PSYb2590 Základy psychometriky

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Širůček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Ťápal, M.A. (přednášející)
Mgr. Jaroslav Gottfried (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé liché pondělí 10:00–11:40 P52
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSYb2590/01: Po 24. 2. 12:00–13:40 U43, Po 9. 3. 12:00–13:40 U43, Po 23. 3. 12:00–13:40 U43, Po 6. 4. 12:00–13:40 Aula, Po 20. 4. 12:00–13:40 U43, Po 4. 5. 12:00–13:40 U43, H. Cígler
PSYb2590/02: Po 2. 3. 10:00–11:40 P22, Po 16. 3. 10:00–11:40 P22, Po 30. 3. 10:00–11:40 P22, Po 6. 4. 12:00–13:40 Aula, Po 27. 4. 10:00–11:40 P22, Po 11. 5. 10:00–11:40 P22, S. Ježek
PSYb2590/03: Po 2. 3. 12:00–13:40 P22, Po 16. 3. 12:00–13:40 P22, Po 30. 3. 12:00–13:40 P22, Po 6. 4. 12:00–13:40 Aula, Po 27. 4. 12:00–13:40 P22, Po 11. 5. 12:00–13:40 P22, A. Ťápal
Předpoklady
! PSY259 Základy psychometriky && ( SEMESTR ( 3 ) || SEMESTR ( 4 ) || SEMESTR ( 5 ) || SEMESTR ( 6 ) || SEMESTR ( 7 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Psychometrika je pomocnou disciplínou psychologických věd, zejména psychologické diagnostiky. Alternativně může být chápána jako teoretická vědní disciplína na pomezí psychologie a aplikované matematiky. V průběhu kurzu si studenti osvojí základy teorie měření v psychologii. Důraz je kladen zejména na klasickou testovou teorii, její kritiku a aplikaci. Po absolvování kurzu budou studenti schopni kriticky číst a vyhodnocovat manuály psychologických diagnostických metod, posoudit jejich psychometrické kvality a určit jejich adekvátní indikaci. Budou schopni samostatně naplánovat a s potřebnými teoretickými znalostmi technicky zajistit plnou standardizaci existující diagnostické metody, respektive jednodušší metodu vytvořit vlastními silami.
Výstupy z učení
Cílem kurzu je poskytnout absolventům základní teoretické poznatky oboru a posílit schopnost adekvátně je uplatňovat, v budoucnu například při posuzování a volbě psychodiagnostických metod, aplikaci psychometrických postupů při vyhodnocování testových výsledků, a konečně také při samostatné konstrukci vlastních metod pro konkrétní aplikační účely. Vzdělávací cíle kurzu jsou stanoveny v návaznosti na Bloomovu taxonomii. Pro úspěšné zvládnutí kurzu tedy nestačí pouze pasivní osvojení přednášených pojmů; je nezbytné aktivně pracovat s povinnou literaturou a osvojit si schopnost zacházet s pojmy oboru adekvátním způsobem. Praktické dovednosti a kritičnost při práci s daty budou v rámci kurzu též testovány. Snazší průchod kurzem lze čekat u těch studujících, kteří si dobře osvojili základy psychologie osobnosti, metodologie a základů statistické analýzy dat v rozsahu povinných kurzů přednášených na Katedře psychologie FSS MU ve studijním programu jednooborové psychologie.
Osnova
 • 1) Vymezení psychometriky v systému psychologických věd a její smysl 2) Historie měření v psychologii, metodologické a etické aspekty i. Měření rozumových schopností ii. Psychometricky založený přístup v psychologii osobnosti 3) Základní pojmy z oblasti matematické analýzy dat i. Míry centrální tendence, analýza rozptylu, kovariance a korelace, úrovně měření a typy rozložení proměnných. 4) Teorie měření 5) Jednodimenzionární proměnná, latentní proměnná 6) Klasická teorie testů (CTT) 7) Reliabilita 8) Validita 9) Analýza položek 10) Kritika CTT 11) Standardizace a normalizace metody
Literatura
  povinná literatura
 • Revelle, W. (under development). An introduction to psychometric theory with applications in R. Chapter 7, pages 205–212, 236–239
 • HOGAN, Thomas P. Psychological testing : a practical introduction. 3rd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2015. xxi, 674. ISBN 9781118554128. info
 • SHULTZ, Kenneth S., David J. WHITNEY a Michael J. ZICKAR. Measurement theory in action : case studies and exercises. 2nd ed. New York: Routledge, 2014. xxi, 396. ISBN 9780415644792. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Základy psychometriky. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně pro Filozofickou fakultu, 2002. 153 s. ISBN 8021027975. info
  doporučená literatura
 • BOND, Trevor G. a Christine M. FOX. Applying the Rasch model : fundamental measurement in the human sciences. Third edition. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. xx, 383. ISBN 9780415833424. info
 • FURR, R. Michael a Verne R. BACHARACH. Psychometrics : an introduction. 2nd ed. Los Angeles: Sage, 2014. xxii, 442. ISBN 9781452256801. info
 • RAYKOV, Tenko a George A. MARCOULIDES. Introduction to psychometric theory. New York: Routledge, 2011. xii, 335. ISBN 9780415878227. info
 • DEMARS, Christine. Item response theory. Oxford: Oxford university press, 2010. 131 stran. ISBN 9780195377033. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Strukturální modelování v psychologii. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR a Nakladatelství Pavel Křepela, 2000. 234 s. ISBN 80-902653-4-0. info
 • KLINE, Paul. The new psychometrics : science, psychology and measurement. Philadelphia: Routledge, 1998. xiv, 224. ISBN 0415187516. info
 • AIKEN, Lewis R. Rating scales & checklists : evaluating behavior, personality, and attitudes. New York: John Wiley & Sons, 1996. 312 s. ISBN 0471127876. info
Výukové metody
Výuka je realizována formou krátkých přednášek a interaktivních seminárních cvičení. Současně probíhá podpora výuky formou on-line diskuse a průběžnou zpětnou vazbou k seminárnímu projektu.
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného ukončení kurzu je obhájení skupinové seminární práce (adaptace zahraniční psychologické metody včetně překladu položek, sběru pilotních dat a vyhodnocení pilotní studie), absolvování alespoň dvou ze tří průběžných písemných testů s minimálním stanoveným počtem bodů, písemná a ústní část závěrečné zkoušky.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/PSYb2590