BZ304Zk Občanské právo hmotné pro bakaláře II

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
12/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (přednášející)
JUDr. Michal Janoušek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Marková (pomocník)
Mgr. Štěpán Richter (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 1. 10. 12:00–13:40 aula_Vinařská, 14:00–15:40 aula_Vinařská, Pá 30. 10. 12:00–13:40 133, 14:00–15:40 133, Pá 6. 11. 8:00–9:40 133, 10:00–11:40 133
Předpoklady
( BZ208K Občanské právo hmotné I || CBZ208K Občanské právo hmotné I ) && ! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 31 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: definovat základní principy a instituty občanského práva, v kontextu práva soukromého; systematicky zařadit jednotlivé instituty do systému zvláštní části občanského práva a stručně je charakterizovat; porozumět provazbám mezi obecnou a zvláštní částí občanského práva; charakterizovat teoretický koncept jednotlivých právních poměrů zvláštní části občanského práva; dosáhnout způsobilosti užití právní úpravy zvláštní části občanského práva v právní praxi; vyjádřit se k vývoji právní úpravy zvláštní části občanského práva v rámci České republiky, ev. v evrospkém konextu; aplikovat získané poznatky na konkrétní praktické případy
Osnova
  • Téma I. Věcná práva, právo vlastnické, držba Téma II. Věcná práva k věci cizí. Téma III. Závazky obecně Téma IV. Závazky z právních jednání. Téma V. Závazky z civilních deliktů. Téma VI. Právní nástupnictví obecně a v občanském právu, dědické právo
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠEŠINA, Martin, Ladislav MUZIKÁŘ a Petr DOBIÁŠ. Dědické právo : kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního : praktická příručka. Vydání první. Praha: Leges, 2019. xiii, 882. ISBN 9788075023452. info
  • CHALUPA, Ivan, David REITERMAN a Martin MUZIKÁŘ. Dědické právo : základy soukromého práva. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2018. xiii, 166. ISBN 9788074006845. info
  • SPÁČIL, Jiří. Věcná práva : věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2018. xxix, 301. ISBN 9788074007118. info
  • RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ a Petr LAVICKÝ. Úvod do soukromého práva - obecná část. Brno: Česká společnost pro civilní právo procesní, 2017. 88 s. Řada učebních skript. ISBN 978-80-88248-00-2. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou právně teoretických přednášek ve třech výukových blocích. Navazuje na předmět Občanské právo hmotné I., zabývá se zvláštní částí občanského práva, v provazbách na část obecnou. Tato výuka je doplněna samostudiem studijních materiálů, které mají studenti k dispozici - knižní publikace, multimediální učební texty, judikaturu, další materiály vč. e-learningového materiálu.
Metody hodnocení
Zkouška kombinovaná - písemná a ústní část. Při písemné části zkoušky (testu) je možno používat nekomentované právní předpisy. Test se zkládá z 10 otázek, které budou koncipovány a, b, c, d, z nichž alespoň jedna odpověď je správná. Na zpracování testu je 30 min. Nutno dosáhnout alespoň 9 b., z možných 20b. Následuje ústní rozprava nad souvisejícími tématy ze zkušebních okruhů, v případě, že student dosáhne nižšího počtu bodů; při přípravě na ústní část není dovoleno užívat právní předpisy.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/BZ304Zk