ENSn4677 Odolnost v době environmentální krize – seberozvojová skupina

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Václav Wortner, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Müllerová
Dodavatelské pracoviště: Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 14:00–17:40 P24b
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Nejsou prerekvizity.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu lze rozdělit do tří rovin: 1. Seznámit studenty s principy práce v tzv. tématicky zaměřené rozvojové skupině a částečně též s principy podpůrné skupinové dynamiky. 2. Posílit odolnost účastníků kurzu vůči psychickým dopadům environmentální krize prostřednictvím - mapování emocionální reakce na environmentální krizi a práce s ní, sdílením copingových strategií, pochopením vlastních obran a práce s nimi ad. 3. Seznámit účastníky s principy práce v gestalt terapeutickém přístupu a jeho možnou aplikací na problematiku environmentálního truchlení a dalších reakcí na krizi životního prostředí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět svým emocím a identifikovat jejich propojení s tělesnými znaky;
- rozumět své síti základních vztahů, tomu, co mu jednotlivé prvky vztahové sítě dávají a zprostředkovávají, umět zformulovat přání k jednotlivým členům své základní sítě vztahů;
- umět mapovat svá jednotlivá "já", uvědomovat si, která z jeho já jsou s ním samým v souladu a která potřebují další integrující práci, bude si uvědomovat dialog jednotlivých částí "já" a bude schopen hledat skutečné potřeby neintegrovaných "já";
- rozumět rozdílu skupinové dynamiky v módu zážitková pedagogika x tématická skupina a práce s tématy, dynamická skupina 1 úrovně a dynamická skupina 2 úrovně a kromě poslední jmenované ji i zažije;
- chápat kontaktní cyklus a jeho jednotlivé etapy včetně "brzd", které v nich mohou být obsaženy;
- rozumět vývoji environmentáního žalu a jeho jednotlivých částí;
Osnova
 • 1. Seznámení skupiny, pravidla skupiny, první práce v menších skupinkách, základní informace o průběhu kurzu.
 • 2. Emoce a jejich svět. I. Struktura emocí. Základní emoce. Mapování základních emocí a jejich poselství. Jak "upouštíme" emoce a jak velký máme ventil k upouštění jednotlivých emocí. Parazitní emoce.
 • 3. Emoce a jejich svět. I. Environmentální krize a můj emocionální svět.
 • 4. Blízké vztahy a jejich mapování ve dvojicích. 5 dimenzí blízkých vztahů. Jaké chci a jaké mám blízké vztahy. Co získávám ze sítě svých blízkých vztahů.
 • 5. Já a mé já I. Práce se svými já. Co znamená integrace a dva typy integrování. Práce ve dvojicích.
 • 6. Já a mé já II. Jaké "já" mají spojení s environmentální krizí nebo s mým vztahem k přírodě? Kde mají spojence?
 • 7. Kontaktní cyklus a mé "zarážky" v něm. V čem spočívá kontatní cyklus. Proč se v něm zarážíme a jak? Co je splanost kontaktního cyklu?
 • 8. První tématická skupina - jak pracuji s environmentálním vztekem, smutkem, vyhořením?
 • 9. Druhá tématická skupina - co je to dialogický princip v komunikaci a jak s ním pracuji já.
 • 10. Ochutnávka dynamické skupiny a dění v ní. I.
 • 11. Metapozice a její role ve skupinovém dění. Co je to metapozice. Metapozice jako dobrý sluha s zlý pán.
 • 12. Ochutnávka dynamické skupiny a dění v ní II.
 • 13. Uzavírání skupiny. Rozloučení. Hledání smyslu toho, co se dělo.
Výukové metody
prvnky zážitkové pedagogiky, práce s emocemi, mapování vztahových vzorců a vztahových struktur, práce v malých skupinách, dynamika tématické skupiny, techniky gestalt, experiment gestalt, dynamická skupinová práce první úrovně
Metody hodnocení
stačí plná docházka s možností jedné absence
Informace učitele
Vše se dozvíte na první hodině našeho kurzu a zde v sylabu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/ENSn4677