DO1SZ02 Správní procesy v právu životního prostředí

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je podat rozšiřující a teoretické, jakož i judikatorní a legislativní souvislosti pojednávající o správních procesech v právu životního prostředí a jejich vzájemných vztazích.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu ovládat procesy přijímání a vydávání správních aktů, které se uplatňují v oblasti životního prostředí. Student bude schopen pracovat s odbornou literaturou (komentáři, monografiemi) a relevantní judikaturou. Student bude schopen analyzovat a vyhodnotit jejich význam pro aplikační praxi orgánů veřejné správy ve vztahu k jednotlivým správním aktům v oblasti životního prostředí, případně formulovat náměty de lege ferenda.
Osnova
  • 1. Správní procesy v právu životním prostředí – východiska, přehled/kategorizace, vzájemné vztahy. 2. Normativní správní akty v oblasti životního prostředí. 3. Individuální správní akty v oblasti životního prostředí. 4. Opatření obecné povahy v oblasti životního prostředí. 5. Veřejnoprávní smlouvy v oblasti životního prostředí. 6. Jiné formy činnosti v oblasti životního prostředí.
Literatura
Výukové metody
Samostudium, četba, individuální a kolektivní konzultace. Konkrétní informace o náplni studia budou upřesněny v interaktivní osnově. Komunikace bude probíhat e.maily a v rámci aplikace MS Teams.
Metody hodnocení
Ústní zkouška dle tematických/zkušebních okruhů publikovaných v isu. Dle epidemiologické situace buď online prostřednictvím MS Teams nebo prezenčně. Forma zkoušky bude studentům upřesněna v informacích u vypsaného termínu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2021/DO1SZ02