ZURb1405 Dílna V: PR praxe

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
0/1/8. 96 hodin (8 hodin týdně, 12 týdnů) praxe + 3 semináře. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ZUR336 Praktikum - PR &&(( ZURb1226 Public relations || ZURb1227 Tiskový mluvčí )|| ZUR228 Public Relations || ZUR295 Tiskový mluvčí )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je nejen porozumět fungování konkrétního oddělení, ale především vyzkoušet si vlastní schopnosti a předpoklady profese pracovníka PR oddělení či tiskového mluvčího a uplatnit je v praxi. Komplexnost předmětu vychází z požadavků aplikační sféry, jak byly zpracovány v analýze trhu práce.
Výstupy z učení
Studenti se při praxi komplexně seznamují a osvojují si každodenní pracovní rutinu v určené instituci, učí se pracovat „uvnitř“ instituce i v terénu. V teoretické rovině studenti nabývají patřičné vědomosti nejen o vlastní organizaci, formě a obsahu PR materiálů a tiskových zpráv, ale podle zaměření instituce také o sféře jejích klientů/zákazníků. Praktikanti získávají a upevňují si nejen praktické dovednosti a rutinní postupy, ale reflexí a konfrontací teorie a praxe své i svých kolegů na třech seminářích a v esejích ke zkušenostem z průběhu praxe se jejich znalosti povyšují na další kvalitativní úroveň, což výrazně rozšiřuje a podporuje možnost jejich uplatnění a významně zvyšuje jejich konkurenceschopnost v porovnání se studenty, kteří takový cyklus – provázání teorie a praxe – neabsolvují. Na konci PR praxe studenti zvládnou kompletní tvorbu PR materiálů, tiskových zpráv a dalších podobných výstupů příslušných organizací. Absolvent Praxe v public relations je schopen používat znalosti a dovednosti na adekvátních pozicích pracovníků v oboru public relations podle typu praxe v konkrétní organizaci.
Osnova
  • Osnova: 1. týden: Pod vedením garanta (pracovníka organizace, v níž bude student na praxi) komplexní seznámení s každodenní rutinou, s náplní práce instituce i náplní práce příslušné funkce, v níž bude student působit. 1.–3. týden: Zvládnutí nejen rutinních obsahových a organizačních věcí, ale i technických znalostí a postupů v konkrétní organizaci. 4.–6. týden: Postupné plnění nejen zadaných úkolů, ale také (po dohodě s garantem praxe) uskutečňování vlastních nápadů. 7.–12. týden: Postupné zvládnutí samostatné práce nejen uvnitř organizace, ale i v terénu. 12. týden: Závěrečné zhodnocení studentovy práce garantem, případná doporučení garanta pro zlepšení práce studenta v budoucnu. Úvodní seminář – seznámení s organizací a obsahem kurzu, stanovení hlavních pravidel a zásad, které je nutno při praxi plnit a dodržovat (využívána je metodická příručka); seznámení se zkušenostmi studentů, kteří byli na praxi v minulých obdobích (prezentační materiál), promítání didakticko-prezentačního videozáznamu natočeného při dřívějších praxích. Průběžný seminář – reflexe zkušeností studentů z dosavadní praxe a konfrontace těchto poznatků s teorií, kterou se zabývali dříve ve výuce i s poznatky z praktických kurzů na katedře (prezentace esejů studentů, prezentace výsledků jejich práce, řízená diskuse s výměnou zkušeností mezi studenty působícími v různých institucích). Závěrečný seminář – závěrečná reflexe zkušeností studentů z celé praxe a konfrontace těchto poznatků s teorií, kterou se zabývali dříve ve výuce i s poznatky z praktických kurzů na katedře (prezentace závěrečných esejů studentů, prezentace konečných výsledků jejich práce, řízená diskuse s výměnou zkušeností mezi studenty působícími v různých institucích). Poznámka: Praxi lze konat pouze v instituci, která se zaváže, že studentovi poskytne potřebné podmínky – pracovní prostor, počítač a podobně a bude hradit případné pracovní výjezdy studenta mimo místo působení. Pokud nejde o praxi v instituci, s níž má katedra či fakulta příslušnou rámcovou dohodu o výkonu praxe, domlouvá si student vše po předběžném souhlasu vyučujícího samostatně. Instituce se v tom případě musí zavázat k zajištění praxe v požadovaném rozsahu a kvalitě, k tomu, že umožní „inspekci“ vyučujícího a že po skončení praxe dodá vyučujícímu písemné zhodnocení praxe v požadovaném rozsahu.
Literatura
    povinná literatura
  • CHALUPA, Radek. Efektivní krizová komunikace : pro všechny manažery a PR specialisty. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 169 s. ISBN 9788024742342. info
  • BEDNÁŘ, Vojtěch. Krizová komunikace s médii. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2012. 183 s. ISBN 9788024737805. info
  • BEDNÁŘ, Vojtěch. Mediální komunikace pro management. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2011. 153 s. ISBN 9788024736297. info
  • SVOBODA, Václav. Public relations : moderně a účinně. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2009. 239 s. ISBN 9788024728667. info
  • SVOBODA, Václav. Public relations : moderně a účinně. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2009. 239 s. ISBN 9788024728667. info
Výukové metody
Praktická denní odborná práce v konkrétní organizaci splňující kritéria kurzu v České republice i v zahraničí. Organizační, hodnotící a reflexivní semináře s moderovanou diskusí a prezentací zkušeností studentů a ukázkami jejich dosavadní práce v předmětu. Praxe se koná v termínech určených katedrou, v odůvodněných případech lze akceptovat i jiné termíny.
Metody hodnocení
Předmět úspěšně ukončí uchazeči, kteří v určených termínech odevzdají dostatečný objem relevantních PR materiálů (hodnotí se kvalita i kvantita) nebo jinak prokážou činnost odpovídající náplni předmětu, předloží dvě sebereflexivní eseje s hodnocením své PR praxe (v polovině a po skončení praxe) a odevzdají hodnocení garanta praxe, v němž bude práce studenta ohodnocena minimálně jako dostačující. Předpokladem k úspěšnému ukončení předmětu je rovněž aktivní absolvování všech seminářů (úvodní seminář, seminář v průběhu praxe a závěrečný seminář, nutná aktivní účast po celou dobu konání všech seminářů). Na seminářích s moderovanou diskusí prezentují studenti své zkušeností z praxe s ukázkami dosavadní práce v předmětu. Velmi podstatným předpokladem k úspěšnému absolvování předmětu také dodržování všech profesních zásad a souvisejících etických a právních norem. Praxi lze částečně nebo zcela uznat i studentům, kteří působí či působili (maximálně pět let zpětně) v odpovídající organizaci v rozsahu a kvalitě odpovídající podmínkám předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.