VPLn8801 Teorie organizace a řízení

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 30. 10. 15:00–16:40 P52, 17:00–18:40 P52, So 4. 12. 13:00–14:40 P52, 15:00–16:40 P52, 17:00–18:40 P52
Předpoklady
! VPL801 Teorie organizace a řízení && ! NOWANY ( VPL801 Teorie organizace a řízení )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu by studetn měl být schopen se orientovat v odborné literatuře k věeobecnému managementu; Student by měl umět aplikovat teoretické poznatky na vedení lidí v pracovních skupinách a týmech; Student by měl být chopen analyzovat problémy mezilidských vztahů v pracovních týmech; Student by měl umět navrhnout organizaci pracovních týmů; student získá základní znalosti manažerského myšlen; Student si osvojí zásady manažerské práce a přístupů k práci s lidmi, zejména v malých pracovních skupinkách.
Výstupy z učení
student je schopen: - rozumět a vysvětlit vzájemné vazby a faktory, jež ovlivňují procesy v organizacích - aplikovat v praxi zásady manažerské práce - aplikovat teoretické poznatky na vedení lidí v pracovních skupinách a týmech; - analyzovat problémy mezilidských vztahů v pracovních týmech; - navrhnout organizaci pracovních týmů;
Osnova
 • 1. Blok – Historický vývoj managementu Úvod - Řízení a management, základní pojmy a koncepty Klasický management, doba, myšlenkové proudy, „školy“ managementu Manažerská revoluce, doba, myšlenkové proudy a navazující přístupy k managementu ve 20. století Současné trendy v managementu, doba, myšlenkové proudy 2. Blok – Vedení firmy, nastavování firemních struktur a procesů Úvod – Budování úspěšné firmy, pyramida vitality Organizace firemních dějů, odvození lidských zdrojů Základní typy organizačních struktur Role peněz v systému firmy Zajišťování stability firmy Zajišťování dynamiky firmy, vnější dynamika firmy, krocení dynamiky 3. Blok – Vedení jednotlivců, otevírání potenciálů lidí Úvod – Lidské zdroje, vlastnosti, schopnosti, postoje (loajalita) Diagnóza potenciálů jednotlivců, Žádoucí posuny v potenciálech jednotlivců Objevování příčin neúspěchů – změna postojů, Strategie vedení lidí, pyramida firemní kultury Konfliktní chování lidí – analýza a zvládání konfliktních situací Individuální vývoj pracovníka a prostor pro osobní rozvoj 4. Blok – Vedení skupin, přeměna skupiny v tým Úvod – Posuzování mezilidských vztahů Volba a strategie vztahového chování. Využívání soutěže, podpora spolupráce, regulování obětavosti, předcházení destrukci, zvládání pasivity Rozdíly mezi lidmi, konflikty ve skupině. Vznik a vývoj týmu Vlastnosti týmu, řešení věcných problémů Proces přeměny skupiny v tým Styly řízení skupin a týmů a trendy vývoje řízení
Literatura
  povinná literatura
 • VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Management. Teorie a praxe v informační společnosti. Praha: Management Press 2002.
 • HANDY, Ch. Hlad ducha. Postkapitalistická alternativa: Hledání smyslu v současném světě. Praha: Management Press, 1999.
 • Morgan G. 1997. Images of Organization. London: Sage.
 • DRUCKER, P.F. Postkapitalistická společnost. Praha: Management Press, 1993
 • PLAMÍNEK, J. Teorie vitality. Cesta od managementu k leadershipu. 1.ed. Praha: Alfa Publishing, s. r. o. 2006. 165 str.ISBN_ 80_86851-36-2
 • Donelly, J. H., Gibson, J. L., Ivanchevich J. M. 2000. Management. Grada.
 • Robbins, S.P., Judge T.A., 2013. Organizational behavior. 15.ed. Pearson.
 • Tompkins J., 2005. Organization Theory and Public Management. London: Thomson Learning.
 • Handy, C. 1993. Understanding Organisations. Penguin.
 • March, J. C.; Olsen P. 1997. Democratic Governance. Free Press N. Y.
 • BĚLOHLÁVEK, František, Pavol KOŠŤAN a Oldřich ŠULEŘ. Management. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2001. 642 s. ISBN 80-85839-45-8. info
  doporučená literatura
 • BLAŽEK, L. Vývojové tendence podniků. Brno: Vydavatelství MU, 2003
 • BLAŽEK, L. Úvod do teorie řízení podniku. Brno: 1.ed.Vydavatelství MU, 1999. 137 str.ISBN 80-210-2085-7
 • Bouckaert G., Peters G., Verhoest K., 2010. The Coordination of Public Sector Organizations: Shifting Patterns of Public Management. London: Palgrave Macmillan.
 • PLAMÍNEK,J. Vedení lidí, týmů a firem, praktický atlas managementu. 1.ed. Praha: GRADA, 2002. 151 str. ISBN 80-247-0403-X
Výukové metody
blokové přednášky; samostatné studium; diskuse v kolektivech;
Metody hodnocení
dva průběžné testy; konečná ústní a písemná zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023.