ZUR317 Blok expertů (téma A) - Krizová komunikace v PR

Fakulta sociálních studií
podzim 2015
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Roman Binder (cvičící)
Marcela Tučníková (cvičící), Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 25. 9. 9:45–15:00 Studio 527, Pá 16. 10. 9:45–15:00 Studio 527, Pá 20. 11. 9:45–15:00 Studio 527, Pá 11. 12. 9:45–15:00 Studio 527
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je studenty seznámit nejen s teoretickými základy, ale také praktickými ukázkami krizové komunikace. Předmět proto vedou odborníci z praxe, kteří do výuky přinesou zkušenosti ze své každodenní práce. Studenti se dozvědí, proč je krizová komunikace důležitá, jakou hraje roli v Public relations a image firmy, jaké jsou zdroje a příčiny krizí. Dále si vyslechnou, jak připravit organizaci na potenciální komunikační krizi, co (ne)dělat při krizové komunikaci, jak využít sociální sítě, co je to krizový manuál a jak se připravují a mediálně trénují zástupci firmy. Část kurzu bude věnována i médiím a novinářům. V neposlední řadě studenti uslyší příklady kampaní a sami si vyzkouší simulaci krizové komunikace. Po úspěšném absolvování kurzu si studenti odnesou znalosti a dovednosti, které by měl ovládat každý, kdo chce krizovou komunikaci úspěšně zvládnout. Budou schopni se připravit na možné komunikační krize a rozpoznat pravý čas, kdy začít s krizovou komunikací. Studenti získají teoretické znalosti a rozhled a při simulaci krizové komunikace a zpracování a prezentaci seminární práce také dovednosti užitečné při působení v PR agenturách či komunikačních / tiskových útvarech.
Osnova
 • Jan Kučmáš, PhDr. Jakub Salát:
 • Zahájení kurzu. Představení obsahu. Představení AMI. Svět médií a příprava na komunikaci s nimi: jak fungují média, co se změnilo a jaká je dnešní situace v médiích, konzumace médií, svět novinářů, příprava a zvládnutí rozhovoru, obtížné situace, praktické ukázky
 • Základy Krizové komunikace (KK): co to je KK, zdroje krize, příčiny krizí, typy KK, teorie KK, co dělat v KK Krizový manuál ČEZ Bulgaria: ukázka krizové komunikace, která vyhrála první místo ve světové PR soutěži SABRE Awards v kategorii Advocacy Crisis Management Zadání týmového úkolu pro semestrální práci – vysvětlení, plus čas na domluvení týmu a výběr tématu
 • Sociální sítě: jak sociální sítě využít a co (ne)dělat při krizové komunikaci Zadání referátu na druhý kurz – vysvětlení, plus čas na domluvení týmu a výběr světové / české firmy
 • Ing. Marcela Minářová, Mgr. Roman Binder:
 • Monitoring médií a internetu jako důležitý nástroj pro běžnou i krizovou komunikaci Nástroje komunikace, náležitosti a specifika: tiskové zprávy, press kity, tiskové konference, kulaté stoly, dokumenty Q&As, médialisty
 • Interní komunikace: specifika, techniky, nástroje, co a jak komunikovat při krizové situaci Case study: ukázky různých typů krizí a různých způsobů jejich řešení
 • Týmové referáty: ukázky a rozebrání krizové komunikace ve vybraných světových a českých firmách
 • Mgr. Roman Binder a další z AMI Communications:
 • Simulace krizové komunikace – studenti si sami v týmech vyzkouší krizovou komunikaci v praxi Rozdělení studentů do týmů, zadání krizové komunikace a následná simulace v týmech
 • Simulace krizové komunikace – simulace krizové komunikace v týmech
 • Simulace krizové komunikace – simulace krizové komunikace v týmech, vyhodnocení a zpětná vazba
 • Ing. Marcela Minářová, Mgr. Roman Binder:
 • Prezentace seminárních prací
 • Prezentace seminárních prací
 • Vyhodnocení. Zhodnocení kurzu, zpětná vazba
Literatura
 • + odborné časopisy Strategie, Marketing & Média, Marketing Sales Media, internetové zdroje, články, blogy, oborová diskusní fóra, stránky PR asociací a profesních sdružení
 • WILSON, S., Real people, real crises: an inside look at corporate crisis communications. Winchester, Va: Oakhill Press, 2002
 • EVANGELU, Jaroslava Ester. Krizová komunikace : efektivní zvládání krizových a zátěžových situací. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2013. 95 s. ISBN 9788074181757. info
 • CHALUPA, Radek. Efektivní krizová komunikace : pro všechny manažery a PR specialisty. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 169 s. ISBN 9788024742342. info
 • BEDNÁŘ, Vojtěch. Krizová komunikace s médii. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2012. 183 s. ISBN 9788024737805. info
 • LAHNEROVÁ, Dagmar. Asertivita pro manažery. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 160 s. ISBN 9788024728926. info
 • VYMĚTAL, Štěpán. Krizová komunikace : a komunikace rizika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 176 s. ISBN 9788024725109. info
 • ANTUŠÁK, E. Krizový management: hrozby - krize - příležitosti. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 395 s. ISBN 978-80-7357-488-8. info
 • ANTUŠÁK, Emil a Zdeněk KOPECKÝ. Krizový management : krizová komunikace. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2005. 91 s. ISBN 8024509458. info
Výukové metody
Tematické přednášky, tvorba samostatných prací a praktických projektů, studium předepsané literatury.
Metody hodnocení
Kurz úspěšně zakončí posluchači, kteří odevzdají v dohodnutém termínu a v minimálně dostatečné kvalitě seminární práci, kterou odprezentují na závěrečném semináři. Při závěrečném hodnocení bude také přihlédnuto k plusovým bodům, které lze získat za týmový referát a simulaci krizové komunikace.
Seminární práce: Studenti se rozdělí do týmu a vylosují si některou ze společností (výběr připraví AMI), pro kterou připraví návrh strategie komunikace, včetně potenciální krizové situace. Studenti tak využijí znalostí, které získali během tohoto kurzu. Výstupem bude powerpointová prezentace, která bude dopodrobna popisovat návrh řešení krizové situace. Součástí bude také návrh tiskové zprávy a návrhy odpovědí na dotazy novinářů, které budou odevzdány ve wordu. Na závěrečném kurzu studenti ústně odprezentují zpracované seminární práce.
Týmový referát: Studenti se rozdělí do týmů a vyberou si světovou nebo českou firmu, která řešila nějakou krizovou situaci. Výběr firem připraví AMI, příp. si studenti mohou vytipovat vhodnou případovou studii sami. Výstupem bude ústní prezentace, při které tým seznámí ostatní se situací firmy, co bylo příčinou krizové situace, jak se vše komunikovalo, jaký byl průběh a výsledek. Za referát mohou studenti získat plusové body, ke kterým bude přihlédnuto při závěrečném hodnocení.
Simulace krizové komunikace: Studenti se opět rozdělí do týmů a vyzkouší si krizovou komunikaci v praxi (na zadaném případu) – rozdělení rolí, rozhodnou o postupu, stanoví časový harmonogram, zpracují reakce na dotazy novinářů, připraví se a vyzkouší si rozhovor pro TV, apod. Úkolem bude také pohotově reagovat na aktuální situaci během krizového dne. Za simulaci krizové komunikace mohou studenti získat plusové body, ke kterým bude přihlédnuto při závěrečném hodnocení.
Informace učitele
V době výuky kurzu budou ve studijních materiálech v IS zveřejňovány všechny důležité doplňující informace a podklady související s kurzem (jeho začátkem, průběhem a ukončením).

Podvodné plnění studijních povinností
Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání univerzity i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Obsazení a náplň kurzu se určuje aktuálně, mění se pro každý semestr. Kurz nemusí být v daném semestru vypsán.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2011, jaro 2012, jaro 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2015/ZUR317