DO5OBC1 Občanské právo V.

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Předpoklady
Absolvování kurzu DO4OBC1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem výuky v předmětu Občanské právo V. je v návaznosti na předcházející předměty Občanské právo I.-IV. prohloubit poznání problematiky civilní odpovědnosti, včetně mezioborových a meziodvětvových souvislostí a rovněž srovnávacích přístupů, zvláště v rámci vybraných evropských zemí a v právu EU.
Výstupy z učení
Studenti budou způsobilí po absolvování kurzu:
- identifikovat koncept práva civilních deliktů, užitý v českém právu a orávu vybraných evropských zemí a srovnat je s právem civilních deilktů EU;
- teoreticky i prakticky pracovat s typologií náhrady za způsobenou újmu;
- využívat poznaných teorií práva civilních deliktů v soudní praxi;
- konceptualizovat specifické problémy práva civilních deliktů a předkládat jejich řešení;
- vypracovat relevantní právní řešení, využitelná v praxi a založená na širší znalosti institucí českého i evropského práva civilních deliktů.
Osnova
 • 1. Závazky deliktní a odpovědnost. 2. Pojem odpovědnosti v mezioborových souvislostech. 3. Pojem odpovědnosti v meziodvětvových souvislostech. 4. Civilní odpovědnost. 5. Smluvní odpovědnost. 6. Zákonná odpovědnost. 7. Jednotlivé typy odpovědnosti. 8. Odpovědnost za škodu. 9. Ostatní typy odpovědnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • SPINDLER, Gerald a Oliver RIECKERS. Tort law in Germany. Second edition. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2015. 150 stran. ISBN 9789041166784. info
 • BRÜGGEMEIER, Gert. Tort law in the European Union. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2015. 238 stran. ISBN 9789041160720. info
  doporučená literatura
 • LÍZNEROVÁ, Jana. Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2016. xii, 160. ISBN 9788074004698. info
 • MULHERON, Rachael P. Principles of tort law. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. lxxviii, 1. ISBN 9781316605660. info
 • Comparative tort law : global perspectives. Edited by Mauro Bussani - Anthony James Sebok. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015. viii, 509. ISBN 9781786438416. info
 • DAM, C. van. European tort law. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. lii, 601. ISBN 9780199672264. info
 • KRÁL, Jakub. Evropský pohled na odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. ASPI. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2013. info
 • ADAMOVÁ, Hana. Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností dle stávajícího a nového občanského zákoníku. In Jančářová, Ilona, Vomáčka, Vojtěch. Odpovědnost v právu životního prostředí, Sborník příspěvků z konference. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2012. s. 156-164, 8 s. ISBN 978-80-210-6037-1. info
 • Personality rights in European tort law. Edited by Gert Brüggemeier - Aurelia Colombi Ciacchi - Patrick O'Callaghan. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. xxviii, 59. ISBN 9780521194914. info
 • European tort law : eastern and western perspectives. Edited by Mauro Bussani. Berne: Stämpfli Publishers Ltd., 2007. xiv, 379. ISBN 9601512888. info
 • ONDREJOVÁ, Dana. K okolnostem vylučujícím odpovědnost za škodu podle obchodního zákoníku a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2006, č. 9. ISSN 1214-7966. info
 • European group on tort law, principles of European tort law, text and commentary. Wien: Springer, 2005. xii, 282. ISBN 321123084X. info
 • CONTE, Philippe a Patrick Maistre du. CHAMBON. La responsabilité civile délictuelle :nouvelle édition revue et corrigée. 2. éd. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 1994. 152 s. ISBN 2-7061-0609-3. info
 • MACUR, Josef. Povinnost a odpovědnost v občanském právu procesním. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 151 s. ISBN 8021002646. info
  neurčeno
 • VLASÁK, Michal. Aktuální vývoj práva civilních deliktů napříč Evropou na pozadí mezinárodní konference "European Tort Law 2008". Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2009, roč. 17, č. 13, s. 489-493. ISSN 1210-6410. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, individuální konzultace, skupinová a individuální dískuse, zpracování písemných konceptů. Ústní prezentace.
Metody hodnocení
Předpokladem zápočtu je zvládnutí a prezentace látky semestru s přihlédnutím k nadstandardní literatuře a k legislativnímu vývoji na daném úseku odvětví, včetně koncepcí na úrovni EU a UNIDROIT. Forma prezentace je zásadně ústní v rámci organizované výuky a zejména závěrečné kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DO5OBC1