DO3OBC1 Občanské právo III.

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Předpoklady
Předpokladem účasti v kurzu je absolvování předmětu DO2OBC1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem výuky je v návaznosti na Občanské právo I. a Občanské právo II. prohloubit poznání teoretických a praktických otázek základních institutů věcných práv a jejich mezioborových souvislostí. Předmět zahrnuje rovněž srovnávací studium věcných práv ve vybraných státech EU a v právu EU.
Výstupy z učení
Student bude způsobilý po absolvování předmětu: - identifikovat a charakterizovat koncept a typologii věcných práv
; - využít poznání teorie věcných práv v právní praxi;
- konceptualizovat specifické problémy věcných práv a navrhovat jejich řešení;
- vypracovat relevantní právní řešení využitelné v praxi, založené na poznání institutů věcných práv.
Osnova
 • 1. Vlastnictví v mezioborových souvislostech. 2. Vlastnictví v právním smyslu, vlastnické právo. 3. Vlastnictví ve srovnávacím pohledu a vývojové tendence. 4. Nabývání vlastnictví, změna a zánik vlastnického práva. 5. Ochrana vlastnictví. 6. Věcná práva k věci cizí. 7. Zástavní práva. 8. Věcná břemena. 9. Jiná věcná práva.
Literatura
  povinná literatura
 • SPÁČIL, Jiří. Věcná práva : věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2018. xxix, 301. ISBN 9788074007118. info
  doporučená literatura
 • HURDÍK, Jan a Lenka DOBEŠOVÁ. Občanské právo hmotné : obecná část, absolutní majetková práva. 2. aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 311 s. ISBN 9788073804954. info
 • TELEC, Ivo. Duševní vlastnictví a jeho vliv na věc v právním smyslu. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Verlag C. H. Beck, 2011, roč. 19, č. 12, s. 444-450. ISSN 1210-6410. info
 • International real estate. Edited by Tien Foo Sing - S. E. Ong. [Bradford, England]: Emerald Group Pub., 2004. 138 p. ISBN 0861769465. info
 • SPÁČIL, Jiří. Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2002. xii, 217. ISBN 8071797804. info
 • ZWEIGERT, Konrad a Hein KÖTZ. Einführung in die Rechtsvergleichung :auf dem Gebiete des Privatrechts. 3., neubearb. Aufl. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1996. xvii, 729. ISBN 3-16-146548-2. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, skupinová a individuální dískuse (konzultace). Zpracování písemných konceptů.
Metody hodnocení
Předpokladem zápočtu je zvládnutí a prezentace látky semestru s přihlédnutím k nadstandardní literatuře a k legislativnímu vývoji na daném úseku odvětví, včetně koncepcí na úrovni EU a UNIDROIT. Forma prezentace je zásadně ústní v rámci organizované výuky a zejména závěrečné kolokvium.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2022/DO3OBC1