D_AJ_1 Anglický jazyk 1

Fakulta sociálních studií
podzim 2007
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Libor Štěpánek (náhr. zkoušející)
PhDr. Ivana Malovičová (náhr. zkoušející)
Mgr. Šárka Roušavá, B.A. (náhr. zkoušející)
Mgr. Renata Hajslerová (náhr. zkoušející)
Mgr. et Mgr. Petra Trávníková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (náhr. zkoušející)
Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Ludmila Vyskupová (pomocník)
Garance
Mgr. Šárka Roušavá, B.A.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Hana Hoblová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurz je určen pouze studujícím doktorských programů. Nejedná se o výuku jazyka, ale o složení povinných zkoušek a získání kretitů.
Mateřské obory/plány
předmět má 42 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci doktorského studia jsou studenti povinni prokázat znalosti ze dvou světových jazyků: Anglický jazyk ZÁPOČET z anglického jazyka se vypisuje zpravidla 3x ročně ve zkušebních termínech: leden/únor, červen, září. Studenti doktorských studijních programů se zaregistrují do IS do předmětu pod kódem D_AJ_1, v jehož agendě naleznou přesné datum a hodinu zápočtu. Zápočet probíhá formou ústní prezentace. K zápočtu se studenti přihlašují nejpozději 3 pracovní dny před jeho termínem v IS. Kritéria pro hodnocení zápočtu z angličtiny: VŠEOBECNÉ PARAMETRY:__________ 1. akademická prezentace na odborné téma vztahující se k tématu doktorské práce dle vlastního výběru 2. rozsah: 10-12 minut 3. formální stránka odpovídající akademické prezentaci (název, úvod, hlavní část, závěr, ukončení) 4. užití adekvátních audiovizuálních pomůcek 5. vedení následné diskuse na téma prezentace K přípravě a podání prezentace se doporučuje využít materiálů v IS: D_AJ_1 – Studijní materiály. EKVIALENT ZÁPOČTU_____ Pokud student skládal zkoušku z jazyka již dříve, může požádat o zadání zápočtu do IS formou e-mailové zprávy garantovi předmětu Šárce Roušavé(rousava@fss.muni.cz). Zadat zápočet do IS lze v případě, že student úspěšně složil zkoušku z anglického jazyka na MU či jiné univerzitě, jejíž součástí byla ústní prezence odpovídajících parametrů. __________ ZKOUŠKA z anglického jazyka se vypisuje zpravidla 3x ročně ve zkušebních termínech: leden/únor, červen, září. Studenti doktorských studijních programů se zaregistrují do IS do předmětu pod kódem D_AJ_2, v jehož agendě naleznou přesné datum a hodinu zkoušky. Zkouška má písemný charakter. Ke zkoušce se studenti přihlašují v IS nejpozději 3 pracovní dny před jejím termínem a zasláním přihlášky se seznamem 5 témat odborné eseje na adresu CJV oddělení FF/FSS, Joštova 10, Brno, 602 00, s označením „DOKTORSKÁ ZKOUŠKA“. Každé téma musí obsahovat stručný obsah přibližně na pět řádků, pět vět nebo v pěti bodech. Témata se musí vztahovat k tématu disertační práce studenta a musí být podepsána školitelem, jinak nebudou akceptována. Při samotné zkoušce zkoušející vybírá jedno z navržených témat. Ke zkoušce si student může s sebou přinést vypsané citace, seznam literatury a slovníky (vše k nahlédnutí zkoušejícímu)._____ UZNÁNÍ ZKOUŠKY Pokud student skládal zkoušku z jazyka již dříve, může požádat o uznání zkoušky formou e-mailové zprávy garantovi předmětu Šarce Roušavé (rousava@fss.muni.cz ). Možnosti uznání zkoušky: - mezinárodní certifikáty na úrovni ERR C1 (např. CPE) - magisterský titul z oboru anglický jazyk - titul získaný na zahraniční univerzitě (studium v angličtině) - publikace: - kniha (kandidát musí být uveden jako první autor nebo první spoluautor) - skripta (kandidát musí být uveden jako první autor nebo první spoluautor) - článek (kandidát musí být uveden jako první autor nebo první spoluautor) - výstup na konferenci vedené v anglickém jazyce (kandidát musí být uveden jako první autor a přednášející, musí předložit publikovaný abstrakt příspěvku a příspěvek v písemné formě) - odmítnutý nepublikovaný článek/text: (kandidát musí být uveden jako první autor a předložit text i důvod zamítnutí jeho publikace) Kritéria pro hodnocení zkoušky z angličtiny:
Metody hodnocení
Kritéria pro hodnocení zkoušky z angličtiny: VŠEOBECNÉ PARAMETRY: 1. rozsah cca 4 normostrany ( 7200 znaků) 2. formální stránka odpovídající akademickému textu (název, úvod, hlavní část, závěr) 3. užití akademických konvencí při citování zdrojů STYL A ORGANIZACE: 1. jasné argumenty vyjádřeny v odstavcích 2. členění odstavců do logického a souvislého sledu 3. užití zásad stavby textu 4. formální slovní zásoba JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI 1. využití široké škály gramatických jevů vhodných pro akademický písemný projev 2. přesné užití gramatických struktur 3. užívání souvětí SLOVNÍ ZÁSOBA 1. relevantní slovní zásoba a odborná terminologie 2. přesné použití slovních výrazů, idiomů a frází vhodných pro akademický písemný projev 3. spojovací výrazy adekvátní písemnému projevu
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020.