SPPd0009 Prezentace konceptualizace výzkumné otázky disertační práce

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 35 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Ing. Gabriela Daniel, PhD. (cvičící)
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Monika Punová, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Kurz nemá formální prerekvizity, ale předpokládá se, že jeho účastník má dobře dobře nastavený cíl své dizertační práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit a obhájit podrobný návrh disertačního projektu.
Výstupy z učení
Výstupem kurzu je vědeckou komunitou akceptovaný výzkumný projekt dizertační práce.
Osnova
 • Projekt výzkumu obsahuje:

 • Název:

 • Jasný a stručný název představující hlavní téma výzkumu.
 • Úvod:

 • Kontext a význam studie, umístění výzkumu v rámci existující literatury.
 • Výzkumné otázky:

 • Jasně definované otázky, na které se výzkum snaží odpovědět.
 • Cíle/Účel:

 • Vysvětlení účelu studie a toho, čeho chce dosáhnout.
 • Teoretický rámec:

 • Diskuze o teoriích nebo modelech, které vedou výzkum.
 • Metodologie:

 • Výzkumný design: Popis, jak bude výzkum prováděn.
 • Vzorek: Popis účastníků, jejich výběrový proces a zdůvodnění jejich výběru.
 • Metody sběru dat: Vysvětlení nástrojů a technik, jako jsou rozhovory, skupinové diskuse, pozorování atd.
 • Postupy analýzy dat: Detailní kroky, jak budou analyzována shromážděná data.
 • Etické aspekty:

 • Diskuze o etických otázkách a jak budou řešeny.
 • Limity studie:

 • Možné slabiny studie.
 • Očekávané výsledky:

 • Co se předpokládá, že výzkum odhalí nebo přinese.
 • Časový plán:

 • Harmonogram pro každou fázi výzkumu.
 • Rozpočet:

 • Odhadované náklady spojené s výzkumem.
 • Reference:

 • Seznam citovaných zdrojů.
Literatura
  doporučená literatura
 • How to Conceptualize Reserach: Getting Started and Advancing Projects. Sage, 2016
Výukové metody
 • samostudium;
 • prezentace projektu;
 • diskuse;
 • ústní a písemná reakce na zpětnou vazbu
 • Metody hodnocení
 • Adekvátnost projektu z hlediska výzkumné otázky;
 • Komplexnost rozpracování projektu;
 • Akceptace, nebo zamítnutí předložené konceptualizace vědeckou obcí;
 • Informace učitele
  Projekt je chápán jako akceptovaný vědeckou obcí, pokud je prezentován na konferenci (studentské, vědecké), nebo je prezentován na veřejné obhajobě, kterou organizuje školitel.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá blokově.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.