PSYb2520 Statistická analýza dat II.

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 14. 9. 8:00–9:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, St 12. 10. 8:00–9:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, St 26. 10. 8:00–9:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, St 9. 11. 8:00–9:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, St 23. 11. 8:00–9:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, St 7. 12. 8:00–9:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSYb2520/01: St 14. 9. 12:00–13:40 PC25, St 12. 10. 12:00–13:40 PC25, St 26. 10. 12:00–13:40 PC25, St 9. 11. 12:00–13:40 PC25, St 23. 11. 12:00–13:40 PC25, St 7. 12. 12:00–13:40 PC25, S. Ježek
PSYb2520/02: St 21. 9. 8:00–9:40 PC25, St 5. 10. 8:00–9:40 PC25, St 19. 10. 8:00–9:40 PC25, St 2. 11. 8:00–9:40 PC25, St 16. 11. 8:00–9:40 PC25, St 30. 11. 8:00–9:40 PC25, S. Ježek
PSYb2520/03: St 21. 9. 12:00–13:40 PC25, St 5. 10. 12:00–13:40 PC25, St 19. 10. 12:00–13:40 PC25, St 2. 11. 12:00–13:40 PC25, St 16. 11. 12:00–13:40 PC25, St 30. 11. 12:00–13:40 PC25, S. Ježek
Předpoklady
! PSY252 Statistická analýza dat II && ( PSY117 Statistická analýza dat || PSYb1170 Statistická analýza dat )
Předmět předpokládá znalost základních pojmů statistické deskripce a indukce, pravděpodobnosti. Schopnost ověřit základní hypotézy o středních hodnotách, relativních četnostech a korelacích. V tomto smyslu je předpokladem předmětu FSS:PSYb1170 nebo jeho ekvivalent. Současně s tímto předmětem si studenti zapisují metodologický předmět FSS:PSYb1120, který jim umožňuje získávané poznatky aplikovat ve skupinovém výzkumném projektu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz představuje vstup do aplikované statistické analýzy s pomocí statistického software IBM SPSS. Seznamuje studenty s nejčastěji používanými statistickými modely v psychologii, tak aby dokázali samostatně model specifikovat, odhadnout jeho parametry a tyto parametry interpretovat. Použití modelů je zasazeno do širšího procesu analýzy v kontextu open science. Pozornost je věnována nejen vlastní produkci modelů, ale také interpretaci modelů vytvořených druhými.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen provést základní statistické analýzy pomocí programu IBM SPSS od přípravy dat po sepsání zprávy o analýze v souladu s požadavky kladenými na sekci výsledky v APA formátu. Bude schopen v rámci analýz flexibilně využít v psychologii nejpoužívanější modely - lineární regresi se spojitými a kategorickými prediktory, mediační a moderační použití lineárně regresního modelu, logistickou regresi, multilevel lineární regresi a analýzu rozptylu. Výsledky analýzy dokáže kriticky interpretovat.
Osnova
 • 1. Analytické prostředí SPSS. 2. Statistická deskripce v IBM SPSS. 3. Testování průměrů, relativních četností a korelací. 4. Obecný postup analýzy, otevřená věda, chybějící data. 5. Lineární regrese, mediace, moderace. 6. Logistická regrese. 7. ANOVA, faktoriální ANOVA, ANCOVA. 8. Víceúrovňová regrese.
Literatura
  povinná literatura
 • FIELD, Andy P. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. 5th edition. Los Angeles: Sage, 2018, xxix, 1070. ISBN 9781526419521. info
 • MORGAN, Susan E., Tom REICHERT a Tyler R. HARRISON. From numbers to words : reporting statistical results for the social sciences. Boston, MA: Allyn and Bacon, 2002, xiii, 125. ISBN 080133280X. info
 • Publication manual of the American Psychological Association. Sixth edition. Washington, DC: American Psychological Association, 2010, xviii, 272. ISBN 9781433805622. info
  doporučená literatura
 • GROTENHUIS, Manfred te a Chris VISSCHER. How to use SPSS syntax : an overview of common commands. Los Angeles: Sage, 2014, xvi, 127. ISBN 9781483333434. info
 • Appelbaum at al. (2018). Journal article reporting standards for quantitative research in psychology: The APA Publications and Communications Board task force report. American Psychologist, 1 (73), 3-25.
Výukové metody
přednáška, seminář, online diskuze, diskuze týmových projektů
Metody hodnocení
Seminární práce
V průběhu semestru mají studenti v malých týmech (2-3 lidé) za úkol zpracovat řadu (5-6) analýz. Analýzy zpracovávají do krátké zprávy ve formátu APA, zejména co se týká prezentace výsledků analýz v textové, tabulkové a grafické podobě. Jejich 100% realizace a přijetí je předpokladem k tomu, aby se student mohl přihlásit ke zkoušce. Úkoly jsou zadávány na seminářích a zveřejněny ve studijních materiálech.
Práce se odevzdávají v odevzdávárně ve studijních materiálech předmětu. Termíny odevzdání jsou uvedeny v interaktivní osnově předmětu. Jméno vkládaného souboru s prvním seminárním úkolem musí být S1.doc, S2.doc pro druhý atd.; IS k němu automaticky přidá UČO vkládajícího studenta. Práce jsou hodnoceny na škále přijata - nepřijata; hodnocení je doplněno komentáři k dílčím aspektům práce. Nepřijetím je míněno vrácení k přepracování. Na přepracování má tým týden od vložení zpětné vazby do studijních materiálů. Opravené práce se vkládají do ISu do stejné odevzdávárny jako práce původní. Jako jméno vkládaného souboru nyní použijte S1o.doc.
Vstupní test
Vstupní test ověřuje znalosti základů statistické inference v rozsahu prerekvizit (PSYb1170). Jeho cílem je zajistit, aby si studenti osvěžili znalosti této části statistiky natolik, aby je to nelimitovalo ve studiu PSYb2520. Ve vstupním testu je možné získat 5 bodů.
Průběžný test
Průběžný test ověřuje teoretické znalosti z okruhu 1, který je opakováním a rozšířením základů statistické analýzy. Je možné v něm získat 10 bodů.
Zápočtový test
Zápočtový test ověřuje teoretické znalosti z obsahu PSYb2520. Je možné v něm získat 25 bodů. Zápočet je udělen při zisku alespoň 15 b.
Zkouška
Kurz je zakončen zkouškou. Přihlášení ke zkoušce je podmíněno splněním všech seminárních úkolů a udělením zápočtu. Zkouška má podobu zpracování zadané analýzy s využitím statistického software. Zkouška je časově omezená a je při ní možné využívat vlastní studijní materiály (učebnice, poznámky) i internet. Je možné za ni získat 25b. K úspěšnému složení zkoušky je nutné získat minimálně 15b.
Celkové hodnocení
Celkové hodnocení bude používat následující stupnici součtu zápočtových a zkouškových bodů: A: 65 - 56b B: 55 – 50b C: 49 – 44b D: 43 – 39b E: 38 – 35b F: 34 a méně bodů.
Navazující předměty
Informace učitele
Komunikační kanály
Používejte prosím „PSYb2520“ v předmětu emailů týkajících se tohoto předmětu.
V případě dotazů týkajících se látky předmětu, využívejte prosím v maximální možné míře Facebookovou diskuzní skupinu „Statistika, metodologie, psychometrika“ http://goo.gl/Mt95eT. Je pravděpodobné, že odpověď na Váš dotaz by mohl zajímat i Vaše spolužáky, a byla by proto škoda uzavřít takovou komunikaci do soukromí emailů. Všichni vyučující kurzu skupinu pravidelně sledují a přispívají do ní.

Uznávání dříve absolvovaných kurzů statistiky
Pokud jste v nedávné minulosti absolvovali předmět, která je podle sylabu kurzu PSYb2520 ekvivalentní, můžete požádat o uznání hodnocení. Žádosti o uznání, které budou individuálně posuzovány, zasílejte na mail jezek@fss.muni.cz. V předmětu zprávy použijte „uznani PSYb2520“ (bez diakritiky). V případě žádosti o uznání kurzů z jiné fakulty či univerzity, přiložte sylaby absolvovaných kurzů. Žádosti zasílejte do konce 2. týdne semestru.
V případě opakování PSYb2520 můžete požádat o započtení seminárních úkolů a průběžných testů z předchozího semestru.

Účast na výzkumu v rámci předmětu
V rámci účasti kurzu mohou být studenti požádáni o účast na výzkumech jak pro zlepšení kvality kurzu samotného, tak i pro další účely spojené s výzkumným zaměřením katedry. Účast v těchto výzkumech je ryze dobrovolná a nemá vliv na úspěšné ukončení kurzu či získané hodnocení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023, podzim 2024.