DO3OBC1 Občanské právo III.

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Předpoklady
Předpokladem účasti v kurzu je absolvování předmětu DO2OBC1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem výuky je v návaznosti na Občanské právo I. a Občanské právo II. prohloubit poznání teoretických a praktických otázek základních institutů věcných práv a jejich mezioborových souvislostí. Předmět zahrnuje rovněž srovnávací studium věcných práv ve vybraných státech EU a v právu EU.
Výstupy z učení
Student bude způsobilý po absolvování předmětu: - identifikovat a charakterizovat koncept a typologii věcných práv
; - využít poznání teorie věcných práv v právní praxi;
- konceptualizovat specifické problémy věcných práv a navrhovat jejich řešení;
- vypracovat relevantní právní řešení využitelné v praxi, založené na poznání institutů věcných práv.
Osnova
 • 1. Vlastnictví v mezioborových souvislostech. 2. Vlastnictví v právním smyslu, vlastnické právo. 3. Vlastnictví ve srovnávacím pohledu a vývojové tendence. 4. Nabývání vlastnictví, změna a zánik vlastnického práva. 5. Ochrana vlastnictví. 6. Věcná práva k věci cizí. 7. Zástavní práva. 8. Věcná břemena. 9. Jiná věcná práva.
Literatura
  povinná literatura
 • DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. 2., aktualizované a doplně. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2016. 435 stran. ISBN 9788075521873. info
 • HURDÍK, Jan a Lenka DOBEŠOVÁ. Občanské právo hmotné : obecná část, absolutní majetková práva. 2. aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 311 s. ISBN 9788073804954. info
  doporučená literatura
 • HANÁK, Jakub. Acquisition and expropriation of real estate for the public benefit in the Czech Republic. In SGEM 2015: Political Sciences and Law - conference proceedings Volume 1. Sofia: SGEM, 2015. s. 475-482. ISBN 978-619-7105-46-9. URL info
 • TELEC, Ivo. Duševní vlastnictví a jeho vliv na věc v právním smyslu. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Verlag C. H. Beck, 2011, roč. 19, č. 12, s. 444-450. ISSN 1210-6410. info
 • FILIP, Jan. Aktuální problémy ústavní regulace vlastnictví. Úvod a náměty do diskuse. In Sborník z konference Dny práva 2008. Days of Law 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1824- 1828, 1907 s. ISBN 978-80-210-4733-4. info
 • International real estate. Edited by Tien Foo Sing - S. E. Ong. [Bradford, England]: Emerald Group Pub., 2004. 138 p. ISBN 0861769465. info
 • SPÁČIL, Jiří. Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2002. xii, 217. ISBN 8071797804. info
 • ZWEIGERT, Konrad a Hein KÖTZ. Einführung in die Rechtsvergleichung :auf dem Gebiete des Privatrechts. 3., neubearb. Aufl. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1996. xvii, 729. ISBN 3-16-146548-2. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, skupinová a individuální dískuse (konzultace). Zpracování písemných konceptů.
Metody hodnocení
Předpokladem zápočtu je zvládnutí a prezentace látky semestru s přihlédnutím k nadstandardní literatuře a k legislativnímu vývoji na daném úseku odvětví, včetně koncepcí na úrovni EU a UNIDROIT. Forma prezentace je zásadně ústní v rámci organizované výuky a zejména závěrečné kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DO3OBC1