BM405K Vybrané otázky správního procesu

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
12/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
Mgr. Eva Lásková (pomocník)
Garance
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 5. 3. 12:00–13:40 209, 14:00–15:40 209, Pá 16. 4. 12:00–13:40 038, 14:00–15:40 038, Pá 21. 5. 12:00–13:40 133, 14:00–15:40 133
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s procesními postupy a jejich zvláštnosti v oblasti právní úpravy přestupků, stavebního zákona, procesní postupy a živnostenského zákona.
Výstupy z učení
Student po úspěšném absolvování předmětu zná teoretické a praktické poznatky z oblasti vybraných druhů správních procesů, - je schopen orientovat se ve zvláštní úpravě správního procesu v oblasti přestupkového práva, v oblasti procesů podle stavebního zákona a podle živnostenského zákona, vždy s podpůrným působením obecné úpravy správních procesů podle správního řádu, - je schopen aplikovat konkrétní ustanovení předmětných zvláštních zákonů ve vazbě na příslušná ustanovení, jakož i obecné zásady správního řádu při rozhodovacích postupech ( včetně opatření obecné povahy, veřejnoprávních smluv a jiných úkonů), a také při přezkumných režimech, - je schopen vysvětlit systém soudního přezkoumání uvedených druhů procesních postupů na vybraných úsecích veřejné správy, - umí zpracovat příslušné návrhy, žádosti a podněty, návrhy správních rozhodnutí, návrhy na přezkoumání, - dovede se orientovat v relevantní judikatuře.
Osnova
  • Vztah zvláštních úprav správního procesu k obecné úpravě obsažené ve správním řádu, problémy spojené se subsidiárním působením správního řádu, včetně úlohy judikatury, procesní postupy a jejich zvláštnosti v oblasti právní úpravy přestupků, procesní postupy a jejich zvláštnosti podle stavebního zákona, procesní postupy a jejich zvláštnosti podle živnostenského zákona.
Literatura
  • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA a Lukáš POTĚŠIL. Správní právo - procesní část. Multimediální učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě MU. 1. dotisk 2., doplněného vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 103 s. Edice multimediálních učebních textů č. 80. ISBN 978-80-210-5470-7. info
  • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ a Stanislav KADEČKA. Správní právo procesní. 2. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2012. 386 s. ISBN 978-80-7380-381-0. info
  • VEDRAL, Josef. Správní řád : komentář. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2012. 1446 s. ISBN 9788072731664. info
  • Správní řád : komentář. Edited by Luboš Jemelka - Klára Pondělíčková - David Bohadlo. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011. xxvi, 690. ISBN 9788074004018. info
  • ČERNÝ, Jan, Eva HORZINKOVÁ a Helena KUČEROVÁ. Přestupkové řízení :příručka pro praxi přestupkových orgánů obcí, krajských úřadů a dalších správních orgánů. 9. podstatně přeprac. vyd. Praha: Linde, 2005. 690 s. ISBN 8072015672. info
  • Stavební zákon : komentář. Edited by Miroslav Hegenbart - Bedřich Sakař. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. xiv, 490. ISBN 9788074000447. info
  • Stavební zákon : komentář. Edited by Stanislav Malý. 2., aktualiz. vyd. podle pr. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. xliv, 852. ISBN 9788073579852. info
Výukové metody
Přednášky, výuka v semestru jaro 2021 se uskuteční online
Metody hodnocení
závěrečný test online
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/BM405K