PSYb2590 Základy psychometriky

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Petr Palíšek (přednášející)
Mgr. Edita Chvojka, MSc (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Jan Širůček, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé liché pondělí 10:00–11:40 P52
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSYb2590/01: každé liché pondělí 12:00–13:40 PC25, H. Cígler
PSYb2590/02: každé sudé pondělí 10:00–11:40 PC25, P. Palíšek
PSYb2590/03: každé sudé pondělí 12:00–13:40 PC25, E. Chvojka
Předpoklady
! PSY259 Základy psychometriky && ( SEMESTR ( 3 ) || SEMESTR ( 4 ) || SEMESTR ( 5 ) || SEMESTR ( 6 ) || SEMESTR ( 7 ))
Tento kurz nemá prerekvizity. Důrazně však doporučujeme jeho zápis ve stejném semestru jako PSYb2550: Psychologie individuálních rozdílů. Oba kurzy jsou nedílně propojeny a jejich současné absolvování vám poskytne řadu výhod. Kromě toho předpokládáme základní znalosti psychologické metodologie (PSYb1120, Metodologie psychologického výzkumu) a znalosti z obou předchozích statistických předmětů (PSYb1170: Statistická analýza dat; PSYb2520, Statistická analýza dat II). Kurz si mohou zapsat i studenti dvouoborové psychologie bez znalosti navazující statistiky; je však nutné počítat s tím, že některé koncepty mohou být náročnější na povolení. Studenti jiných oborů si mohou kurz zapsat na základě výjimky, kterou zpravidla udělujeme.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Psychometrika je pomocnou disciplínou psychologických věd, zejména psychologické diagnostiky. Alternativně může být chápána jako teoretická vědní disciplína na pomezí psychologie a aplikované matematiky. V průběhu kurzu si studenti osvojí základy teorie měření v psychologii. Důraz je kladen zejména na klasickou testovou teorii, její kritiku a aplikaci. Po absolvování kurzu budou studenti schopni kriticky číst a vyhodnocovat manuály psychologických diagnostických metod, posoudit jejich psychometrické kvality a určit jejich adekvátní indikaci. Budou schopni samostatně naplánovat a s potřebnými teoretickými znalostmi technicky zajistit plnou standardizaci existující diagnostické metody, respektive jednodušší metodu vytvořit vlastními silami.
Výstupy z učení
Cílem kurzu je poskytnout absolventům základní teoretické poznatky oboru a posílit schopnost adekvátně je uplatňovat, v budoucnu například při posuzování a volbě psychodiagnostických metod, aplikaci psychometrických postupů při vyhodnocování testových výsledků, a konečně také při samostatné konstrukci vlastních metod pro konkrétní aplikační účely. Vzdělávací cíle kurzu jsou stanoveny v návaznosti na Bloomovu taxonomii. Pro úspěšné zvládnutí kurzu tedy nestačí pouze pasivní osvojení přednášených pojmů; je nezbytné aktivně pracovat s povinnou literaturou a osvojit si schopnost zacházet s pojmy oboru adekvátním způsobem. Praktické dovednosti a kritičnost při práci s daty budou v rámci kurzu též testovány. Snazší průchod kurzem lze čekat u těch studujících, kteří si dobře osvojili základy psychologie osobnosti, metodologie a základů statistické analýzy dat v rozsahu povinných kurzů přednášených na Katedře psychologie FSS MU ve studijním programu jednooborové psychologie.
Osnova
 • Úvod do psychometriky: Základní rámec k uvažování o měření v psychologii, historické milníky ve vývoji měření psychických jevů, důležitost existence teorie či modelu měření. Ilustrace způsobů využití psychometriky v rámci psychologické praxe, a to v teoretickém i aplikovaném výzkumu. Základní psychometrické pojmy: validita, reliabilita, objektivita, standardizace a normy. Koncept psychologického škálování, typy položek a škál.
 • Tvorba položek: způsob tvorby psychodiagnostických měřicích nástrojů, druhy položek, jejich výběru a základy konceptu obsahové (výběrové) validity.
 • Reliabilita a chyba měření: Model měření klasické testové teorie a koncept reliability jako její ústřední základ. Základní způsoby odhadu reliability.
 • Práce s chybou měření: Koncept chyby měření a její využití při administraci a interpretaci psychodiagnostických testů na individuální úrovni, např. v podobě konstruktu intervalů spolehlivosti. Vlastní aplikace výpočtů.
 • Validita: Koncept validity měřícího nástroje, zejména pak psychodiagnostické metody pro účely praktické psychologické diagnostiky i výzkumu v sociálních vědách. Tradiční způsob uvažování o validitě vs. moderní, tzv. Messickovo pojetí validity.
 • Položková analýza: Praktické postupy položkové analýzy, odhadu reliability testu atd. v rámci klasické testové teorie (CTT). Práce při analýze v MS Excel, SPSS a zejména pak JASP/JAMOVI.
 • Faktorová analýza: Model měření s latentní proměnnou, předpokládaný faktorovou analýzou, a způsoby využití explorační (EFA) a konfirmační (CFA) faktorové analýzy při vývoji a standardizaci psychodiagnostických metod. Základní teoretická východiska. Explorační faktorová analýza (odhad počtu faktorů, extrakce, rotace). Konfirmační faktorová analýza.
 • Objektivita, normy, standardizace: Koncept norem a standardizace testu, základ pro interpretaci testových výsledků a tedy i využití měřicích nástrojů v psychodiagnostické praxi. Způsob konstrukce norem a návrh standardizačních studií.
 • Další teorie měření: Představení dalších teorií a modelů měření, které se v psychologii a souvisejících vědách používají, a se kterými je možné občasně přijít do kontaktu. Cílem je konceptuální pochopení jednotlivých teorií se zaměřením na jejich podstatu a hlavní principy, přínos a výhody či hlavní oblasti použití. Konfrontace jednotlivých teorií a zdůraznění jejich rozdílů, a to jak technické odlišnosti, tak i různých epistemologických východisek. Další teorie budou představovány skrze srovnání s klasickou testovou teorií, která bude podrobena obšírné kritice.
Literatura
  povinná literatura
 • Borsboom, D., Mellenbergh, G.J., & van Heerden, J. (2004). The Concept of Validity. Psychological Review 111(4), 1061–71. https://doi.org/10.1037/0033-295X.111.4.1061
 • Harvill, L. M. (1991). An NCME Instructional Module on Standard Error of Measurement. Educational Measurement: Issues and Practice, 10(2), 33–41. https://doi.org/10.1111/j.1745-3992.1991.tb00195.x
 • Urbánek, T. (2010). Stav české psychologické diagnostiky a evropský model recenze testu. Testfórum, 1(1), 2–5. doi:10.5817/TF2010-1-1
 • Dudek, F. J. (1979). The continuing misinterpretation of the standard error of measurement. Psychological Bulletin, 86(2), 335–337. https://doi.org/10.1037/0033-2909.86.2.335
 • HOGAN, Thomas P. Psychological testing : a practical introduction. 3rd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2015. xxi, 674. ISBN 9781118554128. info
 • SHULTZ, Kenneth S., David J. WHITNEY a Michael J. ZICKAR. Measurement theory in action : case studies and exercises. 2nd ed. New York: Routledge, 2014. xxi, 396. ISBN 9780415644792. info
 • FURR, R. Michael a Verne R. BACHARACH. Psychometrics : an introduction. 2nd ed. Los Angeles: Sage, 2014. xxii, 442. ISBN 9781452256801. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Základy psychometriky. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně pro Filozofickou fakultu, 2002. 153 s. ISBN 8021027975. info
  doporučená literatura
 • Gregory, R. J. (2014). Chapter 2: Origins of Psychological Testing. In Psychological Testing : History, Principles, and Applications (pp. 56–81). Pearson.
 • Revelle, W. (under development). An introduction to psychometric theory with applications in R. Chapter 7, pages 205–212, 236–239
 • PRICE, Larry R. Psychometric methods : theory into practice. New York: Guilford press, 2017. xvi, 552. ISBN 9781462524778. info
 • BOND, Trevor G. a Christine M. FOX. Applying the Rasch model : fundamental measurement in the human sciences. Third edition. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. xx, 383. ISBN 9780415833424. info
 • RAYKOV, Tenko a George A. MARCOULIDES. Introduction to psychometric theory. New York: Routledge, 2011. xii, 335. ISBN 9780415878227. info
 • DEMARS, Christine. Item response theory. Oxford: Oxford university press, 2010. 131 stran. ISBN 9780195377033. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Strukturální modelování v psychologii. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR a Nakladatelství Pavel Křepela, 2000. 234 s. ISBN 80-902653-4-0. info
 • KLINE, Paul. The new psychometrics : science, psychology and measurement. Philadelphia: Routledge, 1998. xiv, 224. ISBN 0415187516. info
 • AIKEN, Lewis R. Rating scales & checklists : evaluating behavior, personality, and attitudes. New York: John Wiley & Sons, 1996. 312 s. ISBN 0471127876. info
Výukové metody
Výuka je realizována formou krátkých přednášek a interaktivních seminárních cvičení. Současně probíhá podpora výuky formou on-line diskuse a průběžnou zpětnou vazbou k seminárnímu projektu.
Metody hodnocení
Skupinová seminární práce, průběžné písemné testy, písemná a ústní část závěrečné zkoušky.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/fss/jaro2020/PSYb2590/index.qwarp
Zkontrolujte si prosím, že výše uvedený odkaz vede na aktuální semestr kurzu.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024.