VPL436 Řízení a rozvoj lidských zdrojů

Fakulta sociálních studií
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Blanka Plasová, PhD. (přednášející)
PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Plasová, PhD.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 19. 9. 15:15–16:45 Aula, Út 26. 9. 15:15–16:45 Aula, Út 24. 10. 15:15–16:45 Aula, Út 31. 10. 15:15–16:45 Aula, Út 7. 11. 15:15–16:45 Aula, Út 14. 11. 15:15–16:45 Aula, Út 21. 11. 15:15–16:45 Aula, Út 28. 11. 15:15–16:45 Aula, Út 5. 12. 15:15–16:45 PC25, Út 12. 12. 15:15–16:45 Aula
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VPL436/1: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Plasová, I. Zelenková
VPL436/2: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Plasová, I. Zelenková
VPL436/3: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Plasová, I. Zelenková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 19/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- porozumění základním souvislostem mezi jedincem a organizačním prostředím, v němž se odehrává jeho pracovní chování;
- poznání zásad racionální regulace tohoto chování.
Studenti po absolvování kurzu získají schopnost vnímat organizační prostředí ve dvojí perspektivě. Na jedné straně bude jedinec představen jako objekt kontroly organizace a na druhé straně bude představen jako subjekt podílející na utváření organizačních vztahů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout základní poznatky o přístupech a procesech řízení lidí v pracovních organizacích v soukromém i veřejném sektoru;
- kriticky reflektovat současné koncepty a metody řízení lidí v organizaci v oblastech 1) zajišťování, náboru a výběru lidských zdrojů, 2) rozvoje lidských zdrojů a 3)zvyšování výkonnosti lidských zdrojů;
- aplikovat získané poznatky na vypracování personální strategie řešení konkrétních problémových situací v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů ve vybraných pracovních organizacích
Osnova
 • Osnova kurzu:
 • Úvod do předmětu, organizace kurzu.
 • Základy řízení lidských zdrojů. Podoby a modely řízení lidských zdrojů.
 • Typy řízení lidských zdrojů: řízení zaměřené na schopnosti. Politika lidských zdrojů.
 • Řízení lidských zdrojů zaměřené na znalosti a analýzu pracovních míst a rolí. Intelektuální kapitál.
 • Zajišťování lidských zdrojů, nábor, výběr a propouštění zaměstnanců.
 • Pracovní adaptace a stabilizace zaměstnanců.
 • Proces rozvoje lidských zdrojů: Strategie rozvoje. Učení se v organizaci a učící se organizace. Odborné vzdělávání a výcvik pracovníků.
 • Talent management jako součást strategického řízení lidských zdrojů.
 • Plánování osobního rozvoje: Řízení a plánování kariéry, následnictví.
 • Výkon, výkonnost a současné přístupy k motivaci a stimulaci pracovníků.
 • Proces odměňování: Systémy řízení odměňování. Zásluhová odměna podle výkonu, schopností, dovedností a přínosu.
 • Pracovní hodnocení a zpětná vazba.
 • Řízení lidských zdrojů ve veřejné správě
Literatura
  povinná literatura
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 798 s. ISBN 978-80-247-1407-3. info
 • WILTON, Nick. An introduction to human resource management. 2nd ed. Los Angeles: Sage, 2013. xx, 455. ISBN 9781446255841. info
 • HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 233 s. ISBN 978-80-247-1457-8. info
 • BERGER, Lance A a Dorothy R BERGER. The Talent Management Handbook : Creating a Sustainable Competitive Advantage by Selecting, Developing, and Promoting the Best People. 2. edition. New York: McGraw-Hill Professional, 2010. ISBN 978-0-07-141434-0. info
 • WERTHER, William B. a Keith DAVIS. Lidský faktor a personální management. 1. vyd. Zlín: Victoria Publishing, 1992. 611 s. ISBN 808560504X. info
 • VODÁK, J a Adéla KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 212 s. ISBN 978-80-247-1904-7. info
 • ŠPAČEK, David. Public management : v teorii a praxi. 1. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. xviii, 357. ISBN 9788021083448. info
 • D.G. Collings; G. Wood (2009). Human resource management: A critical approach. Routledge
  doporučená literatura
 • HRONÍK, František. Jak se nespálit podruhé : strategie a praxe výběrového řízení. Vyd. 1. V Brně: MotivPress, 2007. xi, 376. ISBN 9788025406984. info
 • BUREŠ, Vladimír. Znalostní management a proces jeho zavádění : průvodce pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 212 s. ISBN 9788024719788. info
Výukové metody
přednášky, skupinové diskuse během seminářů
Metody hodnocení
Písemný test (průběžný a zkouškový), zpracování případová studie
Navazující předměty
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.