EN

FSS:POL401 Polit. strany a stran. systémy - Informace o předmětu

POL401 Politické strany a stranické systémy

Fakulta sociálních studií
podzim 2006
Rozsah
2/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Otto Eibl, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Pospíšilová
Rozvrh
St 10:00–11:40 U41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět věnován problematice politických stran a stranických systémů. V jeho rámci budou analyzovány hlavní soudobé přístupy k výzkumu politických stran a stranických systémů a uskutečněny rozbory stranicko-politických pluralismů vybraných (převážně evropských) zemí.
Osnova
  • Podrobné organizační pokyny ke kursu budou pred zacatkem semestru dostupné pod studijními materiály ke kursu. Program: 1. Úvod, organizace a obsah kursu (27. 9.); 2. Teorie stranických rodin - jejich pojímání a konceptualizace; sociální demokraté a socialisté, krajní levice (vývoj, ideově-politická orientace, soudobá podoba v Evropě) (4. 10.) 3. Stranické rodiny – zelení, křesťanští demokraté, konzervativci (vývoj, ideově-politická orientace, soudobá podoba v Evropě) (11. 10.) 4. Stranické rodiny – liberálové, krajní pravice, regionální a etnické strany, agrárníci (vývoj, ideově-politická orientace, soudobá podoba v Evropě) (18. 10.) Literatura pro lekce 2 - 4: Beyme, Klaus von: Political Parties in Western Democracies. Aldershot: Gower Press 1985, s. 29 – 158 (sken textu bude na začátku semestru dostupný v IS). Fiala, Petr, Strmiska, Maxmilián: Ideově-politické rodiny a politické strany v postkomunistických zemích střední a východní Evropy, in: Fiala, Petr, Holzer, Jan, Strmiska, Maxmilián a kol: Politické strany ve střední a východní Evropě. Brno, Masarykova univerzita, s. 13 – 27. Strmiska, Maxmilián - Hloušek, Vít - Kopeček, Lubomír – Chytilek, Roman: Politické strany moderní Evropy. Praha: Portál 2005, s. 30 – 40. 5. Konfliktní linie (cleavages) a otázka jejich konceptualizace v západoevropském a středoevropském kontextu (25. 10.) Literatura: Hloušek, Vít, Kopeček, Lubomír: Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě. Brno: Masarykova univerzita 2004, s. 34 – 54. Strmiska, Maxmilián - Hloušek, Vít - Kopeček, Lubomír – Chytilek, Roman: Politické strany moderní Evropy. Praha: Portál 2005, s. 19 – 30. 6. Pojetí politických stran. Vlastnosti a funkce politických stran jakožto operačních jednotek stranických systémů (1. 11.) Literatura: Fiala, Petr, Strmiska, Maxmilián: Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal, 1998. s. 9 - 138. Strmiska, Maxmilián, Fiala, Petr: Demokracie jako "organizovaná nejistota"? Příspěvek k diskusi o problému polyarchií a úpadkových soustav politických stran. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 3, 3, 2001. 7. Pojetí a typologie stranických systémů. (8. 11.) Literatura: Fiala, Petr, Strmiska, Maxmilián: Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal, 1998. s. 139 – 230 Novák, Miroslav: Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia, Praha, Slon, 1997, s. 47 – 174. Strmiska, Maxmilián: Regionální strany, stranické systémy a teritoriálně-politický pluralismus. Brno: A. Pasienka, 2005, s. 38 – 45. Sartori, Giovanni: Strany a stranické systémy. Schéma pro analýzu. Brno: CDK, 2005, s. 123-218, 272-359. 8. Aplikace Sartoriho typologie stranických systémů.(15. 11.) Literatura: Strmiska, Maxmilián: Utváření českého multipartismu: příběh na pokračování. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 6, 2, 1999, s. 162-169. Strmiska, Maxmilián, Hloušek, Vít, Kopeček, Lubomír, Chytilek, Roman: Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů. Praha: Portál, s. 40-119, 351-418. 9. Čtecí týden (22. 11.) 10. Pojetí víceúrovňových souborů stranických soustav. Substátní stranicko-politické fenomény (29. 11.) Literatura: Strmiska, Maxmilián: Regionální strany, stranické systémy a teritoriálně-politický pluralismus, Brno: A. Pasienka 2005, s. 7 – 37, 48 – 87, 94 – 114. Strmiska, Maxmilián: Soustavy politických stran v Indii: od "kongresového systému" k multipartismu. Brno: Masarykova univerzita, 1997, 18 – 25. Strmiska, Maxmilián: Katalánské politické strany. Katalánské strany a regionální stranicko-politický systém v letech 1977-2002, Brno: A. Pasienka, 2003, s. 9-18, 26-58. Strmiska, Maxmilián: Liga Severu a regionální strany v Itálii, Brno: A. Pasienka, 2004, s. 9 – 60. 11. Výzkum vztahu volebních a stranických systémů (6. 12.) Strmiska, Maxmilián - Hloušek, Vít - Kopeček, Lubomír – Chytilek, Roman: Politické strany moderní Evropy. Praha: Portál 2005, s. 603-648 Sartori, Giovanni.: Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, výsledků a podnětů, Praha: SLON, 2001 s. 38-89 12. Volby a systémy politických stran, nacionalizace stranických systémů (13.12.) Chytilek, Roman: Nacionalizace stranických systémů, teritoriální homogenita a srovnávací politologie. In Fiala, Petr - Strmiska, Maxmilián. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 25-38 Caramani, Daniele: The Nationalization of Politics. The Formation of National Electorates and Party Systems in Western Europe. Cambridge: Cambridge University Press 2004, s. 1-14, 289-300. 13. První termín závěrečného testu (20. 12.) Povinná literatura ke kursu je dostupná ve studovně FSS nebo na webu – http://www.cepsr.com
Metody hodnocení
Ukončení a hodnocení kurzu: Hodnocení (test + seminární práce): 1. závěrečná písemná zkouška - lze získat maximálně 28 bodů 2. seminární práce – maximum 8 bodů A. Výborně 36 – 34 bodů B. Velmi dobře plus 33 – 31 bodů C. Velmi dobře 30 – 28 bodů D. Dobře plus 27 – 25 bodů E. Dobře 24 – 22 bodů F. Neprospěl 21 bodů a méně Seminární práce: Podmínkou pro úspěšné absolvování předmětu je zpracování práce v rozsahu 10 normostran (asi 18 tisíc znaků), která je bodovaná 0 – 8 body, které se započítávají do celkového hodnocení kursu. Hodnotí se kvalita odevzdaného textu, tj. dodržení a naplnění tématu, jež si autor stanoví v úvodu práce, koherence výkladu a argumentace, dodržení formálních požadavků a jazyková kultura. Seminární je nutné odevzdat nejpozději do 29. 11. 2006 (včetně) do odevzdávárny seminárních prací v IS u předmětu. Student si vybírá z následujících tématických okruhů. 1) Aplikace Sartoriho typologie stranických systémů na vybranou zemi (práce se zaměří na zhodnocení konkétní země dle vlastního volného výběru v kontextu Sartoriho typologie) 2) Vybraná politická strana a stranické rodiny (práce se zaměří na rozbor identity konkrétní politické strany v kontextu konceptu/ů stranických rodin, možný výběr strany: Křesťanská demokracie (Švédsko), Křesťansko-sociální unie (Německo), Slovenská demokratická a křesťanská unie (Slovensko), Sociálnědemokratická strana (Portugalsko), Dánská lidová strana (Dánsko), Fidesz - Maďarská občanská strana (Maďarsko). 3) Volby v zemích s většinovým volebním systémem (analýza voleb, využívajích většinový volební systém, zahrnující nižší úrovně volební soutěže- typicky volební obvody). Závěrečné písemné přezkoušení Závěrečné písemné přezkoušení se zaměřuje na znalosti studentů nabyté v průběhu semestru. Otázky budou vycházet jak z přednášek, tak ze zadané literatury. Celkové hodnocení v předmětu bude do tří pracovních dnů po testu dostupné v IS.
Informace učitele
Upozornění vedení fakulty - podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.