PSY173 Psychologie v marketingových komunikacích

Fakulta sociálních studií
podzim 2009
Rozsah
1/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jitka Vysekalová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 8. 10. 14:00–19:30 U34, Čt 22. 10. 14:00–19:30 U34, Čt 19. 11. 14:00–19:30 U34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Jiné omezení: Pro otevření kurzu je potřeba minimálně 10 zapsaných studentů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: využít vybrané psychologické poznatky při tvorbě a hodnocení jednotlivých nástrojů marketinkové komunikace.
Porozumět základním pojmům, historií a především současným přístupům k uplatnění psychologie v marketingovém mixu, možnostmi i mezemi jejího využívání.
Porozumět metodickým přístupům a nástrojům využívaným v marketingových komunikacích a jednotlivým metodám a technikám kvalitativního výzkumu trhu.
Zohledňovat při tvorbě reklamy formální, obsahové aspekty i faktory sociokulturní z pohledu psychologie.
Osnova
 • Osnova - tématické okruhy
 • l. Úvod do problematiky marketingových komunikací
 • - základní pojmy, jejich vymezení a vztahy
 • - nová média jako nástroj marketingové komunikace
 • - průběh komunikačního procesu, komunikační role propagace
 • - „účastníci“ komunikačního procesu a jejich role
 • 2. Uplatnění psychologických poznatků v marketingových komunikacích
 • - historické kořeny uplatnění psychologie v reklamě, vývojové etapy
 • - vznik modelů spotřebního chování ve vztahu k reklamě
 • - současný přístup k uplatnění psychologie v marketingovém mixu
 • - možnosti a meze uplatnění psychologických poznatků v marketingových komunikacích
 • 3. Metodické přístupy a nástroje využívané ve výzkumu marketingových komunikací
 • - psychologické přístupy k výzkumu trhu, komunikačnímu výzkumu a výzkumu účinnosti marketingových komunikací
 • - dotazování, pozorování a experiment jako základní metody ve výzkumu marketingových komunikací
 • - dotazování a jeho techniky, proces dotazování
 • - podmínky vědeckého pozorování a experimentu, jejich výhody a bariéry využití při výzkumu marketingových komunikací
 • - specifické metody a techniky využívané při výzkumu marketingových komunikací, jejich využití a průběh
 • - příklady dalších psychologických technik a jejich modifikací využívaných v marketingových komunikacích
 • 4. Základní psychologické pojmy ve vazbě na marketingové komunikace
 • - základní zákonitosti vnímání a jeho význam při přijetí propagačních sdělení
 • - vliv pozornosti na selektivitu vnímání, vliv vnějších a vnitřních faktorů
 • - význam paměťových procesů pro marketingové komunikace
 • - význam učení pro spotřební chování, základní funkce učení, průběh učení, učení se spotřebě a utváření spotřebních zvyklostí
 • - motivace jako klíčové téma psychologie reklamy i marketingových komunikací obecně
 • 5. Využití psychologie při tvorbě reklamy a dalších prostředků marketingové komunikace
 • - význam propagačního prostředí, tj. působení médií pro vytváření účinných poselství, psychologická stránka komunikace z hlediska médií
 • - řešení některých formálních aspektů prostředků a sdělení v marketingových komunikacích z psychologického hlediska
 • - řešení vybraných obsahových aspektů prostředků marketingové komunikace v rámci kontextu dané marketingové strategie
 • - sociokulturní faktory tvorby reklamy a ostatních nástrojů marketingové komunikace
 • 6. Psychologické aspekty výzkumu účinnosti reklamy a ostatních nástrojů marketingové komunikace
 • - základní kriteria při posuzování účinnosti reklamy a ostatních nástrojů marketingové komunikace a jejich psychologické aspekty
 • - bariéry působící při přijímání reklamy
 • - typy výzkumů účinnosti reklamy a ostatních nástrojů marketingové komunikace, přístupy, členění přehled
 • - psychologické aspekty výzkumu cílových skupin
 • - příklady psychologického testování různých návrhů v oblasti marketingových komunikací jako např. inzerátů, televizních reklam, sloganů, etiket, obalů atd.
 • - analýza image jako specifický přístup k měření účinnosti propagace s postižením motivační stránky komunikačního procesu
 • - psychologická analýza značky jako důležité hodnoty v marketingovém mixu
Literatura
 • Vysekalová, J.: Analýza image. Brno : MOSPRA, 1994.
 • Vysekalová, J.: Psychologické přístupy k typologii spotřebitele. Marketing a komunikace č. 4 / 1996.
 • Behrens, G.: Werbepsychologie. Munchen : VW, 1991.
 • Vysekalová J.: Psychologie spotřebitele. Praha : Grada, 2004.
 • Williamson, J.: Decoding Adverisements. London : Marion Boyars Publishers Ltd., 1995.
 • McDonald, C.: Pre-testing Advertisiments. ADMAP Monograph Nr. 5, 1997.
 • Felser, G.: Werbe- und Konsumentenpsychologie. Heidelberg : Spectrum Akademischer Verlag, 1997.
 • Komárková, R., Rymeš, M., Vysekalová, J.: Psychologie trhu. Praha : Grada, 1998.
 • Hradiská, E.: Psychológia a reklama. Bratislava : ELITA, 1998.
 • Vysekalová, J. – Herzmann, J. – Cír, J.: Výzkum efektivnosti komerční komunikace. Praha : CC Nakladatelství VŠE, 2004
 • VYSEKALOVÁ, Jitka a Růžena KOMÁRKOVÁ. Psychologie reklamy. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2004, 264 s. ISBN 8024704021. info
 • VYSEKALOVÁ, Jitka a Růžena KOMÁRKOVÁ. Psychologie reklamy. 1. vyd. Praha: Grada, 2000, 221 s. ISBN 802479067X. info
 • DE FLEUR, M. a S. BALL-ROKEACHOVÁ. Teorie masové komunikace. Praha: Karolinum, 1996. info
 • MÜHLBACHER, Hans. Selektivní propagace. 1. vyd. Praha: BaBtext, 1993, 288 s. ISBN 80-901444-6-2. info
Výukové metody
Při výuce je použita videoprojekce s ukázkami z konkrétních výzkumů, případových studií a posluchači jsou do výuky aktivně zapojeni - diskuze.
Metody hodnocení
Semináře s video výukou, ukončení zpt., podmínkou ukončení je projekce vlastního videa s doprovodným komentářem na zadané téma.
Informace učitele
http://www.fss.muni.cz/psych/studium.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2009/PSY173