EN

PrF:BZ208K Občanské právo hmotné I - Informace o předmětu

BZ208K Občanské právo hmotné pro bakaláře I

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
12/0. 7 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (přednášející)
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (přednášející)
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miloslav Hrdlička (přednášející)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (přednášející)
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Matěj Dobeš, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Michal Janoušek, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Martina Mušálková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Ondřej Pavelek (pomocník)
Mgr. Tereza Pondikasová (pomocník)
Mgr. Vlastimil Vitoul (pomocník)
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 15. 3. 8:00–9:40 aula_Vinařská, 10:00–11:40 aula_Vinařská, Pá 12. 4. 14:00–15:40 aula_Vinařská, Pá 26. 4. 14:00–15:40 aula_Vinařská, 16:00–17:40 aula_Vinařská, 18:00–19:40 aula_Vinařská
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 33 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: -definovat základní pojmy,zásady a prameny českého občanského práva -zařadit občanské právo do systému soukromého práva -zorientovat se v obecné části občanského práva hmotného; - zařadit občanské právo do systému soukromého práva a porozumět systému občanského práva a systematice občanského zákoníku; -kategorizovat subjekty občanskoprávních vztahů -charakterizovat osoby v právním smyslu, věci v právním smyslu; -interpretovat obecnou úpravu občanskoprávních skutečností; -vyjádřit se k aktuálním tendencím vývoje občanského práva v rámci České republiky, základním změnám, ke kterým dochází;
Osnova
  • Téma I. Pojem, funkce, místo občanského práva v systému práva soukromého, systematika občanského zákoníku, základní principy soukromého práva. Téma II. Osoby v právním smyslu, osoby fyzické, právo na ochranu osobnosti. Osoby právnické - základní charakteristika, systematika, spolky, fundace,ústavy. Zastoupení Věc v právním smyslu v širších souvislostech. Ochrana subjektivních práv. Téma III. Občanskoprávní skutečnosti - systematika, právní jednání, význam času a jeho význam, domněnky, fikce a jejich význam.
Literatura
  • RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil VITOUL a Jana BÍLKOVÁ. Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2014. 256 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-020-8. info
  • ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého : pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 358 s. ISBN 9788074784934. info
  • HURDÍK, Jan, Alexander BĚLOHLÁVEK a Vladimír PLECITÝ. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. 308 s. ISBN 978-80-7380-377-3. info
Výukové metody
Výuka probíhá blokově, formou právně teoretických přednášek, jež věnují pozornost obecné části občanského práva hmotného - definicím pojmů, zásadám, občanskoprávním vztahům a skutečnostem; přednášky jsou doplěny dalšími formami samostudia - učebnicemi, mutimediální učební pomůckou,judikaturou a dalšími materiály pomocí e-learningu.
Metody hodnocení
Výuka předmětu je zakončena kolokviem, které je v písemné formě. Má formu testu, při kterém je možno používat nekomentované právní předpisy. Test se zkládá z 10 otázek, které budou koncipovány a, b, c, d, z nichž alespoň jedna odpověď je správná. Na zpracování testu je 30 min. Nutno dosáhnout alespoň 9 b., z možných 20b.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2019/BZ208K