DO3SZB1 Právo životního prostředí III. - Prevence a odpovědnost

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zmapování právní úpravy prevence a odpovědnosti v právu životního prostředí, získání orientace v závěrech rozhodovací praxe, analýza a aplikace práva na konkrétní případy. Předmět je primárně určen studentům oboru Správní právo a právo životního prostředí s disertací specializovanou na právo životního prostředí jako povinný. Obsahem předmětu je problematika prevence a odpovědnosti v ochraně životního prostředí, a to jak obecná prevence, tak prevence v jednotlivých právních režimech, jednotlivé formy právní odpovědnosti, i zvláštní případ odpovědnosti za tzv. ekologickou újmu.
Výstupy z učení
Výstupem z učení je schopnost studenů analyzovat problematický případ v oblasti práva životního prostředí, týkající se prevence a odpovědnosti, analyzovat odpovídající právní úpravu, aplikovat příslušná pravidla na konkrétní případy, orientovat se a používat judikaturu, prezentovat své výsledky v kolektivu.
Osnova
  • Prevence v právu životního prostředí (význam, právní prostředky její realizace). Prevence závažných průmyslových havárií. Integrovaný záchranný systém a ochrana životního prostředí. Integrované povolování. Systém právní odpovědnosti v právu životního prostředí Analýza jednotlivých druhů právní odpovědnosti a jejich vzájemných vztahů. Staré ekologické zátěže.
Literatura
    doporučená literatura
  • • JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právní prostředky a cesty k řešení ekologických zátěží. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 227 s. IURIDICA 333. ISBN 978-80-210-4713-6. info
  • • JANČÁŘOVÁ, Ilona, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Lenka BAHÝĽOVÁ a Vojtěch VOMÁČKA. Odpovědnost v právu životního prostředí - současný stav a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 345 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 461 (řada teoretic
  • • PSUTKA, J. Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011.
  • Přehled judikatury z oblasti životního prostředí. Edited by Veronika Langrová. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2007. 378 s. ISBN 9788073572525. info
Výukové metody
Konzultace, četba, samostudium, diskuse v kolektivu.
Metody hodnocení
Zkouška spočívající v odborné rozpravě k předmětné problematice (dle tematických/zkušebních okruhů publikovaných v isu).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2021/DO3SZB1