DO2SZB1 Právo životního prostředí II. - Střety zájmů v území

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je podat rozšiřující a teoretické, jakož i judikatorní a legislativní souvislosti pojednávající o střetech zájmů v území s důrazem na identifikaci střetů zájmů v území, a to jak veřejných, tak soukromých a analýza jejich obsahu a prostředků k řešení. Cílem je dále analýza pozice orgánů veřejné správy s důrazem na roli dotčených správních orgánů; analýza pozice dotčených osob a jejich vzájemných vztahů (včetně participace veřejnosti).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen identifikovat a analyzovat zájmy a jejich střety jak při plánování a rozhodování o využívání území, tak zájmy a jejich střety ve vztahu k existujícím aktivitám. V souvislosti stím dokáže specifikovat roli subjektů zainteresovaných na jejich řešení a prostředky, jimiž tyto subjekty disponují. Student bude schopen pracovat s odbornou literaturou (komentáři, monografiemi) a relevantní judikaturou. Student bude schopen analyzovat a vyhodnotit jejich význam pro aplikační praxi orgánů veřejné správy ve vztahu k jednotlivým správním aktům v oblasti životního prostředí, případně formulovat náměty de lege ferenda.
Osnova
  • 1.Střety zájmů v území – východiska, přehled/kategorizace zájmů, jejich vzájemné vztahy, projevy principů práva životního prostředí při řešení střetů zájmů v území. 2.Veřejný zájem na ochraně životního prostředí (jeho složek) v systémů zájmů v území, prostředky k jeho prosazování. 3.Orgány veřejné správy při řešení střetů zájmů v území – identifikace, vzájemné vztahy, formy činnosti. 4.Dotčené osoby při řešení střetů zájmů vúzemí. 5.Participace veřejnosti při řešení střetů zájmů v území. 6.Soukromoprávní prostředky řešení střetů zájmů v území. 7.Soudní kontrola.
Literatura
Výukové metody
Samostudium, četba, individuální a kolektivní konzultace. Konkrétní informace o náplni studia budou upřesněny v interaktivní osnově. Komunikace bude probíhat e.maily a v rámci aplikace MS Teams.
Metody hodnocení
Prezentace závěrečného individuálního projektu. Dle epidemiologické situace buď online prostřednictvím MS Teams nebo prezenčně. Forma zkoušky bude studentům upřesněna v informacích u vypsaného termínu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/DO2SZB1