ZUR144a Odborná praxe

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
12 týdnů v redakci. 16 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (přednášející)
Bc. Pavlína Černá (pomocník)
Bc. Pavlína Ondráková (pomocník)
Mgr. Aneta Přadková (pomocník)
Mgr. Lukáš Slavík (pomocník)
Mgr. Štěpán Žádník (pomocník)
Garance
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 21. 9. 10:00–15:40 AVC, Pá 26. 10. 10:00–15:40 P24, Pá 7. 12. 10:00–15:40 P24
Předpoklady
ZUR109 STISK
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz nabízí studentům významnou možnost propojení předchozí teoretické výuky i prakticky zaměřených cvičných kurzů na katedře se skutečnou prací v reálných podmínkách. Cílem tedy je v době tříměsíční praxe v médiích (redakce novin, internetových zpravodajských portálů, rozhlasu televize naučit studenty reálné práci v oboru. Posluchači se seznámí s každodenním fungováním konkrétní redakce, studia, webového portálu tak, aby si mohli vyzkoušet vlastní schopnosti a předpoklady k profesi. Dalším cílem je, aby se posluchači v době praxe „osamostatnili“ a nejen plnili zadané úkoly, ale přicházeli rovněž s vlastními nápady. Výstupem z kurzu budou autorské zpravodajské a publicistické materiály publikované v médiích, kde studenti budou na praxi. Studenti se při praxi komplexně seznámí a osvojí si s každodenní pracovní rutinu v určené instituci, naučí se pracovat „uvnitř“ instituce i (pokud je to součástí náplně práce určené instituce) v terénu. V teoretické rovině studenti nabudou podle zaměření instituce patřičné vědomosti nejen o vlastní organizaci, ale podle zaměření instituce také o fungování firem, státní správy, místní samosprávy a dalších složek veřejného života nejméně na okresní úrovni. Na konci praxe studenti bez problémů zvládnou kompletní práci na úrovni určené funkce v konkrétní instituci. Účastníci kurzu získají a upevní si nejen praktické dovednosti a rutinní postupy, ale reflexí a konfrontací teorie a praxe se jejich znalosti povýší na další kvalitativní úroveň, což výrazně rozšíří a podpoří možnost jejich uplatnění po absolutoriu a významně zvýší jejich konkurenceschopnost v porovnání se studenty, kteří takový cyklus – provázání teorie a praxe (navíc po poměrně dlouhou dobu tří měsíců dennodenní práce v médiích – neabsolvují.

Součástí kurzu jsou tři celodenní semináře. Cílem seminářů je poskytnout reflexi vlastní dvanáctitýdenní odborné praxi, výměna zkušeností mezi studenty působícími v různých institucích, moderovaná řízená diskuse nad poznatky a vyhodnocení těchto poznatků vzhledem k příslušné odborné literatuře, teorii a obsahu kurzů vyučovaných na katedře. Studenti se tedy na seminářích naučí srovnávat praktické poznatky své i svých kolegů s tím, co se při předchozím studiu naučili v různých kurzech a vyvozovat z komparace příslušné závěry. Reflexí vlastních poznatků a konfrontací teorie a praxe se znalosti posluchačů povýší na další kvalitativní úroveň, což výrazně rozšíří a podpoří možnost uplatnění po absolutoriu a významně zvýší konkurenceschopnost v porovnání se studenty, kteří takový cyklus – provázání teorie a praxe neabsolvují.
Osnova
 • 1. Pod vedením garanta (pracovníka organizace, v níž bude student na praxi) komplexní seznámení s každodenní redakční, agenturní či firemní rutinou, s náplní práce instituce i náplní práce příslušné funkce, v níž bude student působit. 2. Zvládnutí nejen rutinních obsahových a organizačních věcí, ale i technických znalostí a postupů v konkrétní organizaci 3. Postupné plnění nejen zadaných úkolů, ale také (po dohodě s garantem praxe) uskutečňování vlastních nápadů. 4. Postupné zvládnutí samostatné práce nejen uvnitř organizace, ale i v terénu (například výjezdy na tiskové konference apod.). 5. Závěrečné zhodnocení studentovy práce garantem, případná doporučení garanta pro zlepšení práce studenta v budoucnu.
 • Poznámka: Praxi lze konat pouze v instituci, která se zaváže, že studentovi poskytne potřebné podmínky – pracovní prostor, počítač a podobně a bude hradit případné pracovní výjezdy studenta mimo místo působení. Pokud nejde o praxi v instituci, s níž má katedra či fakulta příslušnou rámcovou dohodu o výkonu praxe, domlouvá si student vše po předběžném souhlasu vyučujícího samostatně. Instituce se v tom případě musí zavázat k zajištění praxe v požadovaném rozsahu a kvalitě, k tomu, že umožní „inspekci“ vyučujícího a že po skončení praxe dodá vyučujícímu písemné zhodnocení praxe v požadovaném rozsahu.
 • Úvodní seminář – seznámení s organizací a obsahem kurzu, stanovení hlavních pravidel a zásad, které je nutno při praxi plnit a dodržovat (využívána je metodická příručka); seznámení se zkušenostmi studentů, kteří byli na praxi v minulých obdobích (prezentační materiál), promítání didakticko-prezentačního videozáznamu natočeného v médiích při dřívějších praxích. Průběžný seminář – reflexe zkušeností studentů z dosavadní praxe a konfrontace těchto poznatků s teorií, kterou se zabývali dříve ve výuce i s poznatky z praktických kurzů na katedře (prezentace esejů studentů, prezentace výsledků jejich práce, řízená diskuse s výměnou zkušeností mezi studenty působícími v různých institucích). Závěrečný seminář – závěrečná reflexe zkušeností studentů z celé praxe a konfrontace těchto poznatků s teorií, kterou se zabývali dříve ve výuce i s poznatky z praktických kurzů na katedře (prezentace závěrečných esejů studentů, prezentace konečných výsledků jejich práce, řízená diskuse s výměnou zkušeností mezi studenty působícími v různých institucích).
Literatura
 • ČUŘÍK, Jaroslav. Zpravodajské žánry v tištěných a online médiích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 156 s. ISBN 978-80-210-7589-4. URL info
 • BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 210 s. ISBN 9788024734521. info
 • BULL, Andy. Multimedia journalism : a practical guide. New York: Routledge, 2010. xiii, 491. ISBN 9780415478236. info
 • CARROLL, Brian J. Writing for digital media. New York, NY: Routledge, 2010. x, 313. ISBN 9780415992015. info
 • ČECHOVÁ, Marie, Jan CHLOUPEK, Marie KRČMOVÁ a Eva MINÁŘOVÁ. Současná česká stylistika. Vydání první. Praha: ISV nakladatelství, 2003. 342 stran. ISBN 8086642003. info
 • ČUŘÍK, Jaroslav. Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 240 s. ISBN 978-80-210-5825-5. URL info
 • KEEBLE, Richard. The newspapers handbook. 4th ed. New York: Taylor & Francis, 2005. x, 299. ISBN 9780415331142. info
 • KROUPA, Jiří, Kateřina ŠIMÁČKOVÁ, Pavel MOLEK, Ondřej MORAVEC, Ladislav VYHNÁNEK a Klára RUJBROVÁ. Mediální právo. 2. vyd. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 248 s. Edice učebnic PrF MU č. 478. ISBN 978-80-210-4884-3. info
 • LÁBOVÁ, Alena a Filip LÁB. Soumrak fotožurnalismu : manipulace fotografií v digitální éře. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. 155 s. ISBN 9788024616476. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika pro žurnalisty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011. 296 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-2979-4. info
 • MOTAL, Jan. Nové trendy v médiích II. Rozhlas a televize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 223 s. ISBN 978-80-210-5826-2. info
 • OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 144 s. ISBN 9788024618999. info
 • ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 399 stran. ISBN 9788073803827. info
 • RUSS-MOHL, Stephan. Žurnalistika : komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Translated by Hana Bakičová. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 292 s. ISBN 8024701588. info
 • ALLAN, Stuart. Online news : journalism and the Internet. 1st pub. Maidenhead: Open University Press, 2006. 208 s. ISBN 9780335221226. info
 • TUŠER, Andrej. Ako sa robia noviny. 2., upr. vyd. Bratislava: SOFA, 2003. 163 s. ISBN 8089033261. info
 • WHEELER, Sharon. Feature writing for journalists. New York, NY: Routledge, 2009. 198 s. ISBN 9780415336352. info
 • TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 191 s. ISBN 8073670968. info
Výukové metody
Odborná praxe v redakcích plus tři semináře s moderovanou diskusí a prezentací zkušeností studentů (ústní prezentace zkušeností s ukázkami dosavadní práce v kurzu Odborná praxe, v určeném termínu a dohodnutém rozsahu odevzdané písemně zpracované eseje o zkušenostech z praxe v polovině a na konci kurzu).
Metody hodnocení
Praktická denní práce v určených zpravodajských redakcích (noviny, rozhlas, televize, internet) s denním provozem, denními zpravodajskými výstupy a redakčním týmem. Praxi lze vykonávat v České republice i v zahraničí.

Praxe trvá 12 týdnů (zpravidla 8 hodin denně v pracovních dnech) v termínech určených nebo odsouhlasených vyučujícím – jde o tři turnusy: jarní, letní (studenti, kteří vykonávají praxi o prázdninách, se přihlašují po obdržení hromadného mailu u vyučujícího nebo na jím určený mail, ale formálně se v IS do kurzu zapisují až v podzimním semestru) a podzimní. Součástí praxe jsou rovněž individuální konzultace.

Kurz úspěšně ukončí uchazeči, kteří odevzdají dostatečné množství publikovaného materiálu (hodnotí se kvalita i kvantita) a předloží hodnocení garanta praxe (šéfredaktora, vedoucího oddělení), v němž bude práce studenta ohodnocena minimálně jako dostačující.

Předpokladem k úspěšnému ukončení kurzu je rovněž aktivní absolvování všech seminářů (úvodní seminář, seminář v průběhu praxe a závěrečný seminář, nutná aktivní účast po celou dobů konání všech seminářů). Na seminářích s moderovanou diskusí prezentují studenti své zkušeností z praxe (ústní a ppt prezentace zkušeností s ukázkami dosavadní práce v kurzu Odborná praxe, v určeném termínu a dohodnutém rozsahu odevzdané písemně zpracované eseje o zkušenostech z praxe v polovině a na konci kurzu). Termíny seminářů se odvíjejí od termínu 12 týdenní praxe, která se koná třech turnusech: jarním, letním a podzimním.

Praxi lze částečně nebo zcela uznat i studentům, kteří působí či působili (maximálně pět let zpětně) v médiích v rozsahu a kvalitě odpovídající podmínkám této praxe.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/do/fss/ZUR/PRAXE/
Podmínkou zápisu je absolvování všech povinných žurnalistických kurzů (A kredity), mj. Úvod do zpravodajství, Stisk a Publicistické žánry. Studenti, kteří chtějí na praxi do televize, musí prokázat úspěšné předchozí absolvování „televizní“ skupiny kurzu Stisk. Studenti, kteří chtějí na praxi do rozhlasu, musí prokázat úspěšné předchozí absolvování „rozhlasové“ skupiny kurzu Stisk. Studentům, kterým by po absolvování Odborné praxe chyběl potřebný minimální počet kreditů pro postup do dalšího semestru, bude po předchozím projednání s vyučujícím praxe umožněno v době vykonávání praxe nejvýše jeden den v týdnu navštěvovat také jiný kurz.

V době výuky kurzu budou ve studijních materiálech v IS zveřejňovány všechny důležité doplňující informace a podklady související s kurzem (jeho začátkem, průběhem a ukončením).

During the course, all the important additional information and documents associated with the course (its beginning, organisation and completion) are to be published in the study materials folder in the Information System (IS).

Za škody na zdraví a majetku v době praxe nenese odpovědnost MU, potažmo FSS. V případě zájmu o pojištění je nezbytné se pojistit individuálně. Pro případ poškození zdraví praktikanta je možné využít individuálního úrazového pojištění. Škody na majetku a zdraví druhých osob je možné pokrýt z pojištění odpovědnosti za škody způsobené v občanském životě, což je volitelné připojištění k pojištění domácnosti (vztahuje se na členy rodiny i mimo domácnost).

POZOR: Velmi podstatným předpokladem k úspěšnému absolvování kurzu (a možnosti pokračovat dále ve studiu) je mimo jiné dodržování všech žurnalistických profesních zásad, etických a právních norem. Student v tomto kurzu pracuje běžným žurnalistickým způsobem, získává a používá reálné informace od reálných zdrojů, nemůže si informace, skutečnosti či zdroje vymýšlet ani je nijak upravovat. • • Podvodné plnění studijních povinností: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání univerzity i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.

Další informace k praxi:

https://is.muni.cz/auth/do/fss/ZUR/PRAXE/

http://medzur.fss.muni.cz/informace-pro-studenty/odborna-praxe/informace-k-odborne-praxi
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.