ZURb1112 Odborná praxe

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
0/0/40. 3 semináře + 12 týdnů (á 40 hodin) odborné praxe v redakci. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (přednášející)
Bc. Pavlína Černá (pomocník)
Bc. Pavlína Ondráková (pomocník)
Bc. Anna Svobodová (pomocník)
Mgr. Martin Vérteši (pomocník)
Garance
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ZUR144a Odborná praxe &&! NOW ( ZUR144a Odborná praxe )&&( ZUR109 STISK )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Odborná praxe nabízí studentům významnou možnost propojení předchozí teoretické výuky i prakticky zaměřených cvičných kurzů na katedře se skutečnou prací v reálných podmínkách. Hlavním cílem tedy je v době tříměsíční praxe naučit studenty reálné práci v oboru (na pozicích žurnalistů nebo analytiků). Komplexnost předmětu vychází z požadavků aplikační sféry, jak byly zpracovány v analýze trhu práce.
Výstupy z učení
Studenti se při praxi komplexně seznamují a osvojují si každodenní pracovní rutinu v určené instituci, učí se pracovat „uvnitř“ instituce i v terénu. V teoretické rovině studenti nabývají patřičné vědomosti nejen o vlastní organizaci, ale podle zaměření instituce také o fungování firem, státní správy, místní samosprávy a dalších složek veřejného života nejméně na okresní úrovni. Praktikanti získávají a upevňují si nejen praktické dovednosti a rutinní postupy, ale reflexí a konfrontací teorie a praxe své i svých kolegů na třech seminářích a v esejích ke zkušenostem z průběhu praxe se jejich znalosti povyšují na další kvalitativní úroveň, což výrazně rozšiřuje a podporuje možnost jejich uplatnění a významně zvyšuje jejich konkurenceschopnost v porovnání se studenty, kteří takový cyklus – provázání teorie a praxe (navíc po poměrně dlouhou dobu tří měsíců dennodenní práce v organizaci) – neabsolvují. Na konci praxe studenti zvládnou kompletní tvorbu žurnalistických materiálů a dalších podobných výstupů příslušných organizací.
Osnova
 • Osnova: 1. týden: Pod vedením garanta (pracovníka organizace, v níž bude student na praxi) komplexní seznámení s každodenní rutinou, s náplní práce instituce i náplní práce příslušné funkce, v níž bude student působit. 1.–3. týden: Zvládnutí nejen rutinních obsahových a organizačních věcí, ale i technických znalostí a postupů v konkrétní organizaci. 4.–6. týden: Postupné plnění nejen zadaných úkolů, ale také (po dohodě s garantem praxe) uskutečňování vlastních nápadů. 7.–12. týden: Postupné zvládnutí samostatné práce nejen uvnitř organizace, ale i v terénu. 12. týden: Závěrečné zhodnocení studentovy práce garantem, případná doporučení garanta pro zlepšení práce studenta v budoucnu. Úvodní seminář – seznámení s organizací a obsahem kurzu, stanovení hlavních pravidel a zásad, které je nutno při praxi plnit a dodržovat (využívána je metodická příručka); seznámení se zkušenostmi studentů, kteří byli na praxi v minulých obdobích (prezentační materiál), promítání didakticko-prezentačního videozáznamu natočeného při dřívějších praxích. Průběžný seminář – reflexe zkušeností studentů z dosavadní praxe a konfrontace těchto poznatků s teorií, kterou se zabývali dříve ve výuce i s poznatky z praktických kurzů na katedře (prezentace esejů studentů, prezentace výsledků jejich práce, řízená diskuse s výměnou zkušeností mezi studenty působícími v různých institucích). Závěrečný seminář – závěrečná reflexe zkušeností studentů z celé praxe a konfrontace těchto poznatků s teorií, kterou se zabývali dříve ve výuce i s poznatky z praktických kurzů na katedře (prezentace závěrečných esejů studentů, prezentace konečných výsledků jejich práce, řízená diskuse s výměnou zkušeností mezi studenty působícími v různých institucích). Poznámka: Praxi lze konat pouze v instituci, která se zaváže, že studentovi poskytne potřebné podmínky – pracovní prostor, počítač a podobně a bude hradit případné pracovní výjezdy studenta mimo místo působení. Pokud nejde o praxi v instituci, s níž má katedra či fakulta příslušnou rámcovou dohodu o výkonu praxe, domlouvá si student vše po předběžném souhlasu vyučujícího samostatně. Instituce se v tom případě musí zavázat k zajištění praxe v požadovaném rozsahu a kvalitě, k tomu, že umožní „inspekci“ vyučujícího a že po skončení praxe dodá vyučujícímu písemné zhodnocení praxe v požadovaném rozsahu.
Literatura
  povinná literatura
 • BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 210 s. ISBN 9788024734521. info
 • BULL, Andy. Multimedia journalism : a practical guide. New York: Routledge, 2010. xiii, 491. ISBN 9780415478236. info
 • CARROLL, Brian J. Writing for digital media. New York, NY: Routledge, 2010. x, 313. ISBN 9780415992015. info
 • TUŠER, Andrej. Ako sa robia noviny. 2., upr. vyd. Bratislava: SOFA, 2003. 163 s. ISBN 8089033261. info
 • WHEELER, Sharon. Feature writing for journalists. New York, NY: Routledge, 2009. 198 s. ISBN 9780415336352. info
  doporučená literatura
 • ČUŘÍK, Jaroslav. Zpravodajské žánry v tištěných a online médiích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 156 s. ISBN 978-80-210-7589-4. URL info
 • ČUŘÍK, Jaroslav. Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 240 s. ISBN 978-80-210-5825-5. URL info
 • KROUPA, Jiří, Kateřina ŠIMÁČKOVÁ, Pavel MOLEK, Ondřej MORAVEC, Ladislav VYHNÁNEK a Klára RUJBROVÁ. Mediální právo. 2. vyd. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 248 s. Edice učebnic PrF MU č. 478. ISBN 978-80-210-4884-3. info
 • LÁBOVÁ, Alena a Filip LÁB. Soumrak fotožurnalismu : manipulace fotografií v digitální éře. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. 155 s. ISBN 9788024616476. info
 • OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 144 s. ISBN 9788024618999. info
 • ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 399 stran. ISBN 9788073803827. info
 • ALLAN, Stuart. Online news : journalism and the Internet. 1st pub. Maidenhead: Open University Press, 2006. 208 s. ISBN 9780335221226. info
Výukové metody
Praktická denní odborná práce v konkrétní organizaci splňující kritéria kurzu v České republice i v zahraničí. Organizační, hodnotící a reflexivní semináře s moderovanou diskusí a prezentací zkušeností studentů a ukázkami jejich dosavadní práce v kurzu. Praxe se koná v termínech určených katedrou, v odůvodněných případech lze akceptovat i jiné termíny. Simulovaná výuka pod spolu-vedením mentorů z praxe. Vytváření mediálního produktu. Projektově orientovaná výuka. Rozvíjení týmové spolupráce.
Metody hodnocení
Praktická denní práce v určených zpravodajských redakcích (noviny, rozhlas, televize, internet) s denním provozem, denními zpravodajskými výstupy a redakčním týmem. Praxi lze vykonávat v České republice i v zahraničí. Praxe trvá 12 týdnů (zpravidla 8 hodin denně v pracovních dnech) v termínech určených nebo odsouhlasených vyučujícím – jde o tři turnusy: jarní, letní (studenti, kteří vykonávají praxi o prázdninách, se přihlašují po obdržení hromadného mailu u vyučujícího nebo na jím určený mail, ale formálně se v IS do kurzu zapisují až v podzimním semestru) a podzimní. Součástí praxe jsou rovněž individuální konzultace. Kurz úspěšně ukončí uchazeči, kteří odevzdají dostatečné množství publikovaného materiálu (hodnotí se kvalita i kvantita) a předloží hodnocení garanta praxe (šéfredaktora, vedoucího oddělení), v němž bude práce studenta ohodnocena minimálně jako dostačující. Předpokladem k úspěšnému ukončení kurzu je rovněž aktivní absolvování všech seminářů (úvodní seminář, seminář v průběhu praxe a závěrečný seminář, nutná aktivní účast po celou dobů konání všech seminářů). Na seminářích s moderovanou diskusí prezentují studenti své zkušeností z praxe (ústní a ppt prezentace zkušeností s ukázkami dosavadní práce v kurzu Odborná praxe, v určeném termínu a dohodnutém rozsahu odevzdané písemně zpracované eseje o zkušenostech z praxe v polovině a na konci kurzu). Termíny seminářů se odvíjejí od termínu 12 týdenní praxe, která se koná třech turnusech: jarním, letním a podzimním. Praxi lze částečně nebo zcela uznat i studentům, kteří působí či působili (maximálně pět let zpětně) v médiích v rozsahu a kvalitě odpovídající podmínkám této praxe.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/do/fss/ZUR/PRAXE/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.