PSYb2590 Základy psychometriky

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Ťápal, M.A. (přednášející)
Mgr. Jaroslav Gottfried (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé liché pondělí 10:00–11:40 P52
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSYb2590/01: Po 24. 2. 12:00–13:40 U43, Po 9. 3. 12:00–13:40 U43, Po 23. 3. 12:00–13:40 U43, Po 6. 4. 12:00–13:40 Aula, Po 20. 4. 12:00–13:40 U43, Po 4. 5. 12:00–13:40 U43, H. Cígler
PSYb2590/02: Po 2. 3. 10:00–11:40 P22, Po 16. 3. 10:00–11:40 P22, Po 30. 3. 10:00–11:40 P22, Po 6. 4. 12:00–13:40 Aula, Po 27. 4. 10:00–11:40 P22, Po 11. 5. 10:00–11:40 P22, S. Ježek
PSYb2590/03: Po 2. 3. 12:00–13:40 P22, Po 16. 3. 12:00–13:40 P22, Po 30. 3. 12:00–13:40 P22, Po 6. 4. 12:00–13:40 Aula, Po 27. 4. 12:00–13:40 P22, Po 11. 5. 12:00–13:40 P22, A. Ťápal
Předpoklady
! PSY259 Základy psychometriky && ( SEMESTR ( 3 ) || SEMESTR ( 4 ) || SEMESTR ( 5 ) || SEMESTR ( 6 ) || SEMESTR ( 7 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Psychometrika je pomocnou disciplínou psychologických věd, zejména psychologické diagnostiky. Alternativně může být chápána jako teoretická vědní disciplína na pomezí psychologie a aplikované matematiky. V průběhu kurzu si studenti osvojí základy teorie měření v psychologii. Důraz je kladen zejména na klasickou testovou teorii, její kritiku a aplikaci. Po absolvování kurzu budou studenti schopni kriticky číst a vyhodnocovat manuály psychologických diagnostických metod, posoudit jejich psychometrické kvality a určit jejich adekvátní indikaci. Budou schopni samostatně naplánovat a s potřebnými teoretickými znalostmi technicky zajistit plnou standardizaci existující diagnostické metody, respektive jednodušší metodu vytvořit vlastními silami.
Výstupy z učení
Cílem kurzu je poskytnout absolventům základní teoretické poznatky oboru a posílit schopnost adekvátně je uplatňovat, v budoucnu například při posuzování a volbě psychodiagnostických metod, aplikaci psychometrických postupů při vyhodnocování testových výsledků, a konečně také při samostatné konstrukci vlastních metod pro konkrétní aplikační účely. Vzdělávací cíle kurzu jsou stanoveny v návaznosti na Bloomovu taxonomii. Pro úspěšné zvládnutí kurzu tedy nestačí pouze pasivní osvojení přednášených pojmů; je nezbytné aktivně pracovat s povinnou literaturou a osvojit si schopnost zacházet s pojmy oboru adekvátním způsobem. Praktické dovednosti a kritičnost při práci s daty budou v rámci kurzu též testovány. Snazší průchod kurzem lze čekat u těch studujících, kteří si dobře osvojili základy psychologie osobnosti, metodologie a základů statistické analýzy dat v rozsahu povinných kurzů přednášených na Katedře psychologie FSS MU ve studijním programu jednooborové psychologie.
Osnova
 • 1) Vymezení psychometriky v systému psychologických věd a její smysl 2) Historie měření v psychologii, metodologické a etické aspekty i. Měření rozumových schopností ii. Psychometricky založený přístup v psychologii osobnosti 3) Základní pojmy z oblasti matematické analýzy dat i. Míry centrální tendence, analýza rozptylu, kovariance a korelace, úrovně měření a typy rozložení proměnných. 4) Teorie měření 5) Jednodimenzionární proměnná, latentní proměnná 6) Klasická teorie testů (CTT) 7) Reliabilita 8) Validita 9) Analýza položek 10) Kritika CTT 11) Standardizace a normalizace metody
Literatura
  povinná literatura
 • Revelle, W. (under development). An introduction to psychometric theory with applications in R. Chapter 7, pages 205–212, 236–239
 • HOGAN, Thomas P. Psychological testing : a practical introduction. 3rd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2015. xxi, 674. ISBN 9781118554128. info
 • SHULTZ, Kenneth S., David J. WHITNEY a Michael J. ZICKAR. Measurement theory in action : case studies and exercises. 2nd ed. New York: Routledge, 2014. xxi, 396. ISBN 9780415644792. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Základy psychometriky. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně pro Filozofickou fakultu, 2002. 153 s. ISBN 8021027975. info
  doporučená literatura
 • BOND, Trevor G. a Christine M. FOX. Applying the Rasch model : fundamental measurement in the human sciences. Third edition. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. xx, 383. ISBN 9780415833424. info
 • FURR, R. Michael a Verne R. BACHARACH. Psychometrics : an introduction. 2nd ed. Los Angeles: Sage, 2014. xxii, 442. ISBN 9781452256801. info
 • RAYKOV, Tenko a George A. MARCOULIDES. Introduction to psychometric theory. New York: Routledge, 2011. xii, 335. ISBN 9780415878227. info
 • DEMARS, Christine. Item response theory. Oxford: Oxford university press, 2010. 131 stran. ISBN 9780195377033. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Strukturální modelování v psychologii. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR a Nakladatelství Pavel Křepela, 2000. 234 s. ISBN 80-902653-4-0. info
 • KLINE, Paul. The new psychometrics : science, psychology and measurement. Philadelphia: Routledge, 1998. xiv, 224. ISBN 0415187516. info
 • AIKEN, Lewis R. Rating scales & checklists : evaluating behavior, personality, and attitudes. New York: John Wiley & Sons, 1996. 312 s. ISBN 0471127876. info
Výukové metody
Výuka je realizována formou krátkých přednášek a interaktivních seminárních cvičení. Současně probíhá podpora výuky formou on-line diskuse a průběžnou zpětnou vazbou k seminárnímu projektu.
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného ukončení kurzu je obhájení skupinové seminární práce (adaptace zahraniční psychologické metody včetně překladu položek, sběru pilotních dat a vyhodnocení pilotní studie), absolvování alespoň dvou ze tří průběžných písemných testů s minimálním stanoveným počtem bodů, písemná a ústní část závěrečné zkoušky.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.