EN

FSS:POL401 Polit. strany a stran. systémy - Informace o předmětu

POL401 Politické strany a stranické systémy

Fakulta sociálních studií
podzim 2012
Rozsah
2/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.
Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Petříková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 12:00–13:30 P21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto předmětu budou studenti schopni porozumět hlavním soudobým přístupům k výzkumu politických stran a stranických systémů a na tomto základě používat pojmy a schémata spjaté s těmito přístupy. S použitím těchto konceptů a schémat budou schopni analyzovat a vysvětlit vlastnosti stran a stranických systémů ve vybraných (převážně evropských) demokratických zemích.
Osnova
  • 1. Úvod. 2. Pojetí politických stran; 3.-5. Klasické přístupy ke studiu stran a stranických systémů: Duverger, Rokkan, Sartori. 6. Pojetí a typologie stranických systémů; 7.-8. Přístupy ke studiu stran ve vyspělých a rozvojových zemích; 9. Strany a stranické systémy ve víceúrovňových uspořádáních; 10. Kartelizace stranické politiky; 11. Diskuse o postavení a roli stran v soudobých demokraciích. Sylabus s podrobným rozpisem témat bude na začátku semestru dostupný v Informačním systému ve studijních materiálech předmětu.
Literatura
  • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě. Praha: Grada, 2010. 320 s. edice Politologie. ISBN 978-80-247-3192-6. URL info
  • STRMISKA, Maxmilián, Roman CHYTILEK, Jakub ŠEDO a Otto EIBL. Volební komplexy zemí V4. Studie k pojetí víceúrovňového volebního prostoru. 1. vyd. Brno: Centrum pro strudium demokracie a kultury, 2009. 222 s. Srovnávací politologie. ISBN 978-80-7325-201-4. info
  • FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Teorie politických stran. Brno: Barrister&Principal, 1998. 260 s. Monografie, 1. ISBN 80-85947-31-5. info
  • STRMISKA, Maxmilián. Soustavy politických stran v Indii : (od "kongresového systému" k multipartismu). 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1997. 70 s. ISBN 8021016930. info
Výukové metody
Předmět zahrnuje přednášky spojené s diskusí.
Metody hodnocení
Ukončení a hodnocení kurzu: Hodnocení v tomto kurzu je průběžné: souhrn výsledků dvou průběžných písemných testů (max. 2x10 bodů), hodnocení písemné přípravy (max. 5 bodů) a eseje (max. 10 bodů). Pro absolvování předmětu je nutné získat alespoň 19 ze 35 bodů.
Informace učitele
Upozornění vedení fakulty - podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.