EVSb1001 Evropská integrace

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 20. 9. 14:00–15:40 U32, Út 27. 9. 14:00–15:40 U32, Út 4. 10. 14:00–15:40 U32, Út 11. 10. 14:00–15:40 U32, Út 18. 10. 14:00–15:40 U32, Út 25. 10. 14:00–15:40 U32, Út 1. 11. 14:00–15:40 U32, Út 8. 11. 14:00–15:40 U32, Út 15. 11. 14:00–15:40 U32, Út 22. 11. 14:00–15:40 U32
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
EVSb1001/01: Čt 15. 9. 12:00–13:40 U41, Út 29. 11. 14:00–15:40 U32, Út 6. 12. 14:00–15:40 U32
EVSb1001/02: Čt 15. 9. 14:00–15:40 U41, Čt 1. 12. 14:00–15:40 U41, Čt 8. 12. 14:00–15:40 P24b
EVSb1001/03: Čt 15. 9. 16:00–17:40 U41, Čt 1. 12. 16:00–17:40 U41, Čt 8. 12. 16:00–17:40 P24b
Předpoklady
! EVS104 Evropská integrace && ! NOW ( EVS104 Evropská integrace )
Kurs je určen studentům ES. Jedná se o základní vstupní kurs do problematiky EU, určený pro první semestr studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs je určen studentům ES a je zaměřen na detailní znalosti evropského integračního procesu. Primárně je zaměřen na vznik a vývoj ES/EU, sleduje hlavní dokumenty, mezníky a analyzuje jejich význam. Kurs sleduje chronologickou linii počínaje vznikem federalistických hnutí a jejich podnětů a konče Smlouvou z Nice, procesem přípravy ústavní smlouvy EU a Lisabonské smlouvy. Na konci kurzu studenti budou schopni porozumět konkrétním následkům politických rozhodnutí členských států, včetně naznačení základních reformních směrů. Aktuálně bude v kurzu věnována pozornost směřování k "evropské ústavě" a k Lisabonské smlouvě. Linie rozšiřování ES/EU je v kursu potlačena, neboť je předmětem samostatného navazujícího předmětu.
Zmiňované předěly ve vývoji Společenství jsou dokládány přímou četbou historických dokumentů a dílčích analýz.
Struktura kursu je následující: Přednášky, 2 testy z dokumentů, 2 průběžné semináře s povinnými přípravami studentů a zkouškový test.
Výstupy z učení
Popsat a vysvětlit hlavní události a změny v procesu vývoje evropské integrace od 50. let 20. století do současnosti (období po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost). Orientovat se a vyhledávat v primárním právu ES/EU. Naučit se základním způsobem analyzovat klíčové fenomény a události spojené s vývojem evropského integračního procesu. Schopnost prezentovat výsledky analýzy ve formě PPT prezentace v rámci semináře. Schopnost skupinové práce (při vytváření PPT prezentací a vyhledávání v primárním právu).
Osnova
 • Struktura přednášek
 • 1. Organizační pokyny
 • 2. Myšlenky jednotné Evropy a integrační pokusy v první polovině 20. století, počátek moderní evropské integrace: ESUO, cesta k EHS a Euratom
 • - vysvětlení pojmů federalismus/funkcionalismus, nadnárodní/mezivládní přístup.
 • - Briandův plán a Spojené státy evropské
 • - Richard Nikoluas Coudenhove-Kalergi a Panevropské hnutí
 • - pokusy o francouzsko-anglické a francouzsko-německé sbližování
 • - centra myšlenky demokraticky sjednocené Evropy za II. světové války
 • - Marshallův plán a OEEC
 • - Hrozba SSSR a Bruselský pakt
 • - Rada Evropy
 • - federalistická hnutí po II. světové válce a kongres v Haagu r. 1948
 • - Schumanův plán
 • - Plévenův plán
 • - jednání v Messině a příprava EHS
 • - vznik Evropského hospodářského společenství
 • Studijní materiály a dokumenty: Viz interaktivní osnova
 • 3. Fungování EHS a problémy integračního procesu v 60. letech 20. století, kauza Lucemburský kompromis
 • - EFTA
 • - Fouchetovy plány Evropské politické unie
 • - zablokování Společenství, tzv. Lucemburský kompromis, euroskleróza, nalezení východiska z krize, další prohlubování integrace, haagský summit a jeho přínos.
 • Studijní materiály a dokumenty: Viz interaktivní osnova
 • 4. Dokončení, prohloubení, rozšíření I.
 • - rozpočtové smlouvy, Wernerův plán, Davignonova zpráva, podmínky vstupu, britský problém, dohoda z Fontainebleau, Doogeův výbor, Adonninova zpráva, plány Delorsovy komise, Bílá kniha o vnitřním trhu, Schengenská dohoda, Delorsova zpráva a balík, Sociální charta.
 • Studijní materiály a dokumenty: Viz interaktivní osnova
 • 5. Dokončení, prohloubení, rozšíření II. + I. test z dokumentů
 • - Jednotný evropský akt a jeho význam pro integrační proces v druhé polovině 80. let
 • Studijní materiály a dokumenty: Viz interaktivní osnova
 • 6. Založení Evropské unie a severní rozšíření
 • - dvojitá mezivládí konference, Smlouva o EU, maastrichtský chrám, opt-outs, občanství EU.
 • Studijní materiály a dokumenty: Viz interaktivní osnova
 • 7. Amsterodamská smlouva
 • - mechanismus konstruktivní abstence, flexibilní
 • - posílená spolupráce, základní hodnoty Unie a jejich obrana, institucionální reformy vzhledem k rozšíření o SVE.
 • Studijní materiály a dokumenty: Viz interaktivní osnova
 • 8. Smlouva z Nice a východní rozšíření
 • skupiny kandidátů, mechanismus obrany základních hodnot a jeho reforma, význam smlouvy pro rozsíření o země SVE, hlavní změny.
 • Studijní materiály a dokumenty: Viz interaktivní osnova
 • 9. Diskuse o budoucnosti Evropy I, Smlouva zakládající Ústavu pro Evropu
 • - Laeken, mandát Konventu, složení Konventu, úkoly konventu
 • Studijní materiály a dokumenty: Viz interaktivní osnova
 • 10. Diskuse o budoucnosti Evropy II, cesta k Lisabonské smlouvě a její obsah
 • - směřování od "evropské ústavy" k Lisabonské smlouvě
 • Studijní materiály: Viz interaktivní osnova
 • 11. Proces ratifikace LS, EU a problémy integračního procesu po vstupu LS v platnost + II. test z dokumentů
 • Studenti mají dále povinnost v průběhu semestru absolvovat dva semináře. Přípravy a diskuse na seminářích se budou týkat vývoje primárního práva ES/EU. V případě prvního semináře budou přípravy a následná seminární diskuse zaměřeny na Smlouvu o zřízení Evropského společenství uhlí a oceli, Smlouvu o Evropském hospodářském společenství, Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii a Jednotný evropský akt. V případě druhého semináře 17. 5. 2011 budou přípravy a následná seminární diskuse zaměřeny na Maastrichtskou smlouvu, Amsterodamskou smlouvu, Smlouvu z Nice a Lisabonskou smlouvu.
Literatura
  doporučená literatura
 • FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 803 s. ISBN 9788073252236. info
Výukové metody
Kurz je postaven na přednáškách a individuální práci se studijními zdroji. Hlavní ve vývoji Společenství jsou dokládány přímou četbou historických dokumentů a dílčích analýz. Struktura kursu je následující: Přednášky, 2 testy z dokumentů, 2 semináře s povinnými přípravami studentů, on-line test a zkouškový test.
Metody hodnocení
Kurs je zakončen zkouškou. Zápočet je podmínkou ke zkoušce. Studenti jej získají na základě průběžné práce v kurzu.
Tyto povinnosti zahrnují:
- celkem dva testy z literatury (dokumenty) určené k přečtení k jednotlivým přednáškám
- povinnou účast na 2 průběžných seminářích a dodání vypracovaných příprav do každého ze seminářů
- povinné absolvování on-line testu věnovaného Lisabonské smlouvě.
Absence na některém ze 2 průběžných testů znamená nutnost psát celou prověrku z dokumentů (oba testy) přímo v zápočtovém týdnu. Absence musí být omluvitelná a podložená adekvátním dokladem, což platí i pro případnou absenci na seminářích. Žádný z průběžných testů z dokumentů nelze opakovat.
Podmínkou připuštění ke zkoušce je:
- získání minimálního počtu bodů z testů věnovaných dokumentům
- absolvování on-line testu věnovaného Lisabonské smlouvě
- účast na seminářích a vypracování příslušných příprav.
Bodově bude ohodnocena take závěrečná písemná zkouška a přípravy vypracované na jednotlivé semináře. Přípravy a aktivita na seminářích umožní studentům získat bodovou rezervu.
Literatura pro průbězné studium (dokumenty) bude umístěna v sekci "Studijní materiály" na IS.
Přesné podmínky bodového hodnocení (součtu testů, seminárních příprav a závěrečného testu) jsou uveřejněny na IS v sekci "Studijní materiály (Organizační pokyny)". Podobně budou v příslušných termínech zveřejněna konkrétní zadání pro přípravy do jednotlivých seminářů.
Informace učitele
Sledujte interaktivní osnovu kurzu. Hned v prvním týdnu semestru se setkáme na semináři, kam je třeba se registrovat a připravit jeden z úkolů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.