VPLn8801 Teorie organizace a řízení

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 11. 11. 15:00–16:40 P52, 17:00–18:40 P52, So 9. 12. 13:00–14:40 P52, 15:00–16:40 P52, 17:00–18:40 P52
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu by studetn měl být schopen se orientovat v odborné literatuře k věeobecnému managementu; Student by měl umět aplikovat teoretické poznatky na vedení lidí v pracovních skupinách a týmech; Student by měl být schopen analyzovat problémy mezilidských vztahů v pracovních týmech; Student by měl umět navrhnout organizaci pracovních týmů; student získá základní znalosti manažerského myšlení; Student si osvojí zásady manažerské práce a přístupů k práci s lidmi, zejména v malých pracovních skupinkách.
Výstupy z učení
student je schopen: - rozumět a vysvětlit vzájemné vazby a faktory, jež ovlivňují procesy v organizacích - aplikovat v praxi zásady manažerské práce - aplikovat teoretické poznatky na vedení lidí v pracovních skupinách a týmech; - analyzovat problémy mezilidských vztahů v pracovních týmech; - navrhnout organizaci pracovních týmů;
Osnova
 • Blok 1: Organizace a její charakteristiky 1. Organizace: pojem, systém organizace, obecné přístupy k řízení organizací. 2. Teorie byrokracie. 3. Různá pojetí organizací a řízení, jejich vývoj v teorii řízení. 4. Klasifikace pojetí organizací a přístupu k nim. 5. Organizační struktury. 6. Organizační kultura. Blok 2: Řízení v organizaci 7. Úvod do managementu: typy řízení, podstata manažerské práce, trendy a výzvy managementu. 8. Manažerský cyklus práce I.: plánování, řešení problémů a rozhodování. 9. Manažerský cyklus práce II.: organizování, koordinace a organizační a meziorganizační spolupráce, vedení, komunikace a kontrola. 10. Proces učení se a řešení organizačních problémů. 11. Organizační konflikt, změna a rozvoj.
Literatura
  povinná literatura
 • VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Management. Teorie a praxe v informační společnosti. Praha: Management Press 2002.
 • PLAMÍNEK, J. Teorie vitality. Cesta od managementu k leadershipu. 1.ed. Praha: Alfa Publishing, s. r. o. 2006. 165 str.ISBN_ 80_86851-36-2
 • HANDY, Ch. Hlad ducha. Postkapitalistická alternativa: Hledání smyslu v současném světě. Praha: Management Press, 1999.
 • Donelly, J. H., Gibson, J. L., Ivanchevich J. M. 2000. Management. Grada.
 • Handy, C. 1993. Understanding Organisations. Penguin.
 • March, J. C.; Olsen P. 1997. Democratic Governance. Free Press N. Y.
 • Tompkins J., 2005. Organization Theory and Public Management. London: Thomson Learning.
 • Morgan G. 1997. Images of Organization. London: Sage.
 • DRUCKER, P.F. Postkapitalistická společnost. Praha: Management Press, 1993
 • Robbins, S.P., Judge T.A., 2013. Organizational behavior. 15.ed. Pearson.
 • BĚLOHLÁVEK, František, Pavol KOŠŤAN a Oldřich ŠULEŘ. Management. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2001. 642 s. ISBN 80-85839-45-8. info
  doporučená literatura
 • BLAŽEK, L. Úvod do teorie řízení podniku. Brno: 1.ed.Vydavatelství MU, 1999. 137 str.ISBN 80-210-2085-7
 • PLAMÍNEK,J. Vedení lidí, týmů a firem, praktický atlas managementu. 1.ed. Praha: GRADA, 2002. 151 str. ISBN 80-247-0403-X
 • BLAŽEK, L. Vývojové tendence podniků. Brno: Vydavatelství MU, 2003
 • Bouckaert G., Peters G., Verhoest K., 2010. The Coordination of Public Sector Organizations: Shifting Patterns of Public Management. London: Palgrave Macmillan.
 • LUSSIER, Robert N. a John R HENDON. Human Resource Management: Functions, Applications, and Skill Development. Fourth edition. Los Angeles: SAGE Publications, Inc, 2021. 696 s. ISBN 978-1-0718-4095-5. info
Výukové metody
blokové přednášky; samostatné studium; diskuse v kolektivech;
Metody hodnocení
dva průběžné testy; seminární práce, konečná ústní a písemná zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/VPLn8801