MP805Z Právo životního prostředí I

Právnická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (přednášející)
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. (přednášející)
Mgr. Kateřina Švarcová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Pavel Půček (pomocník)
Mgr. Dominik Beránek (pomocník)
Mgr. Jiří Vodička (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Út 11:10–12:40 136, Út 11:10–12:40 030
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP805Z/01: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 15:05–16:35 133, J. Dudová
MP805Z/02: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 15:05–16:35 133, J. Dudová
MP805Z/03: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 16:40–18:10 211, J. Dudová
MP805Z/04: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 16:40–18:10 215, J. Dudová
MP805Z/05: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každou sudou středu 8:00–9:30 215, I. Průchová
MP805Z/06: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každou lichou středu 8:00–9:30 215, I. Průchová
MP805Z/07: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každou sudou středu 9:35–11:05 215, J. Tkáčiková
MP805Z/08: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každou lichou středu 9:35–11:05 215, J. Tkáčiková
MP805Z/09: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každou sudou středu 11:10–12:40 215, J. Tkáčiková
MP805Z/10: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každou lichou středu 11:10–12:40 215, J. Tkáčiková
MP805Z/11: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každou sudou středu 13:30–15:00 215, J. Tkáčiková
MP805Z/12: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každou lichou středu 13:30–15:00 215, J. Hanák
MP805Z/13: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každou sudou středu 15:05–16:35 030, J. Hanák
MP805Z/14: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každou lichou středu 15:05–16:35 131, J. Hanák
MP805Z/15: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každou sudou středu 16:40–18:10 316, J. Hanák
MP805Z/16: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každou lichou středu 16:40–18:10 316, J. Hanák
MP805Z/17: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každý sudý čtvrtek 8:00–9:30 215, V. Vomáčka
MP805Z/18: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každý lichý čtvrtek 8:00–9:30 215, V. Vomáčka
MP805Z/19: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každý sudý čtvrtek 9:35–11:05 215, V. Vomáčka
MP805Z/20: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každý lichý čtvrtek 9:35–11:05 215, V. Vomáčka
MP805Z/21: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každý sudý čtvrtek 11:10–12:40 124, V. Vomáčka
MP805Z/22: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každý lichý čtvrtek 11:10–12:40 124, J. Dudová
MP805Z/24: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Jančářová
MP805Z/25: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Jančářová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět podstatě a poslání předmětu práva životního prostředí, vysvětlit jeho funkce a vyargumentovat jeho opodstatněnost. Bude schopen pracovat s prameny zvláštní části práva životního prostředí . Bude schopen vysvětlit funkce jednotlivých institutů zvláštní práva životního prostředí. Dovede vytvářet právní stanoviska k modelovým případům, určit orgán příslušný k rozhodování v těchto případech a sepsat potřebné právní podání.
Osnova
 • Právo životního prostředí – obecný úvod, základní pojmy, principy, nástroje právní regulace, prameny. Právní režim ochrany ovzduší. Právní režim ochrany vodních zdrojů. Právní režim ochrany zemědělského půdního fondu Právní režim ochrany lesa. Právní režim ochrany přírody a krajiny. - Ochrana přírody úvod (systém ochrany) - Ochrana přírody plošná (obecná i zvláštní) - Ochrana rostlinstva a živočichů (zvířat) o Ochrana rostlin (obecná a zvláštní) o Ochrana dřevin a památných stromů o Ochrana živočichů a zvířat - ochrana volně žijících živočichů (obecná a zvláštní) - ochrana včel - ochrana zvěře a ryb - ochrana zvířat v chovech - ochrana zvířat proti týrání o Právní regulace obchodu se zvláště chráněnými druhy volně žijících rostlin a živočichů Právní regulace nakládání s odpady. Právní regulace nakládání s chemickými látkami. Právní režim ochrany kulturních památek. Právní režim ochrany nerostného bohatství. Právní režim ochrany před ionizujícím zářením. Volné téma (např. geneticky modifikované organismy).
Literatura
  neurčeno
 • TUHÁČEK, Miloš a Jitka JELÍNKOVÁ. Právo životního prostředí : praktický průvodce. První vydání. Praha: Grada, 2015. 279 stran. ISBN 9788024754642. info
 • DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xlvii, 629. ISBN 9788074003387. info
 • HANÁK, Jakub. Vyvlastnění z environmentálních důvodů: současný stav a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 246 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 536 (Edice Scientia). ISBN 978-80-210-8064-5.
 • VOMÁČKA, Vojtěch a Dominik ŽIDEK. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 336 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 561. ISBN 978-80-210-8343-1. info
 • VOMÁČKA, Vojtěch a Ilona JANČÁŘOVÁ. Sedmý akční program pro životní prostředí – Obr na nejistých nohách. České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí, Česká společnost pro právo životního prostředí, 2015, roč. 15, č. 1, s. 61-110. ISSN 1213-5542. Open access časopisu info
 • VÍCHA, Ondřej. Princip "znečišťovatel platí" z právního pohledu. Praha: Linde, 2014. 234 s. ISBN 9788072019472. info
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Lenka BAHÝĽOVÁ a Vojtěch VOMÁČKA. Odpovědnost v právu životního prostředí - současný stav a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 345 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 461 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6594-9. info
 • TOMOSZKOVÁ, Veronika, Ondřej VÍCHA a Magdaléna VOPAŘILOVÁ. Praktikum z práva životního prostředí. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013. 129 s. ISBN 9788087576717. info
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí pro bakaláře. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 292 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 496. ISBN 978-80-210-5556-8. info
 • PRŮCHOVÁ, Ivana, Hana ADAMOVÁ, Ján BAHÝĽ, Lenka BAHÝĽOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Jakub HANÁK, Martin HOLÍK, Tomáš KOCOUREK, Ivo KRÝSA, Milan PEKÁREK, Marie POLÁČKOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr VACULÍK, Vojtěch VOMÁČKA a Vendula ZAHUMENSKÁ. Stavební zákon a ochrana životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 487 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek č. 396. ISBN 978-80-210-5667-1. info
 • BAHÝĽ, Ján, Lenka BAHÝĽOVÁ a Tomáš KOCOUREK. Příklady a judikatura z práva životního prostředí. 1. vyd. Praha: Leges, 2010. Student. ISBN 978-80-87212-46-2. URL info
 • DAMOHORSKÝ, Milan. Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 227 s. ISBN 9788073575939. info
 • PRŮCHOVÁ, Ivana, Ján BAHÝĽ, Lenka BAHÝĽOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Vlastimil GÖTTINGER, Jakub HANÁK, Martin HOLÍK, Josef CHÝLE, Tomáš KOCOUREK, Marie POLÁČKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Filip RIGEL a Radim VIČAR. Správní procesy v právu životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 412 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek 329. ISBN 978-80-210-5362-5. info
 • STEJSKAL, Vojtěch a Ondřej VÍCHA. Zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě s komentářem, souvisícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. 1. vyd. podle právního sta. Praha: Leges, 2009. 333 s. ISBN 9788087212073. info
 • KINDL, Milan a Ondřej DAVID. Úvod do práva životního prostředí : soukromoprávní aspekty chrany [sic] životního prostředí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. 223 s. ISBN 8086898113. info
Výukové metody
Přednášky dle uvedené osnovy. Analytický pohled přednášejícího na platnou právní úpravu, související judikaturu, aplikační problémy související s přednášenou látkou. Využití powerpointových prezentací. Interaktivní přístup ke studentům v rámci přednášky. Možnost studentů klást otázky k problematice prezentované na přednášce. Seminář: procvičování základních pojmů a institutů v návaznosti na přednášky, navazující diskuse, řešení praktických modelových situací, práce s judikaturou, právními předpisy a dalšími dokumenty. Studenti budou vedeni k tomu, aby byli schopni základní problémy práva životního prostředí zvládnout bez použití právních předpisů. Studenti, kteří měli zapsaný předmět před změnou obsahu předmětu Právo životního prostředí I a mají jej zapsaný jako předmět opakovaný, případně studenti s ISP a studenti po přerušení studia, budou studovat předmět Právo životního prostředí I a II v režimu ISP.
Metody hodnocení
Zápočet. Podmínkou zápočtu je aktivní účast na všech seminářích, vypracování zadaných příkladů, eventuálně splnění dalších úkolů, a to podle zadání vyučujícího. V případě nesplnění podmínek pro udělení zápočtu je student povinen splnit náhradní plnění podle zadání vyučujícího.
Informace učitele
Studenti, kteří měli zapsaný předmět před změnou obsahu předmětu Právo životního prostředí I a mají jej zapsaný jako předmět opakovaný, případně studenti s ISP a studenti po přerušení studia, budou studovat předmět Právo životního prostředí I a II v režimu ISP. Students who had enrolled in the course Environmental Law I before changing the course content and who meet the following conditions ; have it registered as repeated course or students with ISPs or students after an interruption of studies ; will study (all of these students) the course Environmental Law I and II under the ISP."
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.