MP905Z Mezinárodní právo veřejné II - seminář

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Linda Janků, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Ondřej Svaček, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Kateřina Uhlířová, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Mgr. Miloš Jahoda (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
NOW ( MP905Zk Mezinárodní právo veřejné II ) && ! NOWANY ( MP910Z Alternative Seminar of PIL , MP912Z Public International Law II )
Znalost obecné části mezinárodního práva veřejného a vnitrostátních odvětví veřejného práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům orientaci v jednotlivých oblastech upravených mezinárodním právem tak, aby pochopili nejen obsah, ale i podstatu této úpravy, včetně její návaznosti na právo vnitrostátní. Zvláštní důraz je kladen na mezinárodní ochranu lidských práv, kde by studenti měli pochopit nejen obsah chráněných práv, ale i fungování mezinárodních ochranných mechanismů. Celkově by studenti měli pochopit, že mezinárodní právo je součástí práva platného pro Českou republiku.
Osnova
  • TÉMATA ZVLÁŠTNÍ ČÁSTI MPV 1. Zvláštní územní režimy (moře, kosmos, Antarktida) 2. Diplomatické a konzulární právo. 3. Státní občanství a jeho propojení s mezinárodním právem. 4. Humanitární právo MEZINÁRODNÍ A EVROPSKÁ OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV 1. Geneze lidských práv.Univerzální a regionální ochrana lidských práv 2. Česká republika a její mezinárodní závazky v oblasti ochrany lidských práv. 3. Univerzální ochrana lidských práv, kontrolní mechanismy ochrany lidských práv podle univerzálních instrumentů 4. Mezinárodní ochrana lidských práv v Evropě: způsoby ústavní recepce, smlouvy o lidských právech Rady Evropy a kontrolní mechanismy podle nich, ochrana lidských práv v EU, Charta základních práv EU 5.Evropská úmluva o lidských právech a její 11. protokol. Evropský soud pro lidská práva 6. Mezinárodní ochrana menšin
Literatura
  • POTOČNÝ, Miroslav a Jan ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné : zvláštní část. 5., dopl. a rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. xxii, 511. ISBN 8071795364. info
  • ČEPELKA, Čestmír a Pavel ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. xli, 840. ISBN 9788071797289. info
  • ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 2., dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. ix, 150. ISBN 8071793981. info
  • BERGER, Vincent. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva. Translated by Bruno Jungwiert. 7. franc. vyd. (2000), 1. č. Praha: IFEC, 2003. xx, 769 s. ISBN 80-86412-23-7. info
  • REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Vyd. 1. Praha: Orac, 2002. 263 s. ISBN 80-86199-57-6. info
  • SUDRE, Frédéric. Mezinárodní a evropské právo lidských práv. Translated by Jiří Malenovský. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 364 s. ISBN 8021014857. info
  • HUBÁLKOVÁ, Eva. Evropská úmluva o lidských právech a Česká republika : judikatura a řízení před Evropským soudem pro lidská práva. Praha: Linde, 2003. 743 s. ISBN 807201417X. info
Výukové metody
Hlavní výukovou metodou je diskuze nad praktickými příklady a skutečnými případy. Tímto způsobem se studenti učí nejen výkladu a aplikaci konkrétních pramenů mezinárodního práva veřejného, ale rovněž si prohlubují znalost obecných institutů tohoto právního odvětví.
Metody hodnocení
Semináře jsou povinné a jsou zaměřeny na judikaturu mezinárodních soudů. Zkouška je písemná (obligatorně) s fakultativní ústní částí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/MP905Z