systém České republiky : historie a současnost. 3. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2011. 486 s. ISBN 9788073678937. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Požadavky k zakončení předmětu 1. Povinná účast na seminářích. V seminářích se předpokládá aktivní zapojení do diskuse, které ocení vedoucí seminární skupiny udělením bodů, a to na škále 0-2 v každém ze čtyř cvičení. Dohromady lze tedy získat až 8 bodů, které budou zohledněny při závěrečné ústní zkoušce. 2. Hned na začátku semestru (středy 8. a 15. března 2017) se uskuteční dva průběžné písemné testy. Otázky v nich budou vycházet ze zadané historiografické literatury, vztahující se u prvního testu k časovému období 1848-1938 a u druhého testu k časovému období 1939-1992 (zadaná literatura viz níže témata č. 3 a 4 v programu semestru). Za tyto testy, orientované na historické údaje (tzn. jména, názvy, události, data), je možné získat maximálně 40 bodů (struktura vždy 10 otevřených otázek po 2 bodech), přičemž k závěrečnému ústnímu přezkoušení mohou postoupit pouze ti, kteří získají alespoň 24 bodů. Možné příklady otázek: - Po jaké válce došlo k rakousko-uherskému vyrovnání? - Datujte (měsíc a rok) odchod T. G. Masaryka do exilu. - Ve kterých dvou vládních postech nejčastěji působil E. Beneš? - Kdo byl ministrem zahraničí ČSR v únoru 1948? - Jaká byla nejproslulejší akce domácího druhého odboje? - Datujte První, Druhou a Třetí republiku. Průběžné testy je možno jednou opravit, a to až po napsání obou testů a součtu získaných bodů ve středu 22. března 2017 (čas a místnost budou upřesněny; struktura opět 10 otevřených otázek po 2 bodech, zkoušená látka z obou období, k závěrečnému ústnímu přezkoušení mohou postoupit pouze ti, kteří v tomto opravném testu získají alespoň 12 bodů). Tento termín je určen také pro studující, kteří se nebudou moci z důvodu nemoci zúčastnit některého z průběžných písemných testů v jim příslušných termínech, což řádně (dle SZŘ MU) doloží lékařským osvědčením. 3. Ve zkouškovém období proběhne závěrečná ústní zkouška na veškerá odpřednášená témata a kompletní zadanou literaturu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.